Job 21

But Job answered and said,
Dia namaly Joba ka nanao hoe:
Hear diligently my speech, and let this be your consolations.
Mihainoa dia mihainoa ny teniko, Ary aoka izany no ho fampiononanareo ahy.
Suffer me that I may speak; and after that I have spoken, mock on.
Mandefera amiko ianareo, fa mba hiteny kosa aho izao; Ary rehefa tapitra ny teniko, dia mandatsalatsà ihany indray ianareo.
As for me, is my complaint to man? and if it were so, why should not my spirit be troubled?
Raha ny amiko, moa ny ataon'ny olona va no itarainako? Ary raha izany, nahoana no hahalefitra ny fanahiko?
Mark me, and be astonished, and lay your hand upon your mouth.
Jereo aho, dia aoka ho talanjona ianareo, ary mitampena vava.
Even when I remember I am afraid, and trembling taketh hold on my flesh.
Eny, raha mahatsiaro izany aho, dia raiki-tahotra, sady toran-kovitra ny tenako:
Wherefore do the wicked live, become old, yea, are mighty in power?
Nahoana no velona ny ratsy fanahy ka sady tratrantitra no be hery?
Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes.
Ny zanany koa mitomoetra tsara eo anatrehany, ary ny zafiny eo anoloany.
Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them.
Ny ankohonany miadana ka tsy manan-tahotra, ary ny tsorakazon'Andriamanitra tsy mamely azy.
Their bull gendereth, and faileth not; their cow calveth, and casteth not her calf.
Ny ombilahiny mampiteraka ka mahavanona; Ny ombivaviny miteraka ka tsy mamotsotra.
They send forth their little ones like a flock, and their children dance.
Mamoaka ny zanany madinika toy ny ondry aman'osy izy, ka mikoriana ny zanany.
They take the timbrel and harp, and rejoice at the sound of the organ.
Mihoby mitondra ampongatapaka sy lokanga izy ary mifaly amin'ny feon-tsodina.
They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave.
Mandany ny androny amin'ny fahafinaretana izy; Amin'ny indray mipi-maso monja no idinany any amin'ny fiainan-tsi-hita.
Therefore they say unto God, Depart from us; for we desire not the knowledge of thy ways.
Kanefa anie ireo no manao amin'Andriamanitra hoe: Mialà aminay! Fa tsy mba irinay ny hahalala ny lalanao.
What is the Almighty, that we should serve him? and what profit should we have, if we pray unto him?
Zinona izay Tsitoha, no hotompoinay? Ary inona no soa ho azonay, raha mivavaka aminy?
Lo, their good is not in their hand: the counsel of the wicked is far from me.
Indro, tsy avy amin'ny tenany ihany ny fahafinaretany! Ho lavitra ahy anie ny fisainan'ny ratsy fanahy!
How oft is the candle of the wicked put out! and how oft cometh their destruction upon them! God distributeth sorrows in his anger.
Indraindray foana no mba maty ny jiron'ny ratsy fanahy, sy tonga ny loza manjo azy. Ary amelaran'Andriamanitra fandrika ireny noho ny fahatezerany,
They are as stubble before the wind, and as chaff that the storm carrieth away.
Ka tonga tahaka ny mololo voatetika indaosin'ny rivotra izy sy tahaka ny akofa entin'ny tafio-drivotra.
God layeth up his iniquity for his children: he rewardeth him, and he shall know it.
Andriamanitra, hoy ianareo, mbola hampijaly ny zanany noho ny helodrainy! Tsia; fa ny tenan'ireny ihany no aoka hovaliany, mba hahalalany.
His eyes shall see his destruction, and he shall drink of the wrath of the Almighty.
Aoka ny masony ihany no hahita ny loza manjo azy, ary aoka ny tenany ihany no hisotro ny fahatezeran'ny Tsitoha.
For what pleasure hath he in his house after him, when the number of his months is cut off in the midst?
Fa mampaninona azy moa ny amin'ny taranany mandimby azy, raha tapaka ny isan'ny androny?
Shall any teach God knowledge? seeing he judgeth those that are high.
Moa Andriamanitra va no hampianarim-pahalalana, nefa Izy no mitsara ny any an-danitra aza?
One dieth in his full strength, being wholly at ease and quiet.
Maty ny anankiray, raha tsy mbola mihena ny fahatanjahany, sady miadana tokoa ka tsy manana ahiahy;
His breasts are full of milk, and his bones are moistened with marrow.
Feno ronono ny fitoeran-drononony, ary vonton-tsoka ny taolany.
And another dieth in the bitterness of his soul, and never eateth with pleasure.
Ary ny anankiray maty amin'ny fahorian'ny fanahiny kosa ka tsy mba nanandrana soa akory.
They shall lie down alike in the dust, and the worms shall cover them.
Samy mandry ao amin'ny vovoka izy roa tonta, ka feno olitra ny tenany.
Behold, I know your thoughts, and the devices which ye wrongfully imagine against me.
Indro, fantatro ny hevitrareo sy ny saim-petsy amelezanareo ahy;
For ye say, Where is the house of the prince? and where are the dwelling places of the wicked?
Fa hoy ianareo: Aiza ny tranon'ny mpitohatoha? Ary aiza ny lay fitoeran'ny ratsy fanahy?
Have ye not asked them that go by the way? and do ye not know their tokens,
Kanefa tsy mba nanontany tamin'ny mpandeha amin'ny tany lavitra va ianareo? Ary tsy heverinareo va ny zava-mahagaga, ambaran'Ireo hoe:
That the wicked is reserved to the day of destruction? they shall be brought forth to the day of wrath.
Amin'ny andro hahitan-doza dia voaaro ihany ny ratsy fanahy, ary amin'ny andro fahatezerana dia enti-miala izy?
Who shall declare his way to his face? and who shall repay him what he hath done?
Iza no hanambara ny lalany eo anatrehany? Ary raha misy zavatra nataony, iza no sahy hamaly azy?
Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the tomb.
Ary ho entina ho eny an-tany fandevonana izy ka mbola hitazana ao am-pasana;
The clods of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him.
Ho mamy aminy ny bainga any an-dohasaha, ary ny olona rehetra hanaraka azy, toy ny nandehanan'ny maro tany alohany.
How then comfort ye me in vain, seeing in your answers there remaineth falsehood?
Endrey! ity ianareo mba mampionona ahy foana! Ary ny famalianareo anefa, raha voasana tsara, dia lainga ihany!