Mark 1

The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;
Ten jest początek Ewangielii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
Jako napisano w prorokach: Oto Ja posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą.
The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki jego.
John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
Jan chrzcił na puszczy, i kazał chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.
And there went out unto him all the land of Judæa, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
I wychodziła do niego wszystka kraina Judzka, i Jeruzalemczycy, a wszyscy byli od niego chrzczeni w rzece Jordanie, wyznawając grzechy swoje.
And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
Ale Jan przyodziany był sierścią wielbłądową, a pas skórzany był około biódr jego, a jadał szarańczę i miód leśny.
And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
I kazał, mówiąc: Idzie za mną możniejszy niżeli ja, któremum nie jest godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u obuwia jego.
I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.
Jamci was chrzcił wodą; ale on was będzie chrzcił Duchem Świętym.
And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.
I stało się w one dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego, a ochrzczony jest od Jana w Jordanie.
And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:
A zarazem wystąpiwszy z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa, i Ducha jako gołębicę na niego zstępującego.
And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.
I stał się głos z nieba: Tyś jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało.
And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.
A zaraz Duch wypędził go na puszczą.
And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.
I był tam na puszczy przez czterdzieści dni, będąc kuszony od szatana, a był z zwierzęty, a Aniołowie służyli mu.
Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,
Lecz potem, gdy Jan był podany do więzienia, przyszedł Jezus do Galilei, każąc Ewangieliję królestwa Bożego,
And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
A mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże: Pokutujcie, a wierzcie Ewangielii.
Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.
A przechodząc się nad morzem Galilejskiem, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieć w morze; bo byli rybitwi.
And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.
I rzekł im Jezus: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybitwami ludzi.
And straightway they forsook their nets, and followed him.
A oni zarazem opuściwszy sieci swoje, poszli za nim.
And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.
A stamtąd troszeczkę odszedłszy, ujrzał Jakóba, syna Zebedeuszowego, i Jana, brata jego, a oni w łodzi poprawiali sieci.
And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.
I zaraz ich powołał; a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z czeladzią, poszli za nim.
And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.
Potem weszli do Kapernaum; a zaraz w sabat wszedłszy Jezus do bóżnicy, nauczał.
And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.
I zdumiewali się nad nauką jego; albowiem on ich uczył jako mający moc, a nie jako nauczeni w Piśmie.
And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,
A był w bóżnicy ich człowiek mający ducha nieczystego, który zawołał,
Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.
Mówiąc: Ach! cóż my z tobą mamy, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś, abyś nas wytracił. Znam cię, ktoś jest, żeś on święty Boży.
And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
I zgromił go Jezus, mówiąc: Umilknij, a wynijdź z niego.
And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.
Tedy rozdarłszy go duch nieczysty i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego.
And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.
I wylękli się wszyscy, tak iż się pytali między sobą, mówiąc: Cóż to jest? cóż to za nowa nauka, iż mocą i duchom nieczystym rozkazuje, i są mu posłuszni?
And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
I rozeszła się powieść o nim prędko po wszystkiej krainie, leżącej około Galilei.
And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.
A wyszedłszy zaraz z bóżnicy, przyszli do domu Szymonowego i Andrzejowego z Jakóbem i z Janem.
But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.
A świekra Szymonowa leżała, mając gorączkę, o której mu wnet powiedzieli.
And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.
Tedy przystąpiwszy podniósł ją, ująwszy ją za rękę jej; a zaraz ją gorączka opuściła, i posługowała im.
And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.
A gdy był wieczór i słońce zachodziło, przynosili do niego wszystkie, którzy się źle mieli, i opętane;
And all the city was gathered together at the door.
A wszystko miasto zgromadziło się do drzwi.
And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.
I uzdrowił wiele tych, co się źle mieli na rozliczne choroby, i wygnał wiele dyjabłów, a nie dopuścił mówić dyjabłom; bo go znali.
And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.
A bardzo rano przede dniem wstawszy, wyszedł i odszedł na puste miejsce, a tam się modlił.
And Simon and they that were with him followed after him.
I poszli za nim Szymon i ci, którzy z nim byli;
And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.
A znalazłszy go, rzekli mu: Wszyscy cię szukają.
And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.
Tedy im on rzekł: Idźmy do przyległych miasteczek, abym i tam kazał; bom na to przyszedł.
And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
I kazał w bóżnicach ich po wszystkiej Galilei, i wyganiał dyjabły.
And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.
Tedy przyszedł do niego trędowaty, prosząc go i upadając przed nim na kolana, i mówiąc mu: Jeźli chcesz, możesz mię oczyścić.
And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.
A tak Jezus użaliwszy się, wyciągnął rękę, a dotknął się go i rzekł mu: Chcę, bądź oczyszczony!
And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.
A gdy to Pan rzekł, zarazem odszedł trąd od niego, i był oczyszczony.
And he straitly charged him, and forthwith sent him away;
A srodze mu przygroziwszy Jezus, zaraz go odprawił;
And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.
I rzekł mu: Patrz, abyś nikomu nic nie powiadał, ale idź, a ukaż się kapłanowi, i ofiaruj za oczyszczenie twoje to, co rozkazał Mojżesz, na świadectwo przeciwko nim.
But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.
Ale on odszedłszy, począł wiele opowiadać i rozsławiać tę rzecz, tak iż już nie mógł Jezus jawnie wnijść do miasta, ale był na ustroniu na miejscach pustych. I schodzili się do niego zewsząd.