Luke 23

And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
Og hele hopen stod op og førte ham for Pilatus;
And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cæsar, saying that he himself is Christ a King.
og de begynte å føre klagemål imot ham og sa: Denne mann har vi funnet vill-leder vårt folk og forbyder å gi keiseren skatt, og sier om sig selv at han er Messias, en konge.
And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
Da spurte Pilatus ham: Er du jødenes konge? Han svarte ham: Du sier det.
Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
Da sa Pilatus til yppersteprestene og folket: Jeg finner ingen skyld hos denne mann.
And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
Men de tok sterkere i og sa: Han opvigler folket, han lærer over hele Jødeland, fra Galilea av, hvor han begynte, og like hit.
When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilæan.
Da Pilatus hørte det, spurte han om mannen var fra Galilea,
And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
og da han fikk vite at han hørte under Herodes, sendte han ham til Herodes, som også var i Jerusalem i de dager.
And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
Og da Herodes så Jesus, blev han meget glad; for han hadde i lang tid ønsket å få se ham, fordi han hadde hørt om ham, og han håpet å få se et tegn av ham.
Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
Han spurte ham da med mange ord; men Jesus svarte ham intet.
And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
Og yppersteprestene og de skriftlærde stod og klaget hårdt på ham.
And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
Men Herodes med sine krigsfolk hånte og spottet ham; derefter kastet han et skinnende klædebon om ham og sendte ham således tilbake til Pilatus.
And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
Den dag blev Pilatus og Herodes venner; før hadde de ligget i fiendskap med hverandre.
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
Da kalte Pilatus yppersteprestene og rådsherrene og folket sammen
Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
og sa til dem: I har ført denne mann frem for mig som en som forfører folket til frafall; og se, jeg har tatt ham i forhør for eders øine, men jeg har ikke funnet denne mann skyldig i noget av det I klager på ham for;
No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
Herodes heller ikke; for jeg sendte eder til ham; og se, han har ikke gjort noget som fortjener døden.
I will therefore chastise him, and release him.
Derfor vil jeg refse ham og så gi ham fri.
(For of necessity he must release one unto them at the feast.)
Men på høitiden måtte han gi dem én fri.
And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
De ropte da alle som én: Bort med denne, men gi oss Barabbas fri!
(Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
Dette var en som var kastet i fengsel for et oprør som hadde vært i byen, og for et mord.
Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
Pilatus talte da atter til dem, fordi han gjerne vilde gi Jesus fri.
But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
Men de ropte til ham og sa: Korsfest, korsfest ham!
And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
Da sa han for tredje gang til dem: Hvad ondt har da denne mann gjort? Jeg har ikke funnet nogen dødsskyld hos ham; derfor vil jeg refse ham og så gi ham fri.
And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
Men de trengte på med stort skrik og krevde at han skulde korsfestes; og deres skrik fikk overhånd.
And Pilate gave sentence that it should be as they required.
Så felte da Pilatus den dom at det skulde skje som de krevde;
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
og han gav den fri som var kastet i fengsel for oprør og mord, ham som de bad om; men Jesus overgav han til deres vilje.
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
Og da de førte ham bort, tok de fatt på en mann ved navn Simon, fra Kyrene, som kom fra landet, og de la korset på ham, forat han skulde bære det efter Jesus.
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
Og en stor mengde av folket fulgte ham og mange kvinner, som jamret sig og gråt over ham.
But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
Men Jesus vendte sig om til dem og sa: I Jerusalems døtre! gråt ikke over mig, men gråt over eder selv og over eders barn!
For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
For se, de dager skal komme da de skal si: Salige er de ufruktbare og det liv som ikke fødte, og det bryst som ikke gav die.
Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
Da skal de begynne å si til fjellene: Fall over oss! og til haugene: Skjul oss!
For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
For gjør de så med det grønne tre, hvorledes skal det da gå det tørre?
And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
Også to andre, to ugjerningsmenn, blev ført bort med ham for å avlives.
And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
Og da de var kommet til det sted som kalles Hodeskallen, korsfestet de der både ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høire og den andre på hans venstre side.
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
Men Jesus sa: Fader, forlat dem! for de vet ikke hvad de gjør. Og de delte hans klær mellem sig og kastet lodd om dem.
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
Og folket stod og så på; men rådsherrene spottet ham og sa: Andre har han frelst, la ham nu frelse sig selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte!
And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
Også stridsmennene hånte ham, de gikk bort til ham og rakte ham eddik og sa:
And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
Er du jødenes konge, da frels dig selv!
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
Men det var også satt en innskrift over ham: Dette er jødenes konge.
And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias? Frels dig selv og oss!
But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
Men den andre svarte og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom?
And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
Og vi med rette; for vi får igjen hvad våre gjerninger har forskyldt; men denne har ikke gjort noget galt.
And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
Og han sa: Jesus! kom mig i hu når du kommer i ditt rike!
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
Og han sa til ham: Sannelig sier jeg dig: Idag skal du være med mig i Paradis.
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
Og det var omkring den sjette time, da blev det mørke over hele landet like til den niende time,
And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
og solen blev formørket, og forhenget i templet revnet midtefter.
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
Og Jesus ropte med høi røst og sa: Fader! i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han hadde sagt dette, utåndet han.
Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
Men da høvedsmannen så det som skjedde, gav han Gud æren og sa: Sannelig, denne mann var rettferdig!
And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
Og alt folket som var kommet sammen for å se dette syn, slo sig for sitt bryst og vendte tilbake da de så hvad som skjedde.
And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
Men alle hans kjenninger og de kvinner som hadde fulgt ham fra Galilea, stod langt borte og så dette.
And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:
Og se, det var en mann ved navn Josef, som var rådsherre, og en god og rettferdig mann -
(The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathæa, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
han hadde ikke samtykket i deres råd og gjerning - fra den jødiske by Arimatea, og han ventet på Guds rike;
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
han gikk til Pilatus og bad om Jesu legeme,
And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
og han tok det ned og svøpte det i fint linklæde, og la det i en grav som var hugget i klippen, og som aldri nogen hadde ligget i.
And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
Det var beredelses-dagen, og sabbaten stundet til.
And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
Men nogen kvinner som var kommet med ham fra Galilea, fulgte med, og de så graven, og hvorledes hans legeme blev lagt.
And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.
Så vendte de tilbake og tilberedte velluktende urter og salver, og sabbaten over holdt de sig stille efter lovens bud.