Proverbs 12

Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.
Izay tia fananarana no tia fahalalana; Fa izay mandà anatra dia biby.
A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn.
Ny tsara fanahy mahazo sitraka amin'i Jehovah; Fa ny mamoron-tsain-dratsy hohelohiny.
A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.
Tsy maha-tafatoetra ny olona ny haratsiana; Fa ny fakan'ny marina tsy mba hihetsika.
A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.
Ny vehivavy tsara dia satro-boninahitry ny lahy; Fa ny vehivavy manao izay mahamenatra kosa dia tahaka ny lò ao anatin'ny taolana.
The thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit.
Rariny ny hevitry ny marina; Fa fitaka ny fisainan'ny ratsy fanahy.
The words of the wicked are to lie in wait for blood: but the mouth of the upright shall deliver them.
Ny tenin'ny ratsy fanahy dia otrika ho enti-mandatsa-drà; Fa ny vavan'ny marina hamonjy azy.
The wicked are overthrown, and are not: but the house of the righteous shall stand.
Haringana ny ratsy fanahy ka tsy ho ao intsony; Fa ny mpianakavin'ny marina haharitra.
A man shall be commended according to his wisdom: but he that is of a perverse heart shall be despised.
Araka ny fahendren'ny olona no hiderana azy; Fa izay meloka am-po dia hatao tsinontsinona.
He that is despised, and hath a servant, is better than he that honoureth himself, and lacketh bread.
Aleo ambany toetra, nefa manana mpanompo iray, Toy izay mihambo ho be voninahitra, nefa tsy manan-kohanina akory.
A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.
Ny marina mitsimbina ny ain'ny bibiny; Fa fahasiahana kosa no famindram-pon'ny ratsy fanahy;
He that tilleth his land shall be satisfied with bread: but he that followeth vain persons is void of understanding.
Izay miasa ny taniny dia ho voky hanina; Fa izay manaraka ny olom-poana dia tsy ampy saina.
The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit.
Ny mpanota maniry ny hazan'ny ratsy fanahy; Fa ny fakan'ny marina mitrebona.
The wicked is snared by the transgression of his lips: but the just shall come out of trouble.
Amin'ny fahotan'ny molotra dia misy fandrika ahitan-doza; Fa ny marina ho afaka amin'ny fahoriana.
A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth: and the recompence of a man's hands shall be rendered unto him.
Ny vokatry ny vavan'ny olona no mahavoky soa azy, Ary ny asan'ny tànany hitsingerina aminy.
The way of a fool is right in his own eyes: but he that hearkeneth unto counsel is wise.
Ny lalan'ny adala dia mahitsy eo imasony; Fa izay mino anatra no hendry.
A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
Ny fahasosoran'ny adala dia fantatra miaraka amin'izay; Fa izay mahatsindry fo amin'ny fanalam-baraka no hendry.
He that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit.
Izay olona mahatoky dia manambara ny rariny; Fa ny vavolombelona mandainga kosa miteny fitaka.
There is that speaketh like the piercings of a sword: but the tongue of the wise is health.
Misy mandefalefa teny tsy tsaroana ka tonga toy ny fanindron'ny sabatra; Fa ny lelan'ny marina dia fanasitranana kosa.
The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.
Ny molotra marina ampitoerina ho mandrakizay; Fa ny lela mandainga dia indray mipi-maso monja.
Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.
Fitaka no ao am-pon'izay mamoron-tsain-dratsy; Fa hafaliana no amin'izay misaina fiadanana.
There shall no evil happen to the just: but the wicked shall be filled with mischief.
Tsy misy ratsy manjo ny marina; Fa heni-doza ny ratsy fanahy.
Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight.
Fahavetavetana eo imason'i Jehovah ny molotra mandainga; Fa izay olona mahatoky no ankasitrahany.
A prudent man concealeth knowledge: but the heart of fools proclaimeth foolishness.
Ny olon-kendry tsy mba mampideradera fahalalana foana; Fa ny fon'ny adala mamoaka fahadalana.
The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute.
Ny tanan'ny mazoto no hanapaka; Fa izay miraviravy tanana dia hampanompoina.
Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.
Ny alahelo ao am-pon'ny olona dia mampitanondrika azy; Fa ny teny soa no mahafaly azy.
The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them.
Ny marina dia mitari-dalana ny namany; Fa ny alehan'ny ratsy fanahy kosa no mampivily azy.
The slothful man roasteth not that which he took in hunting: but the substance of a diligent man is precious.
Ny kamo tsy mety mihaza; Fa fananana soa ho an'ny olona ny zoto.
In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.
Amin'ny lalan'ny fahamarinana no misy fiainana, Ary ny tsi-fahafatesana no lalan-kalehany.