Job 21

But Job answered and said,
Тогава Йов отговори и каза:
Hear diligently my speech, and let this be your consolations.
Слушайте внимателно речта ми и нека това бъде утехата от вас.
Suffer me that I may speak; and after that I have spoken, mock on.
Потърпете ме, и ще говоря; а след като съм говорил, се присмивай.
As for me, is my complaint to man? and if it were so, why should not my spirit be troubled?
На човек ли се оплаквам? И защо да не се притесни духът ми?
Mark me, and be astonished, and lay your hand upon your mouth.
Обърнете се към мен и онемейте, и сложете ръка на уста!
Even when I remember I am afraid, and trembling taketh hold on my flesh.
Дори и когато си спомня, се ужасявам и трепет обзема плътта ми.
Wherefore do the wicked live, become old, yea, are mighty in power?
Защо безбожните живеят, остаряват, стават много силни?
Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes.
Потомството им се утвърждава заедно с тях пред лицето им, издънките им — пред очите им.
Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them.
Домовете им са в безопасност от страх и Божията тояга не е върху тях.
Their bull gendereth, and faileth not; their cow calveth, and casteth not her calf.
Говедата им се плодят, без да пропускат; кравата им се тели, без да помята.
They send forth their little ones like a flock, and their children dance.
Пускат момчетата си като стадо и децата им скачат наоколо.
They take the timbrel and harp, and rejoice at the sound of the organ.
Издигат глас със тъпанче и арфа и се радват при звука на флейта.
They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave.
Прекарват дните си в благополучие и в миг потъват във Шеол.
Therefore they say unto God, Depart from us; for we desire not the knowledge of thy ways.
И въпреки това казват на Бога: Махни се от нас, защото не желаем познанието на пътищата Ти!
What is the Almighty, that we should serve him? and what profit should we have, if we pray unto him?
Какво е Всемогъщият, че да Му служим? И какво ни ползва да Го призоваваме?
Lo, their good is not in their hand: the counsel of the wicked is far from me.
Ето, благополучието им не е в ръката им. Далеч да е от мен съветът на безбожните!
How oft is the candle of the wicked put out! and how oft cometh their destruction upon them! God distributeth sorrows in his anger.
Колко често угасва светилото на безбожните и бедствието им връхлита върху тях, и Бог им разпределя примки в гнева Си,
They are as stubble before the wind, and as chaff that the storm carrieth away.
и те са като слама пред вятъра и като плява, която бурята отнася?
God layeth up his iniquity for his children: he rewardeth him, and he shall know it.
Дали Бог пази наказанието за греха му за децата му? По-добре да отплати на него, за да разбере!
His eyes shall see his destruction, and he shall drink of the wrath of the Almighty.
Собствените му очи да видят гибелта му и от яростта на Всемогъщия да пие!
For what pleasure hath he in his house after him, when the number of his months is cut off in the midst?
Защото, каква радост има от дома си след себе си, когато броят на месеците му се пресече насред?
Shall any teach God knowledge? seeing he judgeth those that are high.
Ще научи ли някой Бога на знание, когато Той е, който съди високопоставените?
One dieth in his full strength, being wholly at ease and quiet.
Един умира в цялата си сила, напълно спокоен и сигурен;
His breasts are full of milk, and his bones are moistened with marrow.
ребрата му са пълни с тлъстина и мозъкът на костите му свеж е.
And another dieth in the bitterness of his soul, and never eateth with pleasure.
А друг умира с горестна душа и никога не е ял с радост.
They shall lie down alike in the dust, and the worms shall cover them.
Заедно лежат в пръстта и червеи покриват ги еднакво.
Behold, I know your thoughts, and the devices which ye wrongfully imagine against me.
Ето, зная мислите ви и плановете ви за моето съсипване.
For ye say, Where is the house of the prince? and where are the dwelling places of the wicked?
Защото вие казвате: Къде е къщата на първенеца? Къде е шатрата и жилището на безбожните?
Have ye not asked them that go by the way? and do ye not know their tokens,
Не сте ли попитали пътуващите по пътя? И не познавате ли техните белези?
That the wicked is reserved to the day of destruction? they shall be brought forth to the day of wrath.
Защото безбожните се пазят за ден на гибел и в деня на ярост ще бъдат отведени.
Who shall declare his way to his face? and who shall repay him what he hath done?
Кой ще изяви пътя му в лицето му? И кой ще му отплати, каквото е извършил?
Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the tomb.
Но и той ще бъде отведен в гроба и в гроба ще остане.
The clods of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him.
Буците на долината ще му бъдат сладки и всеки човек ще отиде след него, както безброй други преди него са отишли.
How then comfort ye me in vain, seeing in your answers there remaineth falsehood?
Как тогава ще ме утешавате с празни думи, когато в отговорите ви остава лъжовност?