Proverbs 11

A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight.
Waga fałszywa obrzydliwością jest Panu; ale gwichty sprawiedliwe podobają mu się.
When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
Za pychą przychodzi hańba; ale przy pokornych jest mądrość.
The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.
Szczerość ludzi cnotliwych prowadzi ich; ale przewrotność przestępców potraci ich.
Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.
Niepomogą bogactwa w dzień gniewu; ale sprawiedliwość wybawia od śmierci.
The righteousness of the perfect shall direct his way: but the wicked shall fall by his own wickedness.
Sprawiedliwość uprzejmego sprawuje drogę jego; lecz bezbożny dla bezbożności swojej upada.
The righteousness of the upright shall deliver them: but transgressors shall be taken in their own naughtiness.
Sprawiedliwość uprzejmych wybawia ich: ale przewrotni w złościach pojmani bywają.
When a wicked man dieth, his expectation shall perish: and the hope of unjust men perisheth.
Gdy umiera człowiek niepobożny, ginie nadzieja jego, a oczekiwanie mocarzy niszczeje.
The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead.
Sprawiedliwy z ucisku wybawiony bywa; ale niepobożny przychodzi na miejsce jego.
An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.
Obłudnik usty kazi przyjaciela swego; ale sprawiedliwi umiejętnością wybawieni bywają.
When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth: and when the wicked perish, there is shouting.
Z szczęścia sprawiedliwych miasto się weseli; a gdy giną niezbożni, bywa radość.
By the blessing of the upright the city is exalted: but it is overthrown by the mouth of the wicked.
Dla błogosławieństwa sprawiedliwych bywa wywyższone miasto; ale dla ust niepobożnych bywa wywrócone.
He that is void of wisdom despiseth his neighbour: but a man of understanding holdeth his peace.
Głupi gardzi bliźnim swym; ale mąż roztropny milczy.
A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
Obmówca obchodząc objawia tajemnice; ale kto jest wiernego serca, tai zwierzonej rzeczy.
Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellors there is safety.
Gdzie niemasz dostatecznej rady, lud upada; ale gdzie wiele radców, tam jest wybawienie.
He that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure.
Bardzo sobie szkodzi, kto za obcego ręczy; ale kto się chroni rękojemstwa, bezpieczen jest.
A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches.
Niewiasta uczciwa dostępuje sławy, a mocarze mają bogactwa.
The merciful man doeth good to his own soul: but he that is cruel troubleth his own flesh.
Człowiek uczynny dobrze czyni duszy swej; ale okrutnik trapi ciało swoje.
The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.
Niezbożnik czyni dzieło omylne; ale kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę trwałą.
As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death.
Jako sprawiedliwość jest ku żywotowi, tak kto naśladuje złości, bliski jest śmierci.
They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.
Obrzydliwością są Panu przewrotni sercem; ale mu się podobają, którzy żyją bez zmazy.
Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be delivered.
Złośnik, choć sobie innych na pomoc weźmie, pomsty nie ujdzie; ale nasienie sprawiedliwych zachowane będzie.
As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion.
Niewiasta piękna a głupia jest jako kolce złote w pysku u świni.
The desire of the righteous is only good: but the expectation of the wicked is wrath.
Żądza sprawiedliwych jest zawżdy ku dobremu; ale oczekiwanie niepobożnych, popędliwość.
There is that scattereth, and yet increaseth; and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.
Nie jeden udziela szczodrze, a wżdy mu przybywa; a drugi skąpi więcej niż trzeba, a wżdy ubożeje.
The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.
Człowiek szczodrobliwy bywa bogatszy; a kto nasyca, sam też będzie nasycony.
He that withholdeth corn, the people shall curse him: but blessing shall be upon the head of him that selleth it.
Kto zatrzymuje zboże, tego lud przeklina; ale błogosławieństwo nad głową tego, który je sprzedaje.
He that diligently seeketh good procureth favour: but he that seeketh mischief, it shall come unto him.
Kto pilnie szuka dobrego, nabywa przyjaźni; ale kto szuka złego, przyjdzie nań.
He that trusteth in his riches shall fall: but the righteous shall flourish as a branch.
Kto ufa w bogactwach swych, ten upadnie; ale sprawiedliwi jako latorośl zielenieć się będą.
He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart.
Kto czyni zamięszanie w domu swoim, odziedziczy wiatr, a głupi musi służyć mądremu.
The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.
Owoc sprawiedliwego jest drzewo żywota; a kto naucza ludzi, mądry jest.
Behold, the righteous shall be recompensed in the earth: much more the wicked and the sinner.
Oto jeźli się sprawiedliwemu na ziemi nagroda staje, tedy daleko więcej niezbożnemu i grzesznikowi.