Job 27

Jòb pran lapawòl ankò pou l' bay rès repons li a. Li di konsa:
Moreover Job continued his parable, and said,
-Mwen fè sèman, mwen pran Bondye vivan an pou temwen, Bondye ki gen tout pouvwa a, li menm ki refize rann mwen jistis la, li menm ki ban m' degoutans ak lavi a,
As God liveth, who hath taken away my judgment; and the Almighty, who hath vexed my soul;
toutotan mwen poko mouri, toutotan Bondye ban m' yon ti souf toujou,
All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils;
mwen p'ap janm kite ankenn move pawòl soti nan bouch mwen, ni m' p'ap janm bay ankenn manti.
My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit.
Pa janm konprann m'ap ban nou rezon! M'ap kenbe ak nou mwen inonsan jouk mwen rann dènye souf mwen.
God forbid that I should justify you: till I die I will not remove mine integrity from me.
Mwen soti pou m' defann kòz mwen. Mwen p'ap fè bak. Konsyans mwen pa repwoche m' anyen. M' pa gen anyen ki pou fè m' wont.
My righteousness I hold fast, and will not let it go: my heart shall not reproach me so long as I live.
Se pou tout moun ki pa vle wè m' yo sibi menm sò ak mechan yo. Se pou lènmi m' yo gen menm sò ak moun ki pa mache dwat yo.
Let mine enemy be as the wicked, and he that riseth up against me as the unrighteous.
Ki espwa ki gen pou mechan an lè Bondye rele l', lè li pral pran nanm li?
For what is the hope of the hypocrite, though he hath gained, when God taketh away his soul?
Lè malè ap tonbe sou mechan an, èske Bondye ap tande rèl li yo?
Will God hear his cry when trouble cometh upon him?
Li pa t' janm pran plezi l' nan fè volonte Bondye. Li pa t' lapriyè Bondye tout tan.
Will he delight himself in the Almighty? will he always call upon God?
Kite m' moutre nou jan Bondye konnen sa l'ap fè. Mwen p'ap kache di nou sa ki nan tèt Bondye ki gen tout pouvwa a.
I will teach you by the hand of God: that which is with the Almighty will I not conceal.
Sa m'ap di la a? Nou wè tou sa ak je nou byen pwòp tou. Poukisa atò tout pale anpil sa a ki pa vle di anyen?
Behold, all ye yourselves have seen it; why then are ye thus altogether vain?
Lè sa a, Sofa, moun lavil Naama a, pran lapawòl. Epi li di: -Men kisa Bondye pare pou mechan yo. Men sa li sere pou chèf k'ap peze pèp la.
This is the portion of a wicked man with God, and the heritage of oppressors, which they shall receive of the Almighty.
Yo te mèt gen anpil pitit gason, yo tout ap mouri nan lagè. Pitit yo p'ap janm gen kont manje pou yo manje.
If his children be multiplied, it is for the sword: and his offspring shall not be satisfied with bread.
Sa ki chape nan lagè, move maladi ap pote yo ale. Ata vèv yo p'ap ka rele pou yo jou lanmò yo.
Those that remain of him shall be buried in death: and his widows shall not weep.
Mechan an te mèt anpile lajan kou l' pa konnen, li te mèt gen rad depase sa l' bezwen,
Though he heap up silver as the dust, and prepare raiment as the clay;
se moun dwat yo ki va mete rad yo, se pou moun inonsan yo lajan an va rete.
He may prepare it, but the just shall put it on, and the innocent shall divide the silver.
Kay li bati tankou twal anasi, tankou yon ti kay jaden.
He buildeth his house as a moth, and as a booth that the keeper maketh.
Nan aswè, li moute kabann li rich. Lè li leve, li pa jwenn anyen.
The rich man shall lie down, but he shall not be gathered: he openeth his eyes, and he is not.
Malè tonbe sou li tankou lavalas k'ap desann. Yon sèl nwit lan, yon gwo van pote l' ale.
Terrors take hold on him as waters, a tempest stealeth him away in the night.
Yon van lès leve, li pote l' ale. Li rache l' nan kay kote l' ye a.
The east wind carrieth him away, and he departeth: and as a storm hurleth him out of his place.
Van an ap vante sou li san pitye. Li menm l'ap fè sa li kapab pou l' chape anba l'.
For God shall cast upon him, and not spare: he would fain flee out of his hand.
Moun kontan wè jan li fini. Kote l' pase, y'ap rele chalbari dèyè l'.
Men shall clap their hands at him, and shall hiss him out of his place.