Luke 23

And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
Kaj la tuta ĉeestantaro leviĝis, kaj kondukis lin antaŭ Pilaton.
And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cæsar, saying that he himself is Christ a King.
Kaj ili komencis akuzi lin, dirante: Ni trovis ĉi tiun viron erariganta nian nacion, kaj malpermesanta pagi tributon al Cezaro, kaj diranta, ke li mem estas Kristo, reĝo.
And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
Kaj Pilato demandis lin, dirante: Ĉu vi estas la Reĝo de la Judoj? Kaj li responde al li diris: Vi diras.
Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
Kaj Pilato diris al la ĉefpastroj kaj homamasoj: Mi trovas nenian kulpon en ĉi tiu viro.
And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
Sed ili insistis, dirante: Li malkvietigas la popolon, instruante tra la tuta Judujo, kaj komencante de Galileo, eĉ ĝis ĉi tie.
When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilæan.
Sed kiam Pilato tion aŭdis, li demandis, ĉu la viro estas Galileano.
And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
Kaj kiam li sciiĝis, ke li estas el sub la aŭtoritato de Herodo, li sendis lin al Herodo, kiu ankaŭ ĉeestis en Jerusalem en tiuj tagoj.
And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
Sed Herodo, vidinte Jesuon, treege ĝojis; ĉar de longe li deziris vidi lin, ĉar li jam aŭdis pri li, kaj li esperis vidi ian signon, faritan de li.
Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
Kaj li demandis lin per multaj vortoj, sed li respondis al li nenion.
And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
Kaj la ĉefpastroj kaj la skribistoj staris, forte lin akuzante.
And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
Kaj Herodo kaj liaj soldatoj malhonoris lin kaj mokis lin, kaj vestinte lin per brilaj vestoj, li resendis lin al Pilato.
And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
Kaj Herodo kaj Pilato fariĝis amikoj unu kun la alia en tiu sama tago; ĉar antaŭe ili havis inter si malamon.
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
Kaj Pilato, kunvokinte la ĉefpastrojn kaj la regantojn kaj la popolon,
Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
diris al ili: Vi alkondukis antaŭ min ĉi tiun viron, kiel erarigantan la popolon; kaj jen ekzameninte lin antaŭ vi, mi trovis nenian kulpon en ĉi tiu viro rilate tion, pri kio vi lin akuzas;
No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
nek Herodo ankaŭ, ĉar li resendis lin al ni; kaj jen nenio inda je morto estas farita de li.
I will therefore chastise him, and release him.
Tial mi lin skurĝos kaj liberigos.
(For of necessity he must release one unto them at the feast.)
Ĉar li devis liberigi unu al ili dum la festo.
And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
Sed amase ili kriis, dirante: Forigu lin, kaj liberigu al ni Barabason;
(Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
kiu pro ribelado farita en la urbo, kaj pro mortigo, estis ĵetita en malliberejon.
Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
Kaj Pilato, volante liberigi Jesuon, denove parolis al ili;
But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
sed ili laŭte kriis, dirante: Krucumu, krucumu lin.
And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
Kaj la trian fojon li diris al ili: Kial? kian malbonon faris ĉi tiu? mi trovis en li nenion indan je morto; mi do lin skurĝos kaj liberigos.
And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
Sed ili insistis per grandaj krioj, postulante krucumi lin. Kaj iliaj krioj superfortis.
And Pilate gave sentence that it should be as they required.
Kaj Pilato donis juĝon, ke plenumiĝu ilia postulo.
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
Kaj li liberigis tiun, kiu pro ribelado kaj mortigo estis ĵetita en malliberejon, kaj kiun ili postulis; sed Jesuon li transdonis al ilia volo.
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
Kaj kiam ili forkondukis lin, ili kaptis Simonon, Kirenanon, venantan de la kamparo, kaj metis sur lin la krucon, por porti ĝin post Jesuo.
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
Kaj sekvis lin granda amaso de la popolo, kaj de virinoj, kiuj ĝemis kaj lamentis pro li.
