Job 21

But Job answered and said,
Ijob respondis kaj diris:
Hear diligently my speech, and let this be your consolations.
Aŭskultu mian parolon; Kaj ĝi estu anstataŭ viaj konsoloj.
Suffer me that I may speak; and after that I have spoken, mock on.
Toleru, ke mi parolu; Kaj kiam mi finos mian paroladon, tiam moku.
As for me, is my complaint to man? and if it were so, why should not my spirit be troubled?
Ĉu kontraŭ homo mi disputas? Kaj kial mi ne estu malpacienca?
Mark me, and be astonished, and lay your hand upon your mouth.
Turnu vin al mi, kaj vi eksentos teruron, Kaj vi metos la manon sur la buŝon.
Even when I remember I am afraid, and trembling taketh hold on my flesh.
Kiam mi ekpensas pri tio, min atakas teruro, Kaj tremo kaptas mian korpon.
Wherefore do the wicked live, become old, yea, are mighty in power?
Kial malpiuloj vivas, Atingas maljunecon, akiras grandan havaĵon?
Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes.
Ilia idaro estas bone aranĝita antaŭ ili, kune kun ili, Kaj ilia devenantaro estas antaŭ iliaj okuloj.
Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them.
Iliaj domoj estas en paco, sen timo; Kaj la vergo de Dio ne estas sur ili.
Their bull gendereth, and faileth not; their cow calveth, and casteth not her calf.
Ilia bovo naskigas kaj ne estas forpuŝata; Ilia bovino gravediĝas kaj ne abortas.
They send forth their little ones like a flock, and their children dance.
Siajn malgrandajn infanojn ili elirigas kiel ŝafaron, Kaj iliaj knaboj saltas.
They take the timbrel and harp, and rejoice at the sound of the organ.
Ili ĝojkrias sub la sonoj de tamburino kaj harpo, Ili estas gajaj sub la sonoj de fluto.
They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave.
Ili pasigas siajn tagojn en bonstato, Kaj iras en Ŝeolon momente.
Therefore they say unto God, Depart from us; for we desire not the knowledge of thy ways.
Kaj tamen ili diras al Dio: Foriru de ni, Ni ne deziras koni Viajn vojojn;
What is the Almighty, that we should serve him? and what profit should we have, if we pray unto him?
Kio estas la Plejpotenculo, ke ni servu al Li? Kaj kian utilon ni havos, se ni turnos nin al Li?
Lo, their good is not in their hand: the counsel of the wicked is far from me.
Sed ne de ili dependas ilia bonstato; La pensmaniero de la malpiuloj estas malproksima de mi.
How oft is the candle of the wicked put out! and how oft cometh their destruction upon them! God distributeth sorrows in his anger.
Ĝis kiam? La lumilo de la malpiuloj estingiĝu, Kaj ilia pereo venu sur ilin; Suferojn Li partodonu al ili en Sia kolero.
They are as stubble before the wind, and as chaff that the storm carrieth away.
Ili estu kiel pajlero antaŭ vento, Kaj kiel grenventumaĵo, kiun forportas ventego.
God layeth up his iniquity for