Job 34

Furthermore Elihu answered and said,
Ary mbola niteny ihany Eliho ka nanao hoe:
Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.
Mandrenesa ny teniko, ianareo olon-kendry; Ary mihainoa ahy, ianareo manam-pahalalana.
For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.
Fa ny sofina no mamantatra teny, Ary ny vava no manandrana hanina.
Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.
Koa aoka izay rariny no hodinihintsika, ary aoka hiara-mamantatra izay tsara isika.
For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.
Fa Joba efa nanao hoe: Marina aho, saingy nesorin'Andriamanitra tamiko ny rariny;
Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.
Marina ny ahy, nefa ampandaingainy aho; Mahafaty ny zana-tsipìka mitsatoka amiko, na dia tsy manam-pahadisoana aza aho.
What man is like Job, who drinketh up scorning like water?
Aiza moa no misy lehilahy tahaka an'i Joba, izay manaram-po amin'ny famingavingana toy ny fisotro rano.
Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.
Ary tonga naman'ny mpanao ratsy sady miara-mandeha amin'ny ratsy fanahy?
For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.
Fa hoy izy: Tsy mahasoa ny olona ny mihavana amin'Andriamanitra.
Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.
Koa amin'izany mihainoa ahy, ianareo manam-panahy: Lavitra an'Andriamanitra ny hanao ratsy! Ary lavitra ny Tsitoha ny hanao meloka!
For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.
Fa ny nataon'ny olona ihany no ampanodiaviny azy, ka mamaly ny olona rehetra araka ny lalany avy Izy.
Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.
Eny tokoa, Andriamanitra tsy manao ratsy mihitsy, ary ny Tsitoha tsy mba mamadika ny rariny.
Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?
Iza moa no nanendry Azy ho Mpiadidy ny tany? Ary iza no nanorina izao tontolo izao?
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;
Raha tàhiny ny tenany ihany no heveriny, ka hangoniny ho ao aminy ny fanahiny sy ny fofonainy,
All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
Dia hiala avokoa ny ain'ny nofo rehetra, ary hiverina amin'ny vovoka ny olona.
If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.
Raha manam-pahalalana ianao, dia mandrenesa izao, ka mihainoa ny teniko
Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?
Moa mahay mifehy va izay tsy tia rariny? Ary Ilay marina sady mahery va no hohelohinao?
Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?
(Mety va ny miteny amin'ny mpanjaka hoe: Olom-poana ianao! Ary amin'ny zanak'andriana: Ry ilay ratsy!),
How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.
Dia Ilay tsy mizaha ny tavan'ny lehibe, ary tsy manaja ny ambony mihoatra noho ny ambany, satria samy asan'ny tànany avokoa izy rehetra.
In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.
Maty amin'ny indray mipi-maso monja amin'ny mamatonalina ireny; Eny, ringana ny olona ka tsy ao intsony; Ary ny mahery dia lasa tsy esorin-tanana.
For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.
Fa ny mason'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona, ary mahita ny diany rehetra Izy.
There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.
Tsy misy aizina na alim-pito, Izay hieren'ny mpanao ratsy.
For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.
Fa Andriamanitra tsy mba miandry aloha vao mandinika ny olona Izay tonga hotsaraina eo anatrehany.
He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.
Manorotoro ny olona mahery Izy, na dia tsy manadina aza, ka manangana olon-kafa hisolo azy.
Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.
Koa hita amin'izany fa fantany ny asan'ireo, ka dia mamono azy amin'ny alina ho torotoro Izy.
He striketh them as wicked men in the open sight of others;
Tehafiny tanana tahaka ny fanao amin'ny ratsy fanahy ireo eo imason'ny vahoaka.
Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:
Izao no nialan'ireo tamin'Andriamanitra ka tsy nitandremany ny lalany akory,
So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.
Dia ny mba hahatonga ny fitarainan'ny malahelo eo anatrehany ka hampandre Azy ny fitarainan'ny ory.
When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:
Mangina Izy, ka iza no mahay manameloka? Ary manafin-tava Izy (ka iza no mahajery Azy?), na amin'ny firenena, na amin'ny olona tsirairay,
That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.
Mba tsy hanjakan'ny ratsy fanahy, ary tsy ho voafandrika ny vahoaka.
Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:
Fa moa mba efa nisy niteny tamin'Andriamanitra va nanao hoe: Efa nanandra-tena aho ka tsy hanao ratsy intsony;
That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.
Izay tsy hitako mba ampianaro ahy; Raha nanao ratsy aho, dia tsy hanao intsony?
Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.
Moa araka ny hevitrao va no hamaliany ny ataon'ny olona, no efa nandà ianao? Fa ianao no mifidy, fa tsy izaho, koa izay fantatrao no ambarao.
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.
Ny olona manam-panahy hilaza amiko, ary ny olon-kendry izay mihaino ahy hanao hoe:
Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.
Miteny tsy amim-pahalalana Joba, ary ny teniny tsy amim-pahendrena.
My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.
Enga anie ka hizahan-toetra mandrakariva Joba noho ny famaliana ataony araka ny fanaon'ny ratsy fanahy!
For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.
Fa ampiany fihaikana koa ny fahotany; Miteha-tanana eto amintsika izy ka manao teny maro ho enti-miady amin'Andriamanitra.