But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
Sed Jesuo, turninte sin al ili, diris: Filinoj de Jerusalem, ne ploru pro mi, sed ploru pro vi kaj pro viaj infanoj.
For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
Ĉar jen venas tagoj, kiam oni diros: Feliĉaj estas la senfruktaj, kaj la ventroj ne naskintaj, kaj la mamoj ne nutrintaj.
Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
Tiam oni komencos diri al la montoj: Falu sur nin; kaj al la montetoj: Kovru nin.
For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
Ĉar se oni tiel agas en la suka ligno, kiel oni agos en la seka?
And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
Kaj estis kondukataj kun li ankaŭ aliaj du, krimuloj, por esti mortigitaj.
And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
Kaj kiam ili alvenis al la loko nomata Kranio, tie ili krucumis lin, kaj la krimulojn, unu dekstre kaj unu maldekstre.
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
Kaj Jesuo diris: Patro, pardonu ilin; ĉar ili ne scias, kion ili faras. Kaj dividante inter si liajn vestojn, ili ĵetis lotojn.
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
Kaj la popolo staris, rigardanta. Kaj la regantoj ankaŭ mokis lin, dirante: Aliajn li savis: li savu sin mem, se ĉi tiu estas la Kristo de Dio, la elektito.
And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
Kaj ŝercis pri li ankaŭ la soldatoj, venante al li kaj proponante al li vinagron,
And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
kaj dirante: Se vi estas la Reĝo de la Judoj, savu vin.
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
Kaj estis ankaŭ surskribo super li: ĈI TIU ESTAS LA REĜO DE LA JUDOJ.
And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
Kaj unu el la pendigitaj krimuloj insultis lin, dirante: Ĉu vi ne estas la Kristo? savu vin kaj nin.
But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
Sed la alia responde admonis lin, dirante: Ĉu vi eĉ ne timas Dion? ĉar vi estas en la sama kondamno.
And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
Kaj ni ja juste, ĉar ni ricevas rekompencon, merititan pro niaj faroj; sed ĉi tiu faris nenion malbonan.
And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
Kaj li diris: Jesuo, memoru min, kiam vi venos en vian regnon.
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
Kaj li diris al li: Vere mi diras al vi: Hodiaŭ vi estos kun mi en Paradizo.
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
Kaj jam estis ĉirkaŭ la sesa horo, kaj fariĝis mallumo sur la tuta lando ĝis la naŭa, ĉar la sunlumo mankis;
And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
kaj la kurteno de la sanktejo disŝiriĝis en la mezo.
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
Kaj kriinte per laŭta voĉo, Jesuo diris: Patro, en Viajn manojn mi transdonas mian spiriton; kaj tion dirinte, li ellasis for la spiriton.
Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
Kaj kiam la centestro vidis la okazantaĵon, li gloris Dion, dirante: Ĉi tiu estis ja justulo.
And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
Kaj ĉiuj homamasoj, kiuj kunvenis al ĉi tiu spektaklo, kiam ili vidis la okazintaĵojn, reiris, frapante al si la bruston.
And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
Kaj ĉiuj liaj konantoj, kaj la virinoj, kiuj sekvis lin el Galileo, staris malproksime, vidante tion.
And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:
Kaj jen viro nomata Jozef, kiu estis konsilanto, viro bona kaj justa
(The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathæa, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
(li ne konsentis al ilia intenco kaj faro), el Arimateo, urbo de la Judoj, kiu atendis la regnon de Dio,
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
irinte al Pilato, petis la korpon de Jesuo.
And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
Kaj li deprenis ĝin kaj envolvis ĝin en tolaĵo, kaj metis lin en tombo, elhakita el ŝtono, kie neniu antaŭe kuŝis.
And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
Kaj estis la tago de la Preparado, kaj la sabato eklumis.
And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
Kaj la virinoj, kiuj venis kun li el Galileo, sekvis, kaj vidis la tombon, kaj kiamaniere la korpo estis metita.
And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.
Kaj ili reiris, kaj preparis aromaĵojn kaj ŝmiraĵojn. Kaj sabate ili ripozis laŭ la ordono.