Job 34

Furthermore Elihu answered and said,
Ještě mluvil Elihu, a řekl:
Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.
Poslouchejte, moudří, řečí mých, a rozumní, ušima pozorujte.
For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.
Nebo ucho řečí zkušuje, tak jako dásně okoušejí pokrmu.
Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.
Soud sobě zvolme, a vyhledejme mezi sebou, co by bylo dobrého.
For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.
Nebo řekl Job: Spravedliv jsem, a Bůh silný zavrhl při mou.
Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.
Své-liž bych pře ukrývati měl? Přeplněna jest bolestí rána má bez provinění.
What man is like Job, who drinketh up scorning like water?
Který muž jest podobný Jobovi, ješto by pil posměch jako vodu?
Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.
A že by všel v tovaryšství s činiteli nepravosti, a chodil by s lidmi nešlechetnými?
For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.
Nebo řekl: Neprospívá to člověku líbiti se Bohu.
Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.
A protož, muži rozumní, poslouchejte mne. Odstup od Boha silného nešlechetnost a od Všemohoucího nepravost.
For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.
Nebo on podlé skutků člověka odplací, a podlé toho, jaká jest čí cesta, působí, aby to nalézal.
Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.
A naprosto Bůh silný nečiní nic nešlechetně, a Všemohoucí nepřevrací soudu.
Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?
Kdo svěřil jemu zemi? A kdo zpořádal všecken okršlek?
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;
Kdyby se na něj obrátil, a ducha jeho i duši jeho k sobě vzal,
All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
Umřelo by všeliké tělo pojednou, a tak by člověk do prachu se navrátil.
If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.
Máš-li tedy rozum, poslyš toho, pusť v uši své hlas řečí mých.
Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?
Ješto ten, kterýž by v nenávisti měl soud, zdaliž by panovati mohl? Čili toho, jenž jest svrchovaně spravedlivý, za nešlechetného vyhlásíš?
Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?
Zdaliž sluší králi říci: Ó nešlechetný, a šlechticům: Ó bezbožní?
How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.
Mnohem méně tomu, kterýž nepřijímá osob knížat, aniž u něho má přednost urozený před nuzným; nebo dílo rukou jeho jsou všickni.
In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.
V okamžení umírají, třebas o půl noci postrčeni bývají lidé, a pomíjejí, a zachvácen bývá silný ne rukou lidskou.
For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.
Nebo oči jeho hledí na cesty člověka, a všecky kroky jeho on spatřuje.
There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.
Neníť žádných temností, ani stínu smrti, kdež by se skryli činitelé nepravosti.
For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.
Aniž zajisté vzkládá na koho více, tak aby se s Bohem silným souditi mohl.
He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.
Pyšné stírá bez počtu, a postavuje jiné na místa jejich.
Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.
Nebo zná skutky jejich; pročež na ně obrací noc, a potříni bývají.
He striketh them as wicked men in the open sight of others;
Jakožto bezbožné rozráží je na místě patrném,
Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:
Proto že odstoupili od něho, a žádných cest jeho nešetřili,
So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.
Aby dokázal, že připouští k sobě křik nuzného, a volání chudých že vyslýchá.
When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:
(Nebo když on spokojí, kdo znepokojí? A když skryje tvář svou, kdo jej spatří?)Tak celý národ, jako i každého člověka jednostejně,
That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.
Aby nekraloval člověk pokrytý, aby nebylo lidem ourazu.
Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:
Jistě žeť k Bohu silnému raději toto mluveno býti má: Ponesuť, nezruším.
That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.
Mimo to, nevidím-li čeho, ty vyuč mne; jestliže jsem nepravost páchal, neučiním toho víc.
Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.
Nebo zdali vedlé tvého zdání odplacovati má, že bys ty toho neliboval, že bys ono zvoloval, a ne on? Pakli co víš jiného, mluv.
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.
Muži rozumní se mnou řeknou, i každý moudrý poslouchaje mne,
Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.
Že Job hloupě mluví, a slova jeho nejsou rozumná.
My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.
Ó by zkušen byl Job dokonale, pro odmlouvání nám jako lidem nepravým,
For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.
Poněvadž k hříchu svému přidává i nešlechetnost, mezi námi také jen chloubu svou vynáší, a rozmnožuje řeči své proti Bohu.