Proverbs 11

A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight.
Seyè a pa vle wè moun k'ap sèvi ak fo balans. Li kontan ak moun ki sèvi ak bon mezi.
When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
Kote ki gen lògèy wont pa lwen. Men, moun ki soumèt devan Bondye, se yo ki gen bon konprann.
The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.
Moun k'ap mache dwat yo konnen sa pou yo fè, paske se moun serye yo ye. Men, moun k'ap mache bay moun koutba, yo gen pou yo fini mal, paske se bakonyè yo ye.
Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.
Jou malè, richès pa ka sèvi ou anyen. Men, si ou se moun serye, sa ka sove lavi ou.
The righteousness of the perfect shall direct his way: but the wicked shall fall by his own wickedness.
Yon moun k'ap mache dwat ap viv san pwoblèm, paske li serye. Men, mechan yo ap tonbe nan pwòp pèlen mechanste yo.
The righteousness of the upright shall deliver them: but transgressors shall be taken in their own naughtiness.
Lè yon moun serye fè sa ki dwat, sa ap sove l'. Men, moun k'ap mache bay moun koutba, y'ap pran nan move jwèt y'ap fè a.
When a wicked man dieth, his expectation shall perish: and the hope of unjust men perisheth.
Lè yon mechan mouri, sa l' t'ap tann lan mouri ansanm avè l'. Konfyans li te mete nan byen li yo pa sèvi l' anyen.
The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead.
Jou malè, moun ki mache dwat ap jwenn pwoteksyon. Sa ki pou ta rive l' la, se mechan an li rive.
An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.
Moun ki san respè pou Bondye ap touye moun ak lang yo. Men, konesans ap sove moun k'ap mache dwat yo.
When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth: and when the wicked perish, there is shouting.
Lè sa mache pou moun serye yo, tout moun lavil la gen kè kontan. Konsa tou, lè mechan yo mouri, se kontantman pou tout moun.
By the blessing of the upright the city is exalted: but it is overthrown by the mouth of the wicked.
Se bèl bagay pou yon lavil lè li gen moun serye ladan l'. Men, mechan yo ap detwi l' ak lang yo.
He that is void of wisdom despiseth his neighbour: but a man of understanding holdeth his peace.
Avili yon frè parèy ou, se bagay moun san konprann fè. Yon moun lespri konnen pou l' pe bouch li.
A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
Moun k'ap mache fè tripotay mete tout sekrè deyò. Men, moun ki toujou kenbe pawòl yo, kè yo se kòfrefò.
Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellors there is safety.
Lè pa gen moun ki konn gouvènen, peyi a pa ka mache. Men, lè gen anpil moun k'ap bay bon konsèy, peyi a sove.
He that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure.
Lè ou pwomèt pou ou peye dèt yon moun ou pa konnen, w'a gen pou règrèt sa pita. L'a pi bon pou ou si ou refize bay garanti pou yon lòt.
A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches.
Tout moun va fè lwanj yon fanm ki gen bon karaktè. Konsa tou, gason ki gen kouraj nan travay ap jwenn ak kòb li.
The merciful man doeth good to his own soul: but he that is cruel troubleth his own flesh.
Lè ou gen bon kè, se yon byen ou fè pou tèt ou. Men, moun ki san pitye yo, se tèt yo y'ap fè tò.
The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.
Mechan yo kwè y'ap fè benefis. Men, moun k'ap fè sa ki dwat yo toujou jwenn rekonpans yo.
As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death.
Yon moun ki soti pou fè sa ki dwat ap toujou viv. Men, moun k'ap chache fè sa ki mal gen pou yo mouri.
They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.
Seyè a pa vle wè moun k'ap mache pye gaye. Men, li pran plezi l' ak moun k'ap mache dwat nan chemen yo.
Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be delivered.
Wè pa wè, yo gen pou yo pini mechan yo. Men, tout moun k'ap mache dwat yo ap sove.
As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion.
Yon bèl fanm ki nan dezòd se yon bèl zanno lò nan nen kochon.
The desire of the righteous is only good: but the expectation of the wicked is wrath.
Lè moun k'ap mache dwat yo jwenn sa yo te vle a, se kontantman pou tout moun. Men, lè se mechan yo ki jwenn sa yo t'ap tann lan, sa pa fè pesonn plezi.
There is that scattereth, and yet increaseth; and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.
Moun ki bay san gad dèyè, sa pa anpeche yo vin pi rich. Men, moun ki penng, se pòv y'ap vin pi pòv.
The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.
Lè ou bay ak kè kontan, ou p'ap janm manke anyen. Lè ou manje ak moun, ou pa janm rete grangou.
He that withholdeth corn, the people shall curse him: but blessing shall be upon the head of him that selleth it.
Pèp la ap madichonnen moun k'ap sere manje nan depo pou pri a ka moute. Men, l'ap fè lwanj pou moun k'ap vann manje a nan mache.
He that diligently seeketh good procureth favour: but he that seeketh mischief, it shall come unto him.
Moun k'ap chache fè sa ki byen ap jwenn favè Bondye. Men, moun k'ap kouri dèyè malè, se malè ki pou rive l'.
He that trusteth in his riches shall fall: but the righteous shall flourish as a branch.
Moun ki mete konfyans yo nan byen yo ap tonbe tankou fèy chèch. Men, moun k'ap mache dwat yo ap pouse tankou boujon.
He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart.
Yon nonm ki mete dezòd nan fanmi li, lakòz madanm li ansanm ak tout pitit li yo nan tou sa ki pa bon. Moun san konprann ap toujou esklav moun ki gen bon konprann.
The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.
Lè ou mache dwat, sa fè moun viv. Lè ou gen bon konprann, ou sove lòt moun.
Behold, the righteous shall be recompensed in the earth: much more the wicked and the sinner.
Gade! Moun ki mache dwat jwenn rekonpans yo isit sou latè. Men, nou pa bezwen mande si moun k'ap fè mechanste ak moun k'ap viv nan peche p'ap jwenn ak pa yo tou!