Psalms 69

Save me, O God; for the waters are come in unto my soul.
Savu min, ho Dio; Ĉar la akvoj venis ĝis mia animo.
I sink in deep mire, where there is no standing: I am come into deep waters, where the floods overflow me.
Mi profundiĝis en profundan marĉon, kaj mi ne havas, sur kio stari; Mi enfalis en la profundon de la akvo, kaj la fluo min forportas.
I am weary of my crying: my throat is dried: mine eyes fail while I wait for my God.
Mi senfortiĝis de mia kriado, sekiĝis mia gorĝo; Laciĝis miaj okuloj de la atendado de mia Dio.
They that hate me without a cause are more than the hairs of mine head: they that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty: then I restored that which I took not away.
Pli multaj ol la haroj de mia kapo estas miaj senkaŭzaj malamantoj; Fortiĝis miaj premantoj, miaj maljustaj malamikoj; Kion mi ne rabis, tion mi devas fordoni.
O God, thou knowest my foolishness; and my sins are not hid from thee.
Ho Dio, Vi scias mian malsaĝecon; Kaj miaj kulpoj ne estas kaŝitaj por Vi.
Let not them that wait on thee, O Lord GOD of hosts, be ashamed for my sake: let not those that seek thee be confounded for my sake, O God of Israel.
Ne hontiĝu per mi tiuj, kiuj esperas al Vi, ho mia Sinjoro, Eternulo Cebaot! Ne hontiĝu per mi tiuj, kiuj Vin serĉas, ho Dio de Izrael!
Because for thy sake I have borne reproach; shame hath covered my face.
Ĉar pro Vi mi portas malhonoron, Honto kovras mian vizaĝon.
I am become a stranger unto my brethren, and an alien unto my mother's children.
Mi fariĝis fremda por miaj fratoj, Nekonato por la filoj de mia patrino.
For the zeal of thine house hath eaten me up; and the reproaches of them that reproached thee are fallen upon me.
Ĉar fervoro pri Via domo min konsumis, Kaj la insultoj de Viaj insultantoj falis sur min.
When I wept, and chastened my soul with fasting, that was to my reproach.
Kaj mi ploras, mia animo estas en fasto, Kaj pri tio oni min hontigas.
I made sackcloth also my garment; and I became a proverb to them.
Kiel veston mi metis sur min sakon, Kaj mi fariĝis moka ekzemplo por ili.
They that sit in the gate speak against me; and I was the song of the drunkards.
Parolas pri mi la sidantoj ĉe la pordego, Kaj la drinkantoj kantas pri mi.
But as for me, my prayer is unto thee, O LORD, in an acceptable time: O God, in the multitude of thy mercy hear me, in the truth of thy salvation.
Kaj mi preĝas al Vi, ho Eternulo, en favora tempo; Ho Dio, pro Via granda boneco respondu al mi per Via vera helpo.
Deliver me out of the mire, and let me not sink: let me be delivered from them that hate me, and out of the deep waters.
Eligu min el la ŝlimo, ke mi ne dronu; Mi estu savita kontraŭ miaj malamantoj kaj el profunda akvo.
Let not the waterflood overflow me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me.
Ne fortiru min fluo de la akvo, Ne englutu min profundo, Kaj abismo ne fermu super mi sian buŝon.
Hear me, O LORD; for thy lovingkindness is good: turn unto me according to the multitude of thy tender mercies.
Aŭskultu min, ho Eternulo, ĉar bona estas Via favorkoreco; Laŭ Via kompatemeco turnu Vin al mi.
And hide not thy face from thy servant; for I am in trouble: hear me speedily.
Kaj ne kaŝu antaŭ Via sklavo Vian vizaĝon, ĉar mi suferas; Rapidu, aŭskultu min.
Draw nigh unto my soul, and redeem it: deliver me because of mine enemies.
Alproksimiĝu al mia animo, savu ĝin; Spite miajn malamikojn liberigu min.
Thou hast known my reproach, and my shame, and my dishonour: mine adversaries are all before thee.
Vi scias mian malhonoron kaj mian honton kaj mian mokatecon; Antaŭ Vi estas ĉiuj miaj premantoj.
Reproach hath broken my heart; and I am full of heaviness: and I looked for some to take pity, but there was none; and for comforters, but I found none.
Honto rompis mian koron, kaj mi senfortiĝis; Mi atendis kompatantojn, sed ili forestis; Konsolantojn, sed mi ne trovis.
They gave me also gall for my meat; and in my thirst they gave me vinegar to drink.
Kaj ili donis al mi por manĝo galon, Kaj en mia soifo ili trinkigis al mi vinagron.
Let their table become a snare before them: and that which should have been for their welfare, let it become a trap.
Ilia tablo antaŭ ili fariĝu reto, Kaj ilia prospero fariĝu kaptilo.
Let their eyes be darkened, that they see not; and make their loins continually to shake.
Mallumiĝu iliaj okuloj, ke ili ne vidu; Kaj iliajn lumbojn malfortigu por ĉiam.
Pour out thine indignation upon them, and let thy wrathful anger take hold of them.
Verŝu sur ilin Vian furiozon, Kaj la flamo de Via kolero ilin ataku.
Let their habitation be desolate; and let none dwell in their tents.
Ilia loĝejo dezertiĝu, En iliaj tendoj ne ekzistu loĝanto.
For they persecute him whom thou hast smitten; and they talk to the grief of those whom thou hast wounded.
Ĉar tiun, kiun Vi frapis, ili persekutas, Kaj la suferojn de Viaj batitoj ili rakontas.
Add iniquity unto their iniquity: and let them not come into thy righteousness.
Aldonu kulpon al ilia kulpo, Ke ili ne atingu Vian bonecon.
Let them be blotted out of the book of the living, and not be written with the righteous.
Ili estu elstrekitaj el la libro de vivantoj, Kaj ili ne estu skribitaj kune kun virtuloj.
But I am poor and sorrowful: let thy salvation, O God, set me up on high.
Sed mi estas malriĉa kaj suferanta; Via helpo min defendu, ho Dio.
I will praise the name of God with a song, and will magnify him with thanksgiving.
Mi gloros la nomon de Dio per kanto, Kaj mi rakontos en danko Lian grandecon.
This also shall please the LORD better than an ox or bullock that hath horns and hoofs.
Kaj ĝi estos pli agrabla al la Eternulo, Ol bovo aŭ bovido kun kornoj kaj fendohavaj hufoj.
The humble shall see this, and be glad: and your heart shall live that seek God.
Vidos humiluloj kaj ĝojos! Ho serĉantoj de Dio, via koro reviviĝu.
For the LORD heareth the poor, and despiseth not his prisoners.
Ĉar la Eternulo aŭskultas humilulojn, Kaj Siajn malliberulojn Li ne malŝatas.
Let the heaven and earth praise him, the seas, and every thing that moveth therein.
Gloru Lin la ĉielo kaj la tero, La maroj, kaj ĉio, kio en ili moviĝas.
For God will save Zion, and will build the cities of Judah: that they may dwell there, and have it in possession.
Ĉar Dio helpos Cionon kaj konstruos la urbojn de Judujo, Ke oni tie loĝos kaj ilin heredos.
The seed also of his servants shall inherit it: and they that love his name shall dwell therein.
Kaj la idaro de Liaj sklavoj ĝin heredos, Kaj la amantoj de Lia nomo loĝos en ĝi.