Proverbs 12

Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.
Moun ki renmen yo korije yo, se moun ki toujou vle konnen. Men, moun ki pa renmen yo rale zòrèy yo, se moun san konprann.
A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn.
Seyè a kontan ak moun k'ap fè sa ki byen. Men, l'ap kondannen moun ki toujou sou plan.
A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.
Fè mechanste pa bay moun fòs pou yo rete kanpe. Men, moun ki mache dwat p'ap janm brannen.
A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.
Yon bon madanm se yon lwanj li ye pou mari li. Men, yon madanm ki fè mari l' wont, se tankou yon maladi k'ap manje ou nan zo.
The thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit.
Yon nonm serye p'ap janm mete nan tèt li pou l' fè ou lenjistis. Men, mechan yo ap toujou chache twonpe ou.
The words of the wicked are to lie in wait for blood: but the mouth of the upright shall deliver them.
Pawòl ki soti nan bouch mechan se pèlen pou touye moun. Men, pawòl ki soti nan bouch moun k'ap mache dwat yo, se delivrans pou moun ki an danje.
The wicked are overthrown, and are not: but the house of the righteous shall stand.
Rive yon lè, pye mechan yo chape. Ou chache yo, ou pa wè yo. Men, fanmi moun k'ap mache dwat yo ap toujou la.
A man shall be commended according to his wisdom: but he that is of a perverse heart shall be despised.
Y'ap fè lwanj moun ki gen konprann. Men, y'ap meprize moun ki malveyan.
He that is despised, and hath a servant, is better than he that honoureth himself, and lacketh bread.
Pito ou pase pou malere men ou gen manje pou ou manje, pase pou ou pran pòz grannèg ou epi w'ap mouri grangou.
A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.
Moun ki mache dwat okipe ata zannimo nan lakou yo. Men, mechan yo san zantray.
He that tilleth his land shall be satisfied with bread: but he that followeth vain persons is void of understanding.
Moun ki travay jaden ap jwenn manje pou yo manje plen vant yo. Men, moun k'ap pèdi tan yo nan fè bagay san valè, se san konprann yo ye.
The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit.
Mechan toujou ap fè gwo lide dèyè bagay mechan parèy yo pran. Men, moun k'ap mache dwat ap fè bagay k'ap rapòte yo.
The wicked is snared by the transgression of his lips: but the just shall come out of trouble.
Pawòl ki soti nan bouch moun mechan tounen yon pèlen pou yo. Men, moun k'ap mache dwat ap soti nan tout move pa.
A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth: and the recompence of a man's hands shall be rendered unto him.
Rekonpans yon moun chita sou sa li di ak bouch li. Sa ou fè se sa ou wè.
The way of a fool is right in his own eyes: but he that hearkeneth unto counsel is wise.
Moun sòt toujou konprann sa y'ap fè a byen. Men, moun ki gen bon konprann koute konsèy yo ba yo.
A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
Lè yon moun san konprann ankòlè, tout moun wè sa lamenm. Men, yon moun veyatif, lè ou fè l' malonèt, li fè tankou li pa konprann.
He that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit.
Lè ou di verite nan tribinal, ou rann lajistis sèvis. Men, temwen k'ap bay manti, se lenjistis l'ap ankouraje.
There is that speaketh like the piercings of a sword: but the tongue of the wise is health.
Pawòl moun ki di tou sa ki vin nan bouch yo se kout ponya. Men, pawòl moun ki gen bon konprann se renmèd.
The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.
Manti la pou yon ti tan. Men, verite la pou tout tan tout tan.
Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.
Moun k'ap kalkile jan pou yo fè moun mal, se move kou y'ap chache pote. Men, moun k'ap bay bon konsèy ap gen kè kontan.
There shall no evil happen to the just: but the wicked shall be filled with mischief.
Malè pa janm rive moun k'ap mache dwat. Men, pou mechan yo se apse sou klou.
Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight.
Seyè a pa vle wè moun k'ap manti. Men, li kontan nèt ak moun ki toujou kenbe pawòl yo.
A prudent man concealeth knowledge: but the heart of fools proclaimeth foolishness.
Moun lespri pa janm nan fè moun wè tou sa yo konnen. Men, moun san konprann ap mache fè moun wè jan yo sòt.
The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute.
Travay di fè ou grannèg. Men, parese fè ou rete ak moun.
Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.
Tèt chaje kraze kouraj yon moun. Men, yon bon pawòl fè kè l' kontan.
The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them.
Moun ki mache dwat ap toujou moutre zanmi l' bon chemen. Men, mechan an ap fè yo pèdi chemen yo.
The slothful man roasteth not that which he took in hunting: but the substance of a diligent man is precious.
Parese ap toujou rete grangou. Tout richès yon moun se travay li.
In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.
Fè sa ki dwat, w'a jwenn ak lavi. Fè sa ki mal, w'a jwenn ak lanmò.