Luke 23

And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
سپس تمام حاضران در مجلس برخاستند و او را به حضور پیلاطس آوردند
And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cæsar, saying that he himself is Christ a King.
و علیه او شكایت خود را این‌طور شروع كردند: «ما این شخص را در حالی دیدیم كه به منحرف كردن ملّت ما مشغول بود. او با پرداخت مالیات به قیصر مخالفت می‌كرد و ادّعا می‌کند كه مسیح یعنی پادشاه است.»
And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
پیلاطس از او پرسید: «آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟» عیسی جواب داد: «تو می‌گویی.»
Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
پیلاطس سپس به سران كاهنان و جماعت گفت: «من در این مرد هیچ تقصیری نمی‌بینم.»
And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
امّا آنان پافشاری می‌کردند و می‌گفتند: «او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود می‌شوراند. از جلیل شروع كرد و به اینجا رسیده است.»
When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilæan.
هنگامی‌که پیلاطس این را شنید پرسید كه آیا این مرد جلیلی است.
And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
وقتی آگاه شد كه به قلمرو هیرودیس تعلّق دارد او را پیش هیرودیس كه در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد.
And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
وقتی هیرودیس عیسی را دید بسیار خوشحال شد، زیرا دربارهٔ او مطالبی شنیده بود و مدّتها بود می‌خواست او را ببیند و امید داشت كه شاهد معجزاتی از دست او باشد.
Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
از او سؤالات فراوانی كرد امّا عیسی هیچ جوابی نداد.
And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
سران كاهنان و علما جلو آمدند و اتّهامات شدیدی به او وارد كردند.
And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
پس هیرودیس و سربازانش به عیسی اهانت كرده، او را مسخره نمودند و ردای پُر زَرق و بَرقی به او پوشانیده، او را پیش پیلاطس پس فرستاد.
And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
در همان روز هیرودیس و پیلاطس آشتی كردند، زیرا دشمنی دیرینه‌ای تا آن زمان بین آن دو وجود داشت.
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
پیلاطس در این موقع سران كاهنان، رهبران قوم و مردم را احضار كرد
Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
و به آنان گفت: «شما این مرد را به اتّهام اخلالگری پیش من آوردید. امّا چنانكه می‌دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی كردم و در او چیزی كه اتّهامات شما را تأیید كند نیافتم.
No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
هیرودیس هم دلیلی پیدا نكرد، چون او را پیش ما برگردانیده است. واضح است كه او كاری نكرده است كه مستوجب مرگ باشد.
I will therefore chastise him, and release him.
بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می‌كنم.» [
(For of necessity he must release one unto them at the feast.)
زیرا لازم بود كه هر عیدی یک نفر زندانی را برای آنها آزاد كند.]
And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
امّا همه با صدای بلند گفتند: «اعدامش كن! برای ما باراباس را آزاد كن.»
(Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
(این شخص به‌خاطر شورشی كه در شهر اتّفاق افتاده بود و به علّت آدمكشی زندانی شده بود.)
Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
چون پیلاطس مایل بود عیسی را آزاد سازد بار دیگر سخن خود را به‌ گوش جماعت رسانید
But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
امّا آنها فریاد كردند: «مصلوبش كن، مصلوبش كن!»
And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
برای سومین بار به ایشان گفت: «چرا؟ مرتكب چه جنایتی شده است؟ من او را در هیچ مورد، مستوجب اعدام ندیدم. بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می‌کنم.»
And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
امّا آنان در تقاضای خود پافشاری كردند و فریاد می‌زدند كه عیسی باید به صلیب میخكوب شود. فریادهای ایشان غالب آمد
And Pilate gave sentence that it should be as they required.
و پیلاطس حكمی را كه آنان می‌خواستند صادر كرد.
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
بنابر درخواست ایشان، مردی را كه به‌خاطر یاغی‌گری و آدمكشی به زندان افتاده بود آزاد كرد و عیسی را در اختیار آنان گذاشت.
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
هنگامی‌كه او را برای اعدام می‌بردند مردی را به ‌نام شمعون كه اهل قیروان بود و از صحرا به شهر می‌آمد گرفتند. صلیب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور كردند كه آن را به دنبال عیسی ببرد.
