Proverbs 11

A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight.
Malvera pesilo estas abomenaĵo por la Eternulo; Sed plena pezo plaĉas al Li.
When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
Se venis malhumileco, venos ankaŭ honto; Sed ĉe la humiluloj estas saĝo.
The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.
La senkulpeco de la piuloj gvidos ilin; Sed la falsemo pereigos la maliculojn.
Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.
Ne helpos riĉo en la tago de kolero; Sed bonfaremo savas de morto.
The righteousness of the perfect shall direct his way: but the wicked shall fall by his own wickedness.
La justeco de piulo ebenigas lian vojon; Sed malpiulo falos per sia malpieco.
The righteousness of the upright shall deliver them: but transgressors shall be taken in their own naughtiness.
La justeco de piuloj savos ilin; Sed la pasio de maliculoj ilin kaptos.
When a wicked man dieth, his expectation shall perish: and the hope of unjust men perisheth.
Kiam mortas homo pia, ne pereas lia espero; Sed la atendo de la pekuloj pereas.
The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead.
Piulo estas savata kontraŭ mizero, Kaj malpiulo venas sur lian lokon.
An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.
Per la buŝo de hipokritulo difektiĝas lia proksimulo; Sed per kompreno piuloj saviĝas.
When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth: and when the wicked perish, there is shouting.
Kiam al la piuloj estas bone, la urbo ĝojas; Kaj kiam pereas malpiuloj, ĝi estas gaja.
By the blessing of the upright the city is exalted: but it is overthrown by the mouth of the wicked.
Per la beno de piuloj urbo altiĝas; Kaj per la buŝo de malpiuloj ĝi ruiniĝas.
He that is void of wisdom despiseth his neighbour: but a man of understanding holdeth his peace.
Kiu mokas sian proksimulon, tiu estas malsaĝulo; Sed homo prudenta silentas.
A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
Kiu iras kun kalumnioj, tiu elperfidas sekreton; Sed kiu havas fidelan spiriton, tiu konservas aferon.
Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellors there is safety.
Ĉe manko de prikonsiliĝo popolo pereas; Sed ĉe multe da konsilantoj estas bonstato.
He that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure.
Malbonon faras al si tiu, kiu garantias por fremdulo; Sed kiu malamas donadon de mano, tiu estas ekster danĝero.
A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches.
Aminda virino akiras honoron, Kaj potenculoj akiras riĉon.
The merciful man doeth good to his own soul: but he that is cruel troubleth his own flesh.
Bonkora homo donos bonon al sia animo, Kaj kruelulo detruas sian karnon.
The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.
Malvirtulo akiras profiton malveran, Kaj la semanto de virto veran rekompencon.
As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death.
Bonfarado kondukas al vivo; Kaj kiu celas malbonon, tiu iras al sia morto.
They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.
Abomenaĵo por la Eternulo estas la malickoruloj; Sed plaĉas al Li tiuj, kiuj iras vojon pian.
Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be delivered.
Oni povas esti certa, ke malvirtulo ne restos senpuna; Sed la idaro de virtuloj estos savita.
As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion.
Kiel ora ringo sur la nazo de porko, Tiel estas virino bela, sed malbonkonduta.
The desire of the righteous is only good: but the expectation of the wicked is wrath.
La deziro de virtuloj estas nur bono; Sed malvirtuloj povas esperi nur koleron.
There is that scattereth, and yet increaseth; and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.
Unu disdonas, kaj riĉiĝas ĉiam pli; Alia tro avaras, kaj tamen nur malriĉiĝas.
The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.
Animo benanta ĝuos bonstaton; Kaj kiu trinkigas, tiu mem havos sufiĉe por trinki.
He that withholdeth corn, the people shall curse him: but blessing shall be upon the head of him that selleth it.
Kiu retenas grenon, tiun malbenas la popolo; Sed beno venas sur la kapon de tiu, kiu disdonas.
He that diligently seeketh good procureth favour: but he that seeketh mischief, it shall come unto him.
Kiu celas bonon, tiu atingos plaĉon; Sed kiu serĉas malbonon, tiun ĝi trafos.
He that trusteth in his riches shall fall: but the righteous shall flourish as a branch.
Kiu fidas sian riĉecon, tiu falos; Sed virtuloj floros kiel juna folio.
He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart.
Kiu detruas sian domon, tiu heredos venton; Kaj malsaĝulo estas sklavo de saĝulo.
The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.
La frukto de virtulo estas arbo de vivo; Kaj akiranto de animoj estas saĝulo.
Behold, the righteous shall be recompensed in the earth: much more the wicked and the sinner.
Se virtulo ricevas redonon sur la tero, Tiom pli malvirtulo kaj pekulo!