John 5

After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.
Nakon toga bijaše židovski blagdan pa Isus uziđe u Jeruzalem.
Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.
U Jeruzalemu se kod Ovčjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Bethzatha, a ima pet trijemova.
In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.
U njima je ležalo mnoštvo bolesnika - slijepih, hromih, uzetih:čekali su da izbije voda..
For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.
Anđeo bi Gospodnji, naime, silazio od vremena do vremena u ribnjak i pokrenuo vodu: tko bi prvi ušao pošto je voda izbila, ozdravio bi makar bolovao od bilo kakve bolesti.
And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.
Bijaše ondje neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti trideset i osam godina.
When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?
Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: "Želiš li ozdraviti?"
The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.
Odgovori mu bolesnik: "Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe."
Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.
Kaže mu Isus: "Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!"
And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.
Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda. Toga dana bijaše subota.
The Jews therefore said unto him that was cured, It is the sabbath day: it is not lawful for thee to carry thy bed.
Židovi su stoga govorili ozdravljenomu: "Subota je! Ne smiješ nositi postelju svoju!"
He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.
On im odvrati: "Onaj koji me ozdravi reče mi: 'Uzmi svoju postelju i hodi!'"
Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk?
Upitaše ga dakle: "Tko je taj čovjek koji ti je rekao: 'Uzmi i hodi?'"
And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place.
No ozdravljenik nije znao tko je taj jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo.
Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.
Nakon toga nađe ga Isus u Hramu i reče mu: "Eto, ozdravio si! Više ne griješi da te što gore ne snađe!"
The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.
Čovjek ode i javi Židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio.
And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.
Zbog toga su Židovi počeli Isusa napadati što to radi subotom.
But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.
Isus im odgovori: "Otac moj sve do sada radi pa i ja radim."
Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.
Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom.
Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.
Isus nato odvrati: "Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini.
For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.
Jer Otac Ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu i veća djela od ovih te ćete se čudom čuditi.
For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them; even so the Son quickeneth whom he will.
Uistinu, kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava tako i Sin oživljava koje hoće.
For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son:
Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu
That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him.
da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla."
Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.
"Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.
Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.
Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas - sada je! - kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će.
For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;
Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi;
And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man.
i ovlasti ga da sudi jer je Sin Čovječji.
Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,
Ne čudite se tome jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas.
And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.
I izići će: koji su dobro činili - na uskrsnuće života, a koji su radili zlo - na uskrsnuće osude.
I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.
Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla."
If I bear witness of myself, my witness is not true.
"Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito.
There is another that beareth witness of me; and I know that the witness which he witnesseth of me is true.
Drugi svjedoči za mene i znam: istinito je svjedočanstvo kojim on svjedoči za mene.
Ye sent unto John, and he bare witness unto the truth.
Vi ste poslali k Ivanu i on je posvjedočio za istinu.
But I receive not testimony from man: but these things I say, that ye might be saved.
Ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, već govorim to da se vi spasite.
He was a burning and a shining light: and ye were willing for a season to rejoice in his light.
On bijaše svjetiljka što gori i svijetli, a vi se htjedoste samo za čas naslađivati njegovom svjetlosti.
But I have greater witness than that of John: for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me.
Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanova: djela koja mi je dao izvršiti Otac, upravo ta djela koja činim, svjedoče za mene - da me poslao Otac.
And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape.
Pa i Otac koji me posla sam je svjedočio za mene. Niti ste glasa njegova ikada čuli niti ste lica njegova ikada vidjeli,
And ye have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him ye believe not.
a ni riječ njegova ne prebiva u vama jer ne vjerujete onomu kojega on posla.
Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.
Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene,
And ye will not come to me, that ye might have life.
a vi ipak nećete da dođete k meni da život imate.
I receive not honour from men.
Slave od ljudi ne tražim,
But I know you, that ye have not the love of God in you.
ali vas dobro upoznah: ljubavi Božje nemate u sebi.
I am come in my Father's name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive.
Ja sam došao u ime Oca svoga i vi me ne primate. Dođe li tko drugi u svoje ime, njega ćete primiti.
How can ye believe, which receive honour one of another, and seek not the honour that cometh from God only?
Ta kako biste vi vjerovali kad tražite slavu jedni od drugih, a slave od Boga jedinoga ne tražite!
Do not think that I will accuse you to the Father: there is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust.
Ne mislite da ću vas ja tužiti Ocu. Vaš je tužitelj Mojsije u koga se uzdate.
For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me.
Uistinu, kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali: ta o meni je on pisao.
But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words?
Ali ako njegovim pismima ne vjerujete, kako da mojim riječima vjerujete?"