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
جمعیّت بزرگی از جمله زنانی كه به‌خاطر عیسی به سینهٔ خود می‌زدند و عزاداری می‌کردند از عقب او می‌آمدند.
But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
عیسی روبه آنان كرد و فرمود: «ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، برای خودتان و فرزندانتان گریه كنید!
For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
بدانید روزهایی خواهد آمد كه خواهند گفت: 'خوشا به حال نازایان و رحم‌هایی كه بچّه نیاوردند و پستانهایی كه شیر ندادند'
Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
آن ‌وقت به کوهها خواهند گفت: 'به روی ما بیفتید' به تپّه‌ها خواهند گفت: 'ما را بپوشانید.'
For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
اگر با چوب‌‌تر چنین كنند با چوب خشک چه خواهند كرد؟»
And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
دو جنایتكار هم برای اعدام با او بودند
And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
و وقتی به محلی موسوم به «كاسهٔ‌‌سر» رسیدند، او را در آنجا به صلیب میخكوب كردند. آن جنایتكاران را هم با او مصلوب نمودند، یكی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او.
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
عیسی گفت: «ای پدر، اینان را ببخش زیرا نمی‌دانند چه می‌كنند.» لباس‌های او را به قید قرعه میان خود تقسیم كردند.
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
مردم ایستاده تماشا می‌كردند و رهبران آنان با طعنه می‌گفتند: «دیگران را نجات داد. اگر این مرد مسیح و برگزیدهٔ خداست، حالا خودش را نجات دهد.»
And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
سربازان هم او را مسخره كردند و جلو آمده، شراب تُرشیده به او تعارف كردند
And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
و گفتند: «اگر تو پادشاه یهودیان هستی خود را نجات بده.»
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
در بالای سر او نوشته شده بود: «پادشاه یهودیان.»
And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
یكی از آن جنایتكاران كه به صلیب آویخته شده بود با طعنه به او می‌گفت: «مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده.»
But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
امّا آن دیگری با سرزنش به اولی جواب داد: «از خدا نمی‌ترسی؟ تو و او یكسان محكوم شده‌اید.
And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای کارهای خود می‌رسیم، امّا این مرد هیچ خطایی نكرده است.»
And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
و گفت: «ای عیسی، وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به‌یاد داشته باش.»
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
عیسی جواب داد: «خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود.»
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
تقریباً ظهر بود، كه تاریكی تمام آن سرزمین را فراگرفت و تا ساعت سه بعد از ظهر آفتاب گرفته بود
And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
و پردهٔ معبد بزرگ دو تکه شد.
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
عیسی با فریادی بلند گفت: «ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می‌كنم.» این را گفت و جان داد.
Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
وقتی افسری كه مأمور نگهبانی بود، این جریان را دید خدا را حمد كرد و گفت: «در واقع این مرد بی‌گناه بود.»
And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
جمعیّتی كه برای تماشا گرد آمده بودند وقتی ماجرا را دیدند، سینه‌زنان به خانه‌های خود برگشتند.
And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
آشنایان عیسی با زنانی كه از جلیل همراه او آمده بودند، همگی در فاصلهٔ دوری ایستاده بودند و جریان را می‌دیدند.
And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:
در آنجا مردی به ‌نام یوسف حضور داشت كه یكی از اعضای شورای یهود بود. او مردی نیکنام و درستكار بود.
(The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathæa, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
یوسف به تصمیم شورا و كاری كه در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده بود. او از اهالی یک شهر یهودی به ‌نام رامه بود و از ‌آن كسانی بود كه در انتظار پادشاهی خدا به سر می‌بردند.
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
این مرد در این ‌موقع پیش پیلاطس رفت و جنازهٔ عیسی را خواست.
And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
سپس آن را پایین آورد و در كتان لطیف پیچید و در مقبره‌ای كه از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن كسی را در آن نگذاشته بودند قرار داد.
And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
آن روز، روز تدارک بود و روز سبت از آن ساعت شروع می‌شد.
And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
زنانی كه از جلیل همراه عیسی ‌آمده بودند به‌ دنبال یوسف رفتند. آنها مقبره و طرز تدفین او را دیدند.
And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.
سپس به خانه رفتند و حنوط و عطریّات تهیّه كردند و در روز سبت طبق دستور شریعت استراحت نمودند.