Mark 1

The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;
Началото на благовестието на Иисус Христос, Божия Син.
As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
Както е писано в книгата на пророк Исая: "Ето, Аз изпращам вестителя Си пред лицето Ти, който ще устрои пътя Ти пред Теб."
The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
"Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа! Прави направете пътеките за Него."
John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.
And there went out unto him all the land of Judæa, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
И цялата юдейска страна и всичките жители на Ерусалим излизаха при него и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.
And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си и се хранеше с акриди и див мед.
And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
И като проповядваше, казваше: След мен идва Онзи, който е по-силен от мен, на когото не съм достоен да се наведа и да развържа ремъка на сандалите Му.
I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.
Аз ви кръщавам с вода, а Той ще ви кръсти със Светия Дух.
And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.
И през онези дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоан в Йордан.
And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:
И като излезе веднага от водата, видя, че небесата се разтварят и че Духът слиза на Него като гълъб.
And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.
И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюбен Син, в Теб благоволих.
And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.
И веднага Духът Го закара в пустинята.
And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.
И беше в пустинята четиридесет дни, изкушаван от Сатана, и беше със зверовете, а ангелите Му служеха.
Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,
А след като Йоан беше предаден на властта, Иисус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше:
And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
Времето се изпълни и Божието царство наближи: покайте се и повярвайте в благовестието!
Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.
А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон, Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, защото бяха рибари.
And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.
И Иисус им каза: Елате след Мен, и Аз ще ви направя да станете ловци на хора.
And straightway they forsook their nets, and followed him.
И те веднага оставиха мрежите и Го последваха.
And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.
И като отмина малко, видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, които също бяха в кораба си и кърпеха мрежите.
And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.
И веднага ги повика; и те оставиха баща си Зеведей в кораба с надничарите и отидоха след Него.
And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.
И дойдоха в Капернаум. И веднага в съботата Иисус влезе в синагогата и поучаваше.
And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.
И те се чудеха на учението Му, защото ги поучаваше като Един, който има власт, а не като книжниците.
And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,
А в синагогата им имаше човек, хванат от нечист дух, който извика и каза:
Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.
(Остави ни!) Какво имаш Ти с нас, Иисусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те кой си – Светият Божи.
And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
Но Иисус го смъмри, като каза: Млъкни и излез от него!
And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.
Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него.
And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.
И всички толкова се смаяха, че започнаха да обсъждат помежду си, като говореха: Какво е това? Що за ново учение е това? С власт заповядва дори на нечистите духове и те Му се покоряват!
And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
И веднага слухът за Него се разнесе навред по цялата Галилейска околност.
And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.
И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей.
But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.
А тъщата на Симон лежеше болна от треска; и веднага Му казаха за нея.
And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.
Той се приближи и като я хвана за ръка, я вдигна; и (начаса) треската я остави и тя им прислужваше.
And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.
А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и обладани от демони.
And all the city was gathered together at the door.
И целият град се събра пред вратата.
And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.
И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много демони, и не позволяваше на демоните да говорят, понеже Го познаваха.
And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.
А сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде на едно уединено място, и там се молеше.
And Simon and they that were with him followed after him.
А Симон и онези, които бяха с Него, изтичаха след Него.
And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.
И като Го намериха, Му казаха: Всички Те търсят.
And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.
А Той им каза: Да идем другаде в близките градчета, за да проповядвам и там, защото за това съм излязъл.
And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше демоните.
And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.
Тогава дойде при Него един прокажен и Му се молеше, като коленичеше пред Него и казваше: Ако искаш, можеш да ме очистиш.
And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.
А Той го съжали, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.
And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.
И веднага проказата го остави и той се очисти.
And he straitly charged him, and forthwith sent him away;
И Той веднага го отпрати, като го предупреди строго:
And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.
Внимавай да не кажеш на никого нищо; но иди и се покажи на свещеника, и принеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей.
But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.
А той, като излезе, започна да разгласява много и да разнася за станалото, така че Иисус не можеше вече да влезе явно в някой град, а стоеше навън в уединени места; и при Него идваха отвсякъде.