Job 21

Dia namaly Joba ka nanao hoe:
Så tog Job til Orde og svarede:
Mihainoa dia mihainoa ny teniko, Ary aoka izany no ho fampiononanareo ahy.
"Hør dog, hør mine Ord, lad det være Trøsten, I giver!
Mandefera amiko ianareo, fa mba hiteny kosa aho izao; Ary rehefa tapitra ny teniko, dia mandatsalatsà ihany indray ianareo.
Find jer nu i, at jeg taler, siden kan I jo håne!
Raha ny amiko, moa ny ataon'ny olona va no itarainako? Ary raha izany, nahoana no hahalefitra ny fanahiko?
Gælder min Klage Mennesker? Hvi skulde jeg ej være utålmodig?
Jereo aho, dia aoka ho talanjona ianareo, ary mitampena vava.
Vend jer til mig og stivn af Rædsel, læg Hånd på Mund!
Eny, raha mahatsiaro izany aho, dia raiki-tahotra, sady toran-kovitra ny tenako:
Jeg gruer, når jeg tænker derpå, mit Legeme gribes af Skælven:
Nahoana no velona ny ratsy fanahy ka sady tratrantitra no be hery?
De gudløse, hvorfor lever de, bliver gamle, ja vokser i Kraft?
Ny zanany koa mitomoetra tsara eo anatrehany, ary ny zafiny eo anoloany.
Deres Æt har de blivende hos sig, deres Afkom for deres Øjne;
Ny ankohonany miadana ka tsy manan-tahotra, ary ny tsorakazon'Andriamanitra tsy mamely azy.
deres Huse er sikre mod Rædsler, Guds Svøbe rammer dem ikke;
Ny ombilahiny mampiteraka ka mahavanona; Ny ombivaviny miteraka ka tsy mamotsotra.
ej springer deres Tyr forgæves, Koen kælver, den kaster ikke;
Mamoaka ny zanany madinika toy ny ondry aman'osy izy, ka mikoriana ny zanany.
de slipper deres Drenge ud som Får, deres Børneflok boltrer sig ret;
Mihoby mitondra ampongatapaka sy lokanga izy ary mifaly amin'ny feon-tsodina.
de synger til Pauke og Citer, er glade til Fløjtens Toner;
Mandany ny androny amin'ny fahafinaretana izy; Amin'ny indray mipi-maso monja no idinany any amin'ny fiainan-tsi-hita.
de lever deres Dage i Lykke og synker med Fred i Dødsriget,
Kanefa anie ireo no manao amin'Andriamanitra hoe: Mialà aminay! Fa tsy mba irinay ny hahalala ny lalanao.
skønt de siger til Gud: "Gå fra os, at kende dine Veje er ikke vor Lyst!
Zinona izay Tsitoha, no hotompoinay? Ary inona no soa ho azonay, raha mivavaka aminy?
Den Almægtige? Hvad han? Skal vi tjene ham? Hvad Gavn at banke på hos ham?"
Indro, tsy avy amin'ny tenany ihany ny fahafinaretany! Ho lavitra ahy anie ny fisainan'ny ratsy fanahy!
Er ej deres Lykke i deres Hånd og gudløses Råd ham fjernt?
Indraindray foana no mba maty ny jiron'ny ratsy fanahy, sy tonga ny loza manjo azy. Ary amelaran'Andriamanitra fandrika ireny noho ny fahatezerany,
Når går de gudløses Lampe ud og når kommer Ulykken over dem? Når deler han Loddet ud i sin Vrede,
Ka tonga tahaka ny mololo voatetika indaosin'ny rivotra izy sy tahaka ny akofa entin'ny tafio-drivotra.
så de bliver som Strå for Vinden, som Avner, Storm fører bort?
Andriamanitra, hoy ianareo, mbola hampijaly ny zanany noho ny helodrainy! Tsia; fa ny tenan'ireny ihany no aoka hovaliany, mba hahalalany.
Gemmer Gud hans Ulykkeslod til hans Børn? Ham selv gengælde han, så han mærker det,
Aoka ny masony ihany no hahita ny loza manjo azy, ary aoka ny tenany ihany no hisotro ny fahatezeran'ny Tsitoha.
lad ham selv få sit Vanheld at se, den Almægtiges Vrede at drikke!
Fa mampaninona azy moa ny amin'ny taranany mandimby azy, raha tapaka ny isan'ny androny?
Thi hvad bryder han sig siden om sit Hus, når hans Måneders Tal er udrundet?
Moa Andriamanitra va no hampianarim-pahalalana, nefa Izy no mitsara ny any an-danitra aza?
Kan man vel tage Gud i Skole, ham, som dømmer de højeste Væsner?
Maty ny anankiray, raha tsy mbola mihena ny fahatanjahany, sady miadana tokoa ka tsy manana ahiahy;
En dør jo på Lykkens Tinde, helt tryg og så helt uden Sorger:
Feno ronono ny fitoeran-drononony, ary vonton-tsoka ny taolany.
hans Spande er fulde af Mælk, hans Knogler af saftig Marv;
Ary ny anankiray maty amin'ny fahorian'ny fanahiny kosa ka tsy mba nanandrana soa akory.
med bitter Sjæl dør en anden og har aldrig nydt nogen Lykke;
Samy mandry ao amin'ny vovoka izy roa tonta, ka feno olitra ny tenany.
de lægger sig begge i Jorden, og begge dækkes af Orme!
Indro, fantatro ny hevitrareo sy ny saim-petsy amelezanareo ahy;
Se, jeg kender så vel eders Tanker og de Rænker, I spinder imod mig,
Fa hoy ianareo: Aiza ny tranon'ny mpitohatoha? Ary aiza ny lay fitoeran'ny ratsy fanahy?
når I siger: "Hvor er Stormandens Hus og det Telt, hvor de gudløse bor?"
Kanefa tsy mba nanontany tamin'ny mpandeha amin'ny tany lavitra va ianareo? Ary tsy heverinareo va ny zava-mahagaga, ambaran'Ireo hoe:
Har I aldrig spurgt de berejste og godkendt deres Beviser:
Amin'ny andro hahitan-doza dia voaaro ihany ny ratsy fanahy, ary amin'ny andro fahatezerana dia enti-miala izy?
Den onde skånes på Ulykkens Dag og frelses på Vredens Dag.
Iza no hanambara ny lalany eo anatrehany? Ary raha misy zavatra nataony, iza no sahy hamaly azy?
Hvem foreholder ham vel hans Færd, gengælder ham, hvad han gør?
Ary ho entina ho eny an-tany fandevonana izy ka mbola hitazana ao am-pasana;
Til Graven bæres han hen, ved hans Gravhøj holdes der Vagt;
Ho mamy aminy ny bainga any an-dohasaha, ary ny olona rehetra hanaraka azy, toy ny nandehanan'ny maro tany alohany.
i Dalbunden hviler han sødt, Alverden følger så efter, en Flok uden Tal gik forud for ham.
Endrey! ity ianareo mba mampionona ahy foana! Ary ny famalianareo anefa, raha voasana tsara, dia lainga ihany!
Hvor tom er den Trøst, som I giver! Eders Svar - kun Svig er tilbage!