John 8

Jesus went unto the mount of Olives.
sed Jesuo iris al la monto Olivarba.
And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.
Kaj li revenis frumatene en la templon, kaj la tuta popolo venis al li; kaj li sidiĝis, kaj instruadis ilin.
And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,
Kaj la skribistoj kaj Fariseoj alkondukis virinon, kaptitan en adulto; kaj stariginte ŝin en la mezo,
They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.
ili diris al li: Majstro, ĉi tiu virino estas kaptita adultante, en la faro mem.
Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?
En la leĝo Moseo ordonis al ni tiajn ŝtonmortigi; sed kion vi diras?
This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.
Kaj tion ili diris, provante lin, por povi lin akuzi pri io. Sed Jesuo sin klinis, kaj per fingro skribis sur la tero.
So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.
Kiam ili ankoraŭ demandis lin, li leviĝis, kaj diris al ili: Kiu el vi estas senpeka, tiu unua ĵetu sur ŝin ŝtonon.
And again he stooped down, and wrote on the ground.
Kaj denove li sin klinis kaj skribis sur la tero.
And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.
Sed aŭdinte tion, ili eliris unu post alia, komencante de la plej maljunaj kaj ĝis la lastaj; kaj restis Jesuo sola, kaj la virino staranta en la mezo.
When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?
Kaj Jesuo leviĝis, kaj diris al ŝi: Virino, kie ili estas? ĉu neniu vin kondamnis?
She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.
Kaj ŝi diris: Neniu, Sinjoro. Jesuo diris al ŝi: Ankaŭ mi vin ne kondamnas; iru, kaj de nun ne plu peku.]
Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
Jesuo denove parolis al ili, dirante: Mi estas la lumo de la mondo; kiu min sekvas, tiu ne iros en mallumo, sed havos la lumon de la vivo.
The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself; thy record is not true.
La Fariseoj do diris al li: Vi atestas pri vi mem; via atesto ne estas vera.
Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true: for I know whence I came, and whither I go; but ye cannot tell whence I come, and whither I go.
Jesuo respondis kaj diris al ili: Kvankam mi atestas pri mi mem, tamen mia atesto estas vera; ĉar mi scias, de kie mi venis, kaj kien mi iras; sed vi ne scias, de kie mi venis, nek kien mi iras.
Ye judge after the flesh; I judge no man.
Vi juĝas laŭ la karno; mi juĝas neniun.
And yet if I judge, my judgment is true: for I am not alone, but I and the Father that sent me.
Tamen, eĉ se mi juĝas, mia juĝo estas vera; ĉar mi ne estas sola, sed mi kaj la Patro, kiu min sendis.
It is also written in your law, that the testimony of two men is true.
Estas ja skribite en via leĝo, ke la atesto de du homoj estas vera.
I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me.
Mi estas atestanto pri mi mem, kaj la Patro, kiu min sendis, atestas pri mi.
Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me, nor my Father: if ye had known me, ye should have known my Father also.
Ili do diris al li: Kie estas via Patro? Respondis Jesuo: Vi konas nek min, nek mian Patron; se vi konus min, vi konus ankaŭ mian Patron.
These words spake Jesus in the treasury, as he taught in the temple: and no man laid hands on him; for his hour was not yet come.
Tiujn vortojn Jesuo parolis en la trezorejo, dum li instruis en la templo; kaj neniu arestis lin, ĉar lia horo ankoraŭ ne venis.
Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins: whither I go, ye cannot come.
Jesuo do denove diris al ili: Mi foriras, kaj vi serĉos min, kaj vi mortos en via peko; kien mi iras, tien vi ne povas veni.
Then said the Jews, Will he kill himself? because he saith, Whither I go, ye cannot come.
La Judoj do diris: Ĉu li sin mortigos? ĉar li diras: Kien mi iras, tien vi ne povas veni.
And he said unto them, Ye are from beneath; I am from above: ye are of this world; I am not of this world.
Kaj li diris al ili: Vi estas de malsupre, mi estas de supre; vi estas de ĉi tiu mondo, mi ne estas de ĉi tiu mondo.
I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.
Mi tial diris al vi, ke vi mortos en viaj pekoj; ĉar se vi ne kredos, ke mi estas, vi mortos en viaj pekoj.
Then said they unto him, Who art thou? And Jesus saith unto them, Even the same that I said unto you from the beginning.
Ili do diris al li: Kiu vi estas? Jesuo diris al ili: Laŭ tio, kion mi diradis al vi de la komenco.
I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true; and I speak to the world those things which I have heard of him.
Mi havas multon por diri kaj juĝi pri vi; sed Tiu, kiu min sendis, estas vera; kaj tion, kion mi aŭdis de Li, mi parolas al la mondo.
They understood not that he spake to them of the Father.
Ili ne komprenis, ke li parolas al ili pri la Patro.
Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.
Jesuo do diris: Kiam vi levos la Filon de homo, tiam vi scios, ke mi estas, kaj ke mi ne faras ion per mi mem; sed kiel la Patro instruis min, tion mi parolas.
And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.
Kaj Tiu, kiu min sendis, estas kun mi; Li ne lasis min sola; ĉar mi ĉiam faras tion, kio plaĉas al Li.
As he spake these words, many believed on him.
Dum li parolis tion, multaj kredis al li.
Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;
Jesuo do diris al la Judoj, kiuj kredis al li: Se vi restos en mia vorto, vi estas vere miaj disĉiploj;
And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.
kaj vi scios la veron, kaj la vero vin liberigos.
They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man: how sayest thou, Ye shall be made free?
Ili respondis al li: Ni estas idaro de Abraham, kaj ankoraŭ al neniu ni estis sklavoj; kial vi diras: Vi estos liberigitaj?
Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.
Jesuo respondis al ili: Vere, vere, mi diras al vi: Ĉiu, kiu faras pekon, estas sklavo de peko.
And the servant abideth not in the house for ever: but the Son abideth ever.
Kaj la sklavo ne ĉiam restas en la domo, sed la filo ĉiam restas.
If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.
Se do la Filo vin liberigos, vi estos efektive liberaj.
I know that ye are Abraham's seed; but ye seek to kill me, because my word hath no place in you.
Mi scias, ke vi estas idaro de Abraham; sed vi celas mortigi min, ĉar mia vorto ne progresas en vi.
I speak that which I have seen with my Father: and ye do that which ye have seen with your father.
Mi parolas tion, kion mi vidis ĉe mia Patro; kaj vi ankaŭ faras tion, kion vi vidis ĉe via patro.
They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham.
Ili respondis kaj diris al li: Nia patro estas Abraham. Jesuo diris al ili: Se vi estus Abrahamidoj, vi farus la farojn de Abraham.
But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham.
Sed nun vi celas mortigi min, homon, kiu parolis al vi la veron, kiun mi aŭdis de Dio; tion Abraham ne faris.
Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication; we have one Father, even God.
Vi faras la farojn de via patro. Tiam ili diris al li: Ni ne naskiĝis per malĉasteco; unu Patron ni havas, Dion.
Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me.
Jesuo diris al ili: Se Dio estus via Patro, vi min amus; ĉar de Dio mi elvenis, kaj estas veninta; ĉar mi ne venis de mi mem, sed Li min sendis.
Why do ye not understand my speech? even because ye cannot hear my word.
Kial vi ne komprenas mian parolon? Tial, ke vi ne povas aŭdi mian vorton.
Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.
Vi estas de patro, la diablo, kaj vi volas fari la dezirojn de via patro. Li estis hommortiganto de la komenco, kaj ne staras en la vero, ĉar vero ne estas en li. Kiam li parolas mensogon, li parolas sian propraĵon, ĉar li estas mensoganto, kaj la patro de ĝi.
And because I tell you the truth, ye believe me not.
Sed tial, ke mi parolas la veron, vi ne kredas al mi.
Which of you convinceth me of sin? And if I say the truth, why do ye not believe me?
Kiu el vi pruvas kontraŭ mi pekon? Se mi diras la veron, kial vi ne kredas al mi?
He that is of God heareth God's words: ye therefore hear them not, because ye are not of God.
Kiu estas de Dio, tiu aŭskultas la vortojn de Dio; vi ne aŭskultas, ĉar vi ne estas el Dio.
Then answered the Jews, and said unto him, Say we not well that thou art a Samaritan, and hast a devil?
La Judoj respondis kaj diris al li: Ĉu ne prave ni diras, ke vi estas Samariano kaj havas demonon?
Jesus answered, I have not a devil; but I honour my Father, and ye do dishonour me.
Jesuo respondis: Mi ne havas demonon; sed mi honoras mian Patron, kaj vi min malhonoras.
And I seek not mine own glory: there is one that seeketh and judgeth.
Sed mi ne serĉas mian gloron: estas Unu, kiu serĉas kaj juĝas.
Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.
Vere, vere, mi diras al vi: Se iu observos mian vorton, tiu la morton neniam vidos.
Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of death.
La Judoj diris al li: Nun ni scias, ke vi havas demonon. Mortis Abraham, kaj la profetoj; kaj vi diras: Se iu observos mian vorton, tiu la morton neniam gustumos.
Art thou greater than our father Abraham, which is dead? and the prophets are dead: whom makest thou thyself?
Ĉu vi estas pli granda ol nia patro Abraham, kiu mortis? kaj la profetoj mortis; kiu vi pretendas esti?
Jesus answered, If I honour myself, my honour is nothing: it is my Father that honoureth me; of whom ye say, that he is your God:
Jesuo respondis: Se mi gloros min mem, mia gloro estas nenio; Tiu, kiu min gloras, estas mia Patro, pri kiu vi diras, ke Li estas via Dio;
Yet ye have not known him; but I know him: and if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you: but I know him, and keep his saying.
kaj vi Lin ne konis, sed mi Lin konas; kaj se mi diros, ke mi Lin ne konas, mi estos, kiel vi, mensoganto; sed mi Lin konas, kaj observas Lian vorton.
Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.
Via patro Abraham ĝojegis vidi mian tagon, kaj li vidis kaj estis ravita.
Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?
Tiam la Judoj diris al li: Vi ankoraŭ ne estas kvindekjara, kaj ĉu vi vidis Abrahamon?
Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.
Jesuo diris al ili: Vere, vere, mi diras al vi: Antaŭ ol naskiĝis Abraham, mi ekzistas.
Then took they up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by.
Tiam ili prenis ŝtonojn, por ĵeti sur lin; sed Jesuo sin kaŝis, kaj eliris el la templo.