Proverbs 13

A wise son heareth his father's instruction: but a scorner heareth not rebuke.
Ny zanaka hendry mihaino ny fananaran-drainy; Fa ny mpaniratsira tsy mety mihaino, na dia anarina mafy aza.
A man shall eat good by the fruit of his mouth: but the soul of the transgressors shall eat violence.
Ny vokatry ny vavan'ny olona no ahazoany soa; Fa ny hampidi-doza no mahafaly ny mpivadika.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.
Izay mahambim-bava no miaro ny ainy; Fa izay vavàna dia haringana.
The soul of the sluggard desireth, and hath nothing: but the soul of the diligent shall be made fat.
Ny fanahin'ny kamo maniry, fa tsy mba mahazo; Fa ny fanahin'ny mazoto hohatavezina.
A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame.
Ny lainga dia halan'ny marina; Fa ny ratsy fanahy manao izay maharikoriko sy mahamenatra.
Righteousness keepeth him that is upright in the way: but wickedness overthroweth the sinner.
Ny fahamarinana miaro izay mandeha tsy misy tsiny; Fa ny haratsiana mamotraka ny mpanota.
There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches.
Misy mihambo ho manan-karena, nefa tsy manana na inona na inona; Misy kosa mody malahelo, nefa manana harena be.
The ransom of a man's life are his riches: but the poor heareth not rebuke.
Ny haren'ny olona dia avotry ny ainy; Fa ny levilevy tsy mampiraika ny malahelo akory.
The light of the righteous rejoiceth: but the lamp of the wicked shall be put out.
Ny fahazavan'ny marina dia tsara firehitra; Fa ny jiron'ny ratsy fanahy ho faty.
Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.
Fifandirana ihany no vokatry ny fiavonavonana; Fa ao amin'ny mino anatra no misy fahendrena.
Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
Ny harena azoazo foana dia mihena lalandava; Fa izay mahavatra mitsimpona no mampitombo.
Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.
Ny fanantenana tsy azo vetivety dia mankarary am-bavafo; Fa hazon'aina ny faniriana tanteraka.
Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the commandment shall be rewarded.
Izay manamavo ny teny ho voasingony; Fa izay matahotra ny didy no hahazo valim-pitia.
The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death.
Ny fampianaran'ny hendry dia loharanon'aina Ka mampivily tsy ho ao amin'ny fandriky ny fahafatesana.
Good understanding giveth favour: but the way of transgressors is hard.
Ny fahendrena tsara dia ahazoam-pitia; Fa sarotra ny lalan'ny mpivadika.
Every prudent man dealeth with knowledge: but a fool layeth open his folly.
Ny mahira-tsaina, rehetra miasa amin'ny fahalalana; Fa ny adala kosa mampiseho hadalana;
A wicked messenger falleth into mischief: but a faithful ambassador is health.
Ny iraka ratsy fanahy idiran-doza; Fa ny iraka mahatoky dia famelombelomana.
Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction: but he that regardeth reproof shall be honoured.
Fahalahelovana sy henatra no ho an'izay mandà famaizana; Fa izay manaiky anatra no homem-boninahitra.
The desire accomplished is sweet to the soul: but it is abomination to fools to depart from evil.
Mamin'ny fo ny faniriana tanteraka; Fa fahavetavetana eo imason'ny adala ny hiala amin'ny ratsy.
He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.
Izay miara-dia amin'ny hendry dia ho hendry; Fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza.
Evil pursueth sinners: but to the righteous good shall be repayed.
Ny mpanota dia enjehin'ny loza: Fa hovalian-tsoa ny marina.
A good man leaveth an inheritance to his children's children: and the wealth of the sinner is laid up for the just.
Ny tsara fanahy mahenina lova ny zafiny, Fa ny haren'ny mpanota kosa voatahiry ho an'ny marina.
Much food is in the tillage of the poor: but there is that is destroyed for want of judgment.
Ny tanin'ny malahelo izay voasa dia ahazoana hanina be; Fa maro no ringana noho ny fanaovan'izay tsy rariny.
He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.
Izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tia ny zanany; Fa izay tia zanaka dia manafay azy, raha mbola kely.
The righteous eateth to the satisfying of his soul: but the belly of the wicked shall want.
Ny marina mihinana ka voky tsara; Fa noana ny kibon'ny ratsy fanahy.