John 9

And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.
Pomíjeje Ježíš, uzřel člověka slepého od narození.
And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?
I otázali se učedlníci jeho, řkouce: Mistře, kdo jest zhřešil, tento-li, čili rodičové jeho, že se slepý narodil?
Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.
Odpověděl Ježíš: Ani tento nezhřešil, ani rodičové jeho, ale aby zjeveni byli skutkové Boží na něm.
I must work the works of him that sent me, while it is day: the night cometh, when no man can work.
Jáť musím dělati dílo toho, kterýž mne poslal, dokudž den jest. Přicházíť noc, kdyžto žádný nebude moci dělati.
As long as I am in the world, I am the light of the world.
Dokudž jsem na světě, Světlo jsem světa.
When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,
To pověděv, plinul na zemi, a učinil bláto z sliny, i pomazal tím blátem oči slepého.
And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.
A řekl jemu: Jdi, umej se v rybníku Siloe, jenž se vykládá: Poslaný. A on šel a umyl se, i přišel, vida.
The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged?
Sousedé pak a ti, kteříž jej prve vídali slepého, řekli: Však tento jest, kterýž sedával a žebral?
Some said, This is he: others said, He is like him: but he said, I am he.
Jiní pravili, že ten jest, a jiní, že jest podoben k němu. Ale on pravil: Já jsem.
Therefore said they unto him, How were thine eyes opened?
Tedy řekli jemu: Kterak jsou otevříny oči tvé?
He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash: and I went and washed, and I received sight.
On odpověděl a řekl: Člověk ten, kterýž slove Ježíš, bláto učinil a pomazal očí mých, a řekl mi: Jdi k rybníku Siloe, a umej se. I odšed a umyv se, prohlédl jsem.
Then said they unto him, Where is he? He said, I know not.
I řekli jemu: Kde jest ten člověk? Řekl: Nevím.
They brought to the Pharisees him that aforetime was blind.
Tedy přivedli toho, kterýž někdy byl slepý, k farizeům.
And it was the sabbath day when Jesus made the clay, and opened his eyes.
Byla pak sobota, když Ježíš učinil bláto a otevřel oči jeho.
Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed, and do see.
I tázali se ho opět i farizeové, kterak by prozřel. On pak řekl jim: Bláto položil mi na oči, a umyl jsem se, i vidím.
Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them.
Tedy někteří z farizeů řekli: Tento člověk není z Boha, nebo neostříhá soboty. Jiní pravili: Kterak může člověk hříšný takové divy činiti? I byla různice mezi nimi.
They say unto the blind man again, What sayest thou of him, that he hath opened thine eyes? He said, He is a prophet.
Tedy řekli opět slepému: Co ty o něm pravíš, že otevřel oči tvé? A on řekl: Že prorok jest.
But the Jews did not believe concerning him, that he had been blind, and received his sight, until they called the parents of him that had received his sight.
I nevěřili Židé o něm, by slepý byl a prozřel, až povolali rodičů toho, kterýž byl prozřel.
And they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind? how then doth he now see?
A otázali se jich, řkouce: Jest-li ten syn váš, o kterémž vy pravíte, že by se slepý narodil? Kterakž pak nyní vidí?
His parents answered them and said, We know that this is our son, and that he was born blind:
Odpověděli jim rodičové jeho a řekli: Vímeť, že tento jest syn náš a že se slepý narodil.
But by what means he now seeth, we know not; or who hath opened his eyes, we know not: he is of age; ask him: he shall speak for himself.
Ale kterak nyní vidí, nevíme; aneb kdo jest otevřel oči jeho, myť nevíme. Však má léta, ptejte se ho, on sám za sebe mluviti bude.
These words spake his parents, because they feared the Jews: for the Jews had agreed already, that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue.
Tak mluvili rodičové jeho, že se báli Židů; nebo již tak byli uložili Židé, kdož by ho koli vyznal Kristem, aby byl vyobcován ze školy.
Therefore said his parents, He is of age; ask him.
Protož řekli rodičové jeho: Máť léta, ptejte se jeho.
Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise: we know that this man is a sinner.
I zavolali po druhé člověka toho, kterýž býval slepý, a řekli jemu: Vzdej chválu Bohu. My víme, že člověk ten hříšník jest.
He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know, that, whereas I was blind, now I see.
I odpověděl on a řekl: Jest-li hříšník, nevím, než to vím, že byv slepý, již nyní vidím.
Then said they to him again, What did he to thee? how opened he thine eyes?
I řekli jemu opět: Coť učinil? Kterak otevřel oči tvé?
He answered them, I have told you already, and ye did not hear: wherefore would ye hear it again? will ye also be his disciples?
Odpověděl jim: Již jsem vám pověděl, a neslyšeli jste? Což opět chcete slyšeti? Zdaliž i vy chcete učedlníci jeho býti?
Then they reviled him, and said, Thou art his disciple; but we are Moses' disciples.
I zlořečili jemu a řekli: Budiž ty sám učedlníkem jeho, ale myť jsme Mojžíšovi učedlníci.
We know that God spake unto Moses: as for this fellow, we know not from whence he is.
My víme, že Mojžíšovi mluvil Bůh, tento pak nevíme, odkud jest.
The man answered and said unto them, Why herein is a marvellous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes.
Odpověděl ten člověk a řekl jim: Toť jest jistě divná věc, že vy nevíte, odkud jest, a otevřel oči mé.
Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth.
Víme pak, že Bůh hříšníků neslyší, ale kdo by byl ctitel Boží a vůli jeho činil by, toho slyší.
Since the world began was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind.
Od věku není slýcháno, aby kdo otevřel oči slepého tak narozeného.
If this man were not of God, he could do nothing.
Byť tento nebyl od Boha, nemohlť by nic učiniti.
They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? And they cast him out.
Odpověděli a řekli jemu: Ty jsi všecken se v hříších narodil, a ty náš učíš? I vyhnali jej ven.
Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God?
Uslyšel pak Ježíš, že jsou jej vyhnali ven. A když jej nalezl, řekl jemu: Věříš-liž ty v Syna Božího?
He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him?
Odpověděl on a řekl: I kdož jest, Pane, abych věřil v něho?
And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee.
I řekl jemu Ježíš: I viděl jsi ho, a kterýž mluví s tebou, onť jest.
And he said, Lord, I believe. And he worshipped him.
A on řekl: Věřím, Pane, a klaněl se jemu.
And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see; and that they which see might be made blind.
I řekl jemu Ježíš: Na soud přišel jsem já na tento svět, aby ti, kteříž nevidí, viděli, a ti, jenž vidí, aby slepí byli.
And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also?
I slyšeli to někteří z farizeů, kteříž s ním byli, a řekli jemu: Zdali i my slepí jsme?
Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth.
Řekl jim Ježíš: Byste slepí byli, hříchu byste neměli; ale nyní pravíte: Vidíme, protož hřích váš zůstává.