Job 34

Furthermore Elihu answered and said,
Eliyou pran lapawòl ankò. Li di konsa:
Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.
-Nou menm moun lespri yo, koute sa m'ap di nou! Nèg save yo, louvri zòrèy nou!
For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.
Zòrèy konnen lè pawòl bèl menm jan bouch konnen lè manje gou.
Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.
Annou wè kote jistis la ye. Ann mete rezon an kote pou l' ye a.
For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.
Jòb pretann li nan dwa li, se Bondye ki derefize rann li jistis.
Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.
Li di: Si m' di m' antò, se manti m'ap bay. Mwen malad pou m' mouri. Men, m' pa fè anyen ki mal.
What man is like Job, who drinketh up scorning like water?
Ou janm jwenn yon moun tankou Jòb? L'ap pase verite Bondye a nan betiz alèz tankou si se dlo l'ap bwè.
Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.
Li fè bann ak moun k'ap fè mechanste yo. L'ap pwonmennen ansanm ak malveyan yo.
For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.
Se li menm menm ki di ak bouch li: Sa pa rapòte anyen, lè yon moun ap chache fè volonte Bondye.
Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.
Nou menm ki gen lespri, koute sa m'ap di. Bondye pa ka fè mechanste. Bondye ki gen tout pouvwa a pa ka nan patipri.
For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.
Li bay chak moun sa yo merite dapre sa yo fè. Li aji ak yo dapre jan yo mennen bak yo.
Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.
Non! Bondye pa janm fè sa ki mal. Bondye ki gen tout pouvwa a pa nan paspouki.
Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?
Se pa yon lòt moun ki te bay Bondye pouvwa pou l' gouvènen latè, ni se pa yon lòt moun ki te mete tou sa ki egziste sou kont li.
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;
-(we vèsè pwochen)
All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
Si Bondye te kenbe souf ki bay lavi a pou tèt li, yon sèl kou a, bèt kou moun ta mouri. Yo ta tounen pousyè tè ankò.
If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.
Si nou gen bon konprann, koute sa byen. Louvri zòrèy nou pou nou tande sa m'ap di.
Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?
Eske n'ap kondannen Bondye ki gen tout pouvwa a, epi k'ap rann jistis la? Eske yon moun ki pa vle wè jistis ka gouvènen?
Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?
Bondye pini wa yo lè yo fè sa ki mal. Li pini gwo chèf yo lè yo fè mechanste.
How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.
Li pa nan achte figi chèf yo. Ou te mèt pòv, ou te mèt rich, pa gen diferans pou li, paske se li menm ki fè yo tout.
In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.
Yo rete konsa yo mouri, yo ale nan mitan lannwit. Pèp la annik souke kò l', yo disparèt. Bondye touye gwo chèf yo san li pa leve ti dwèt li.
For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.
L'ap veye tout vire tounen lèzòm. L'ap gade tout kote y'ap mete pye yo.
There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.
Pa gen ankenn fènwa, ni ankenn lonbray ki ka anpeche l' wè sa mechan yo ap fè.
For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.
Li pa bezwen voye manda bay moun pou yo prezante devan l' pou l' jije yo.
He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.
Li pa bezwen nan chache konnen pou l' kraze chèf yo, lèfini pou l' mete lòt moun nan plas yo.
Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.
Paske li konnen dènye sa yo fè. Yon jou lannwit konsa, li desann yo li pilonnen yo anba pye l'.
He striketh them as wicked men in the open sight of others;
Li souflete yo tankou malfektè nan mitan lari pou tout moun ka wè.
Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:
Paske yo te vire do ba li, yo te fè tankou yo pa konnen lòd li bay yo.
So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.
Yo fè, yo fè jouk pòv yo rele mande Bondye sekou, jouk Bondye tande jan piti yo ap rele anba men yo.
When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:
Men, si Bondye rete san l' pa fè anyen, ki moun ki ka di l' kichòy? Si li kache kò li, ki moun ki ka wè l'! Men, pa pè! L'ap veye sou tout moun nan tout peyi.
That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.
Li p'ap kite move chèf gouvènen yo, li p'ap kite yo tann pèlen pou pèp la.
Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:
Men, si yon mechan pale ak Bondye, si li di l': -Wi, mwen te fè sa ki mal. Mwen p'ap fè sa ankò.
That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.
Tanpri. Louvri je m'. Fe m' wè sa m' fè a. Si mwen te aji ak mechanste, mwen p'ap rekonmanse ankò.
Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.
Dapre ou, Jòb, èske se pou Bondye pini l'? Mwen mande ou sa paske m' konnen ou pa dakò ak sa Bondye fè a. Men, se ou menm ki pou deside. Pa mwen menm. Manyè di m' sa ki nan kè ou.
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.
Moun lespri ansanm ak moun bon konprann k'ap koute m' yo va di m' konsa:
Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.
Jòb ap pale anpil, men li pa konn sa l'ap di. Tou sa l'ap di yo pa gen ni pye ni tèt.
My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.
Egzaminen byen tou sa Jòb di la a. N'a wè li pale tankou yon moun ki mechan nan kè l'.
For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.
Li fin fè kont peche l', koulye a l'ap kenbe tèt ak Bondye. L'ap seye fè nou konprann li pa antò. L'ap plede fè Bondye remontrans.