Proverbs 13

A wise son heareth his father's instruction: but a scorner heareth not rebuke.
Yon pitit gason ki gen bon konprann ap koute lè papa l' ap rale zòrèy li. Men, moun k'ap pase moun nan betiz p'ap janm koute lè y'ap fè l' obsèvasyon pou korije l'.
A man shall eat good by the fruit of his mouth: but the soul of the transgressors shall eat violence.
Rekonpans yon moun chita sou sa li di ak bouch li. Men, moun ki ipokrit renmen fè mechanste.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.
Veye pawòl ki soti nan bouch ou, w'a pwoteje lavi ou. Moun k'ap prese louvri bouch yo pale ap detwi pwòp tèt yo.
The soul of the sluggard desireth, and hath nothing: but the soul of the diligent shall be made fat.
Parese p'ap janm jwenn sa yo ta renmen genyen. Men, moun k'ap travay di ap jwenn tou sa yo ta renmen genyen.
A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame.
Moun k'ap mache dwat pa vle wè moun k'ap bay manti. Men, sa mechan yo ap fè a se yon wont, se yon dezonè pou tèt yo.
Righteousness keepeth him that is upright in the way: but wickedness overthroweth the sinner.
Lè ou toujou fè sa ki byen, lajistis ap pwoteje ou. Men, peche lakòz mechan yo disparèt.
There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches.
Gen moun ki pa gen anyen men ki pran pòz moun rich yo. Gen moun ki pran pòz moun pòv yo, epi se yo ki gen fòtin.
The ransom of a man's life are his riches: but the poor heareth not rebuke.
Yon moun rich sèvi ak lajan l' pou l' sove lavi l'. Moun ki pòv pa vle tande lè w'ap rele dèyè l'.
The light of the righteous rejoiceth: but the lamp of the wicked shall be put out.
Moun k'ap mache dwat yo tankou lanp k'ap klere byen klere. Men, mechan yo tankou yon lanp ki prèt pou mouri.
Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.
Moun awogan yo toujou ap pouse dife. Men, moun ki koute konsèy, se moun ki gen bon konprann.
Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
Lajan ou fè fasil pa lwen fini. Lajan ou fè nan di ap toujou fè pitit.
Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.
Lè ou pa jwenn sa ou t'ap tann lan, se bagay ki pou fè ou malad. Men, lè ou jwenn sa ou te anvi a, se lavi pou ou.
Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the commandment shall be rewarded.
Lè ou pa respekte pawòl ki nan lalwa Bondye a, se dèt ou fè. Men, moun ki fè sa lalwa mande yo fè a ap jwenn rekonpans yo.
The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death.
Sa moun ki gen bon konprann ap moutre a bay lavi. L'ap ede ou pou ou pa tonbe lè lavi ou an danje.
Good understanding giveth favour: but the way of transgressors is hard.
Lè ou gen bon konprann, sa fè moun renmen ou. Men, lè moun pa ka fè ou konfyans, ou nan di.
Every prudent man dealeth with knowledge: but a fool layeth open his folly.
Tout moun ki gen konprann kalkile byen anvan yo fè yon bagay. Men, moun san konprann yo ap fè ou wè jan yo sòt.
A wicked messenger falleth into mischief: but a faithful ambassador is health.
Yon move komisyonè ap mete moun nan ka. Men, yon komisyonè serye ap bay moun kè poze.
Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction: but he that regardeth reproof shall be honoured.
Yon moun ki refize aprann ap toujou pòv, l'ap toujou wont. Men, y'ap respekte moun ki koute lè yo rale zòrèy yo.
The desire accomplished is sweet to the soul: but it is abomination to fools to depart from evil.
Ala bon sa bon lè ou jwenn sa ou te anvi a! Moun san konprann derefize kite move chemen yo pran an.
He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.
Fè zanmi ak moun ki gen konesans, ou menm tou w'a vin gen konesans. Fè zanmi ak moun ki san konprann, ou nan pwoblèm.
Evil pursueth sinners: but to the righteous good shall be repayed.
Malè ap pousib moun k'ap fè sa ki mal. Men, moun ki mache dwat ap jwenn bon rekonpans.
A good man leaveth an inheritance to his children's children: and the wealth of the sinner is laid up for the just.
Yon moun ki gen bon kè ap kite byen pou pitit pitit li. Men, richès moun k'ap fè sa ki mal, se moun ki mache dwat yo k'ap jwi li.
Much food is in the tillage of the poor: but there is that is destroyed for want of judgment.
Jaden malere bay kont manje. Men, lenjistis fè l' mouri grangou.
He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.
Si ou pè bat pitit gason ou, ou pa renmen l'. Si ou renmen l', se pou ou korije l'.
The righteous eateth to the satisfying of his soul: but the belly of the wicked shall want.
Moun k'ap mache dwat toujou gen ase pou yo manje. Men, vant mechan yo pa janm plen.