Mark 1

The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;
A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,
As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
A mint meg van írva a prófétáknál: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti a te útadat előtted;
The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit:
John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
Előáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára.
And there went out unto him all the land of Judæa, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan ő általa a Jordán vizében, bűneikről vallást tévén.
And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
János pedig teveszőrruhát és dereka körül bőrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala.
And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
És prédikála, mondván: Utánam jő, a ki erősebb nálam, a kinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának szíjját megoldjam.
I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.
Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő Szent Lélekkel keresztel titeket.
And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.
És lőn azokban a napokban, eljöve Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban.
And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:
És azonnal feljővén a vízből, látá az egeket megnyilatkozni, és a Lelket mint egy galambot ő reá leszállani;
And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.
És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.
And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.
És a Lélek azonnal elragadá őt a pusztába.
And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.
És ott volt a pusztában negyven napig kísértetve a Sátántól, és a vad állatokkal vala együtt; és az angyalok szolgálnak vala néki.
Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,
Minekutána pedig János tömlöczbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangyéliomát,
And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.
Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.
Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, a mint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának.
And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.
És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok.
And straightway they forsook their nets, and followed him.
És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék őt.
And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.
És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, a mint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala.
And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.
És azonnal hívá őket. És ők atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva, utána menének.
And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.
És bemenének Kapernaumba; és mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógába, tanít vala.
And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.
És elálmélkodának az ő tanításán; mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy mint az írástudók.
And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,
Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, a kiben tisztátalan lélek volt, és felkiálta,
Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.
És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje.
And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki belőle.
And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.
És a tisztátalan lélek megszaggatá őt, és fenszóval kiáltva, kiméne belőle.
And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.
És mindnyájan elálmélkodának, annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki?
And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
És azonnal elméne az ő híre Galilea egész környékére.
And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.
És a zsinagógából azonnal kimenvén, a Simon és András házához menének Jakabbal és Jánossal együtt.
But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.
A Simon napa pedig hideglelésben fekszik vala, és azonnal szólának néki felőle.
And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.
És ő odamenvén, fölemelé azt, annak kezét fogván; és elhagyá azt a hideglelés azonnal, és szolgál vala nékik.
And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.
Estefelé pedig, a mikor leszállt a nap, mind ő hozzá vivék a betegeseket és az ördöngősöket;
And all the city was gathered together at the door.
És az egész város oda gyűlt vala az ajtó elé.
And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.
És meggyógyíta sokakat, a kik különféle betegségekben sínlődnek vala; és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivelhogy őt ismerék.
And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.
Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre és ott imádkozék.
And Simon and they that were with him followed after him.
Simon pedig és a vele lévők utána sietének;
And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.
És a mikor megtalálák őt, mondának néki: Mindenki téged keres.
And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.
És ő monda nékik: Menjünk a közel való városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.
And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
És prédikál vala azoknak zsinagógáiban, egész Galileában, és ördögöket űz vala.
And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.
És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt és leborulván előtte és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.
And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.
Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg.
And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.
És a mint ezt mondja vala, azonnal eltávozék tőle a poklosság és megtisztula.
And he straitly charged him, and forthwith sent him away;
És erősen megfenyegetvén, azonnal elküldé őt,
And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.
És monda néki: Meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj; hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, a mit Mózes parancsolt, bizonyságul nékik.
But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.
Az pedig kimenvén, kezde sokat beszélni és terjeszteni a dolgot, annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn puszta helyeken vala, és mennek vala hozzá mindenfelől.