Job 34

Furthermore Elihu answered and said,
Elihu parolis plue, kaj diris:
Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.
Aŭskultu, saĝuloj, miajn vortojn; Kaj vi, kompetentuloj, atentu min.
For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.
Ĉar la orelo esploras la parolon, Kiel la palato gustumas la manĝaĵon.
Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.
Decidon ni elektu al ni; Ni esploru inter ni, kio estas bona.
For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.
Ĉar Ijob diris: Mi estas prava, Sed Dio forigis mian rajton;
Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.
En mia juĝa afero mi estas refutata; Turmentas min mia sago, kvankam mi estas senkulpa.
What man is like Job, who drinketh up scorning like water?
Kiu homo estas simila al Ijob, Kiu trinkas mokojn kiel akvon?
Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.
Kaj li estas preta aliĝi al malbonaguloj Kaj iri kun malpiuloj;
For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.
Ĉar li diras: Homo ne havas utilon, Se li serĉas favoron de Dio.
Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.
Tial aŭskultu min, ho saĝaj homoj: Dio estas malproksima de malbonagoj, Kaj la Plejpotenculo estas malproksima de maljusteco;
For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.
Sed Li repagas al homo laŭ liaj agoj, Kaj laŭ la vojo de ĉiu Li renkontas lin.
Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.
Vere, Dio ne malbonagas, Kaj la Plejpotenculo ne kurbigas la veron.
Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?
Kiu komisiis al Li la teron? Kaj kiu starigis Lin super la tuta mondo?
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;
Se Li pensus nur pri Si, Se Li prenus al Si Sian spiriton kaj spiron,
All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
Tiam pereus absolute ĉiu karno, Kaj homo refariĝus polvo.
If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.
Se vi havas prudenton, aŭskultu ĉi tion; Atentu la voĉon de miaj paroloj.
Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?
Ĉu povas regi malamanto de justeco? Ĉu vi povas akuzi la Plejjustulon?
Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?
Ĉu oni povas diris al reĝo: Sentaŭgulo; Aŭ al altranguloj: Malpiulo?
How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.
Sed Li ne atentas la vizaĝon de princoj, Kaj ne preferas riĉulon antaŭ malriĉulo; Ĉar ĉiuj estas faritaĵo de Liaj manoj.
In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.
Momente ili mortas, noktomeze ili tumultiĝas kaj malaperas; Ne de homa mano estas forigataj la potenculoj.
For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.
Ĉar Liaj okuloj estas super la vojoj de homo, Kaj ĉiujn liajn paŝojn Li vidas.
There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.
Ne ekzistas mallumo nek ombrego, Kie povus sin kaŝi malbonaguloj.
For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.
Li ne bezonas multe klopodi kun homo, Ke li iru al Dio por juĝo.
He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.
Li pereigas la fortulojn sennombre Kaj starigas sur ilia loko aliajn;
Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.
Ĉar Li scias iliajn farojn; Li renversas ilin en la nokto, kaj ili frakasiĝas.
He striketh them as wicked men in the open sight of others;
Kiel malpiulojn Li frapas ilin sur loko, kie ĉiuj vidas;
Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:
Pro tio, ke ili forturniĝis de Li Kaj ne penis kompreni ĉiujn Liajn vojojn,
So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.
Sed venigis al Li la kriadon de malriĉulo, Kaj Li aŭdis la kriadon de mizeruloj.
When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:
Se Li kvietigas, tiam kiu povas ribeligi? Se Li kaŝas Sian vizaĝon, tiam kiu povas Lin vidi? Tiel estas egale kun nacio kaj kun aparta homo,
That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.
Por ke ne regu homo hipokrita, El la pekigantoj de popolo.
Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:
Al Dio oni devas diri: Mi fieriĝis, mi ne plu faros malbonon;
That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.
Kion mi ne vidas, pri tio instruu min; Se mi faris maljustaĵon, mi ne plu faros.
Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.
Ĉu konforme al via opinio Li devas repagi? Al vi ja ne plaĉis. Vi elektu, ne mi; Kaj kion vi scias, tion diru.
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.
Saĝaj homoj diros al mi, Kaj prudenta homo, kiu min aŭskultas:
Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.
Ijob parolas malsaĝe, Kaj liaj vortoj estas malprudentaj.
My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.
Ho, se Ijob estus elprovita ĝis la fino, Pro tio, ke li aliĝas al homoj pekaj;
For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.
Ĉar al sia peko li aldonas blasfemon; Inter ni li mokas, kaj multe parolas kontraŭ Dio.