Proverbs 12

Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.
Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea, este prost. -
A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn.
Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului, dar Domnul osîndeşte pe cel plin de răutate.
A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.
Omul nu se întăreşte prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina. -
A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.
O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care -i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. -
The thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit.
Gîndurile celor neprihăniţi nu sînt decît dreptate, dar sfaturile celor răi nu sînt decît înşelăciune. -
The words of the wicked are to lie in wait for blood: but the mouth of the upright shall deliver them.
Cuvintele celor răi sînt nişte curse ca să verse sînge, dar gura celor fără prihană îi izbăveşte. -
The wicked are overthrown, and are not: but the house of the righteous shall stand.
Cei răi sînt răsturnaţi, şi nu mai sînt, dar casa celor neprihăniţi rămîne în picioare! -
A man shall be commended according to his wisdom: but he that is of a perverse heart shall be despised.
Un om este preţuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este dispreţuit. -
He that is despised, and hath a servant, is better than he that honoureth himself, and lacketh bread.
Mai bine să fii într'o stare smerită şi să ai o slugă, decît să faci pe fudulul şi să n'ai ce mînca. -
A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.
Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.
He that tilleth his land shall be satisfied with bread: but he that followeth vain persons is void of understanding.
Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pîne, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. -
The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit.
Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi, dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte. -
The wicked is snared by the transgression of his lips: but the just shall come out of trouble.
În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. -
A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth: and the recompence of a man's hands shall be rendered unto him.
Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, şi fiecare primeşte după lucrul mînilor lui. -
The way of a fool is right in his own eyes: but he that hearkeneth unto counsel is wise.
Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile. -
A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
Nebunul îndată îşi dă pe faţă mînia, dar înţeleptul ascunde ocara. -
He that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit.
Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune. -
There is that speaketh like the piercings of a sword: but the tongue of the wise is health.
Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. -
The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.
Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decît o clipă. -
Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.
Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru ceice sfătuiesc la pace. -
There shall no evil happen to the just: but the wicked shall be filled with mischief.
Nicio nenorocire nu se întîmplă celui neprihănit, dar cei răi sînt năpădiţi de rele. -
Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight.
Buzele mincinoase sînt urîte Domnului, dar ceice lucrează cu adevăr îi sînt plăcuţi. -
A prudent man concealeth knowledge: but the heart of fools proclaimeth foolishness.
Omul înţelept îţi ascunde ştiinţa, dar inima nebunilor vesteşte nebunia. -
The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute.
Mîna celor harnici va stăpîni, dar mîna leneşă va plăti bir. -
Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.
Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte. -
The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them.
Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. -
The slothful man roasteth not that which he took in hunting: but the substance of a diligent man is precious.
Leneşul nu-şi frige vînatul, dar comoara de preţ a unui om este munca. -
In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.
Pe cărarea neprihănirii este viaţa, şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte. -