John 8

Jesus went unto the mount of Olives.
Ježíš pak odšel na horu Olivetskou.
And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.
Potom na úsvitě zase přišel do chrámu, a všecken lid sšel se k němu. A on posadiv se, učil je.
And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,
I přivedli k němu zákoníci a farizeové ženu v cizoložstvu popadenou; a postavivše ji v prostředku,
They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.
Řekli jemu: Mistře, tato žena jest postižena při skutku, když cizoložila.
Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?
A v Zákoně Mojžíš přikázal nám takové kamenovati. Ty pak co pravíš?
This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.
A to řekli, pokoušejíce ho, aby jej mohli obžalovati. Ježíš pak skloniv se dolů, prstem psal na zemi.
So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.
A když se nepřestávali otazovati jeho, zdvihl se a řekl jim: Kdo jest z vás bez hříchu, nejprv hoď na ni kamenem.
And again he stooped down, and wrote on the ground.
A opět schýliv se, psal na zemi.
And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.
A oni uslyševše to a v svědomích svých obviněni jsouce, jeden po druhém odcházeli, počavše od starších až do posledních. I zůstal tu Ježíš sám, a žena uprostřed stojeci.
When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?
A pozdvih se Ježíš a žádného neviděv, než ženu, řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kteříž na tebe žalovali? Žádný-li tě neodsoudil?
She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.
Kterážto řekla: Žádný, Pane. I řekl jí Ježíš: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.
Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
Tedy Ježíš opět jim mluvil, řka: Já jsem Světlo světa. Kdož mne následuje, nebudeť choditi v temnostech, ale budeť míti Světlo života.
The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself; thy record is not true.
I řekli jemu farizeové: Ty sám o sobě svědectví vydáváš, svědectví tvé není pravé.
Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true: for I know whence I came, and whither I go; but ye cannot tell whence I come, and whither I go.
Odpověděl Ježíš a řekl jim: Ačkoli já svědectví vydávám sám o sobě, však pravé jest svědectví mé; nebo vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Ale vy nevíte, odkud jsem přišel, anebo kam jdu.
Ye judge after the flesh; I judge no man.
Vy podle těla soudíte, já nesoudím žádného.
And yet if I judge, my judgment is true: for I am not alone, but I and the Father that sent me.
A bychť pak i soudil já, soud můj jestiť pravý; nebo nejsem sám, ale jsem já a ten, kterýž mne poslal, Otec.
It is also written in your law, that the testimony of two men is true.
A v Zákoně vašem psáno jest: Že dvou člověků svědectví pravé jest.
I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me.
Jáť svědectví vydávám sám o sobě, a svědectví vydává o mně ten, kterýž mne poslal, Otec.
Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me, nor my Father: if ye had known me, ye should have known my Father also.
Tedy řekli jemu: Kdež jest ten tvůj Otec? Odpověděl Ježíš: Aniž mne znáte, ani Otce mého. Kdybyste mne znali, i Otce mého znali byste.
These words spake Jesus in the treasury, as he taught in the temple: and no man laid hands on him; for his hour was not yet come.
Tato slova mluvil Ježíš u pokladnice, uče v chrámě, a žádný ho nejal, nebo ještě byla nepřišla hodina jeho.
Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins: whither I go, ye cannot come.
I řekl jim opět Ježíš: Já jdu, a hledati budete mne, a v hříchu vašem zemřete. Kam já jdu, vy nemůžete přijíti.
Then said the Jews, Will he kill himself? because he saith, Whither I go, ye cannot come.
I pravili Židé: Zdali se sám zabije, že praví: Kam já jdu, vy nemůžete přijíti?
And he said unto them, Ye are from beneath; I am from above: ye are of this world; I am not of this world.
I řekl jim: Vy z důlu jste, já s hůry jsem. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z světa tohoto.
I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.
Protož jsem řekl vám: Že zemřete v hříších svých. Nebo jestliže nebudete věřiti, že já jsem, zemřete v hříších vašich.
Then said they unto him, Who art thou? And Jesus saith unto them, Even the same that I said unto you from the beginning.
I řekli jemu: Kdo jsi ty? I řekl jim Ježíš: To, což hned s počátku pravím vám.
I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true; and I speak to the world those things which I have heard of him.
Mnohoť mám o vás mluviti a souditi, ale ten, kterýž mne poslal, pravdomluvný jest, a já, což jsem slyšel od něho, to mluvím na světě.
They understood not that he spake to them of the Father.
A oni neporozuměli, že by o Bohu Otci pravil jim.
Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.
Protož řekl jim Ježíš: Když povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem. A sám od sebe nic nečiním, ale jakž mne naučil Otec můj, takť mluvím.
And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.
A ten, kterýž mne poslal, se mnouť jest, a neopustil mne samého Otec; nebo což jest jemu libého, to já činím vždycky.
As he spake these words, many believed on him.
Ty věci když mluvil, mnozí uvěřili v něho.
Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;
Tedy řekl Ježíš těm Židům, kteříž uvěřili jemu: Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete.
And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.
A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.
They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man: how sayest thou, Ye shall be made free?
I odpověděli jemu: Símě Abrahamovo jsme, a žádnému jsme nesloužili nikdy. I kterakž ty díš: Že svobodní budete?
Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.
Odpověděl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Že každý, kdož činí hřích, služebník jest hřícha.
And the servant abideth not in the house for ever: but the Son abideth ever.
A služebník nezůstává v domu na věky; ale Syn zůstává na věky.
If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.
Protož jestližeť vás vysvobodí Syn, právě svobodní budete.
I know that ye are Abraham's seed; but ye seek to kill me, because my word hath no place in you.
Vím, že jste símě Abrahamovo, ale hledáte mne zabíti; nebo řeč má nemá místa u vás.
I speak that which I have seen with my Father: and ye do that which ye have seen with your father.
Já, což jsem viděl u Otce svého, to mluvím; a i vy, co jste viděli u otce vašeho, to činíte.
They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham.
Odpověděli a řekli jemu: Otec náš jest Abraham. Dí jim Ježíš: Kdybyste synové Abrahamovi byli, činili byste skutky Abrahamovy.
But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham.
Ale nyní hledáte mne zabíti, člověka toho, kterýž jsem pravdu mluvil vám, kterouž jsem slyšel od Boha. Tohoť jest Abraham nečinil.
Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication; we have one Father, even God.
Vy činíte skutky otce svého. I řekli jemu: Myť z smilstva nejsme zplozeni, jednohoť Otce máme, totiž Boha.
Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me.
Tedy řekl jim Ježíš: Byť Bůh Otec váš byl, milovali byste mne. Nebo já jsem z Boha pošel, a přišel jsem; aniž jsem sám od sebe přišel, ale on mne poslal.
Why do ye not understand my speech? even because ye cannot hear my word.
Proč mluvení mého nechápáte? Protože hned slyšeti nemůžete řeči mé.
Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.
Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce vašeho chcete činiti. On byl vražedník od počátku, a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, z svého vlastního mluví; nebo lhář jest a otec lži.
And because I tell you the truth, ye believe me not.
Já pak že pravdu pravím, nevěříte mi.
Which of you convinceth me of sin? And if I say the truth, why do ye not believe me?
Kdo z vás bude mne obviňovati z hříchu? A poněvadž pravdu pravím, proč vy mi nevěříte?
He that is of God heareth God's words: ye therefore hear them not, because ye are not of God.
Kdo z Boha jest, slova Boží slyší; protož vy neslyšíte, že z Boha nejste.
Then answered the Jews, and said unto him, Say we not well that thou art a Samaritan, and hast a devil?
Tedy odpověděli Židé a řekli jemu: Zdaliž my dobře nepravíme, že jsi ty Samaritán, a ďábelství máš?
Jesus answered, I have not a devil; but I honour my Father, and ye do dishonour me.
Odpověděl Ježíš: Jáť ďábelství nemám, ale ctím Otce svého; než vy jste mne neuctili.
And I seek not mine own glory: there is one that seeketh and judgeth.
Jáť pak nehledám chvály své; jestiť, kdo hledá a soudí.
Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.
Amen, amen pravím vám: Bude-li kdo zachovávati slovo mé, smrti neuzří na věky.
Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of death.
Tedy řekli mu Židé: Nyní jsme poznali, že ďábelství máš. Abraham umřel i proroci, a ty pravíš: Bude-li kdo zachovávati řeč mou, smrti neokusí na věky.
Art thou greater than our father Abraham, which is dead? and the prophets are dead: whom makest thou thyself?
Zdali jsi ty větší otce našeho Abrahama, kterýž umřel? I proroci zemřeli jsou. Kým ty se činíš?
Jesus answered, If I honour myself, my honour is nothing: it is my Father that honoureth me; of whom ye say, that he is your God:
Odpověděl Ježíš: Chválím-liť já se sám, chvála má nic není. Jestiť kterýž mne chválí, Otec můj, o němž vy pravíte, že Bůh váš jest.
Yet ye have not known him; but I know him: and if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you: but I know him, and keep his saying.
A nepoznali jste ho, ale já jej znám. A kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale známť jej, a řeč jeho zachovávám.
Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.
Abraham, otec váš, veselil se, aby viděl den můj, i viděl, a radoval se.
Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?
Tedy řekli jemu Židé: Padesáti let ještě nemáš, a Abrahama jsi viděl?
Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.
Řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Prve nežli Abraham byl, já jsem.
Then took they up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by.
I zchápali Židé kamení, aby házeli na něj. Ježíš pak skryl se, a prošed skrze ně, vyšel z chrámu, a tak jich znikl.