Proverbs 11

A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight.
Ny mizana mandainga dia fahavetavetana eo imason'i Jehovah; Fa ny vato marina no ankasitrahany.
When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
Raha tonga ny fiavonavonana, dia tonga koa ny fahafaham-baraka; Fa ao amin'ny manetry tena no misy fahendrena.
The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.
Ny fahitsian'ny mahitsy no mitarika azy; Fa ny faharatsian'ny mpivadika mahatonga fandringanana amin'ny tenany.
Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.
Ny harena dia tsy mahasoa amin'ny andro fahatezerana; Fa ny fahamarinana no mamonjy tsy ho azon'ny fahafatesana.
The righteousness of the perfect shall direct his way: but the wicked shall fall by his own wickedness.
Ny fahamarinan'ny marina mandamina ny alehany; Fa ny ratsy fanahy lavon'ny haratsiany ihany.
The righteousness of the upright shall deliver them: but transgressors shall be taken in their own naughtiness.
Ny fahamarinan'ny mahitsy mamonjy azy; Fa ny mpivadika dia voafandriky ny filàny.
When a wicked man dieth, his expectation shall perish: and the hope of unjust men perisheth.
Raha maty ny ratsy fanahy, dia foana ny fanantenany, Eny, foana ny fanantenan'ny mpanao ratsy.
The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead.
Ny marina dia vonjena amin'ny fahoriana; Fa ho avy kosa ny ratsy fanahy hisolo azy.
An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.
Ny vavan'ny mpihatsaravelatsihy no animbany ny namany; Fa ny fahalalana no hanafahana ny marina.
When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth: and when the wicked perish, there is shouting.
Raha miadana ny marina, dia ravoravo ny tanàna; Fa raha ringana ny ratsy fanahy, dia velona ny hoby.
By the blessing of the upright the city is exalted: but it is overthrown by the mouth of the wicked.
Ny fisaoran'ny marina no isandratan'ny tanàna; Fa ny vavan'ny ratsy fanahy no aharavany.
He that is void of wisdom despiseth his neighbour: but a man of understanding holdeth his peace.
Tsy ampy saina izay manamavo ny namany; Fa izay hendry dia mangina.
A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
Izay mandehandeha manaratsy dia manambara ny hevitra afenina; Fa ny olona mahatoky tsy mba tia lazalaza.
Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellors there is safety.
Raha tsy misy mpitondra, dia rava ny firenena; Fa handry fahizay, raha maro ny mpanolo-tsaina.
He that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure.
Hahita loza tokoa ny mianto-bahiny: Fa mitoetra tsy manana ahiahy ny tsy tia antoka.
A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches.
Ny vehivavy tsara tarehy mahazo dera; Ary ny mpanao an-keriny mahazo harena.
The merciful man doeth good to his own soul: but he that is cruel troubleth his own flesh.
Ny olona mamindra fo dia mahazo soa ho an'ny tenany; Fa ny lozabe dia todin'ny halozany.
The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.
Ny ratsy fanahy dia mahazo valiny tsy mahasoa; Fa izay mamafy fahamarinana no mahazo izay tena tambiny tokoa.
As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death.
Ny tena fahamarinana dia mamantana any amin'ny fiainana; Fa izay fatra-panaraka ny ratsy dia iharan'ny fahafatesana.
They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.
Fahavetavetana eo imason'i Jehovah ny meloka am-po; Fa ankasitrahany kosa izay mandeha tsy misy tsiny.
Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be delivered.
Azo itompoana tokoa fa tsy maintsy hampijalina ny ratsy fanahy; Fa ny taranaky ny marina no hovonjena.
As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion.
Toy ny kavim-bolamena eo amin'ny oron-kisoa Ny vehivavy tsara tarehy tsy manam-pahendrena.
The desire of the righteous is only good: but the expectation of the wicked is wrath.
Ny soa ihany no irin'ny marina; Fa fahatezerana no fanantenan'ny ratsy fanahy.
There is that scattereth, and yet increaseth; and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.
Misy mahafoy, nefa mitombo fananana ihany; Ary misy fatra-pahihitra loatra, nefa tonga malahelo ihany.
The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.
Izay manisy soa olona hohatavezina; Ary izay mandena dia mba holemana kosa.
He that withholdeth corn, the people shall curse him: but blessing shall be upon the head of him that selleth it.
Izay tsy mamoaka ny variny dia ozonin'ny olona; Fa saotra no ho amin'ny lohan'izay mivarotra.
He that diligently seeketh good procureth favour: but he that seeketh mischief, it shall come unto him.
Izay fatra-pikatsaka ny tsara no mitady ny mahafinaritra; Fa izay mitady ny ratsy dia hiharan'izany.
He that trusteth in his riches shall fall: but the righteous shall flourish as a branch.
Izay matoky ny hareny dia ho lavo; Fa ny marina ho tahaka ny ravina maitso.
He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart.
Izay mampidi-doza amin'ny ankohonany dia mandova ny rivotra; Ary ny adala dia tonga mpanompon'ny hendry.
The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.
Ny vokatry ny marina dia hazon'aina, Ary ny hendry dia mahataona olona.
Behold, the righteous shall be recompensed in the earth: much more the wicked and the sinner.
Indro, ny marina aza dia valiana etỳ an-tany, Koa mainka fa ny ratsy fanahy sy ny mpanota!