Psalms 103

Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
Nataon'i Davida Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko; Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina.
Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:
Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko; Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra,
Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;
Izay mamela ny helokao rehetra, Izay manasitrana ny aretinao rehetra,
Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
Izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, Izay manarona famindram-po sy fiantrana anao,
Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.
Izay mahavoky soa ny vavanao; Ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery.
The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.
Jehovah manao fahamarinana Sy fitsarana amin'izay rehetra ampahorina.
He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.
Efa nampahafantatra an'i Mosesy ny lalan-kalehany Izy; Ny Zanak'Isiraely nampahafantariny ny asany.
The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
Mamindra fo sy miantra Jehovah, Mahari-po sady be famindram-po.
He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.
Tsy mandaha-teny mandrakariva Izy, Na mitahiry fahatezerana mandrakizay.
He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.
Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika Izy, Na mamaly antsika araka ny helotsika.
For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.
Fa tahaka ny hahavon'ny lanitra ambonin'ny tany No haben'ny famindram-pony amin'izay matahotra Azy.
As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.
Tahaka ny halavitry ny atsinanana amin'ny andrefana No halavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika.
Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.
Tahaka ny fiantràn'ny ray ny zanany No fiantran'i Jehovah izay matahotra Azy;
For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.
Fa Izy mahalala ny toetsika Ka mahatsiaro fa vovoka isika.
As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.
Tahaka ny ahitra ny andron'ny zanak'olombelona; Tahaka ny vonin-javatra any an-tsaha ny famoniny,
For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.
Satria tsofin'ny rivotra izy ka lasa, Ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany.
But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;
Fa ny famindram-pon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra Azy Ary ny fahamarinany mihatra amin'ny taranaka.
To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.
Dia amin'izay mitandrina ny fanekeny Sy mahatsiaro hankatò ny didiny.
The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.
Jehovah efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra; Ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao.
Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.
Misaora an'i Jehovah, ianareo anjeliny, Dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatò ny didiny Ary mihaino ny feon'ny teniny.
Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.
Misaora an'i Jehovah, ny miaramilany rehetra, Dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony.
Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.
Misaora an'i Jehovah, ny asany rehetra eran'ny fanjakany; Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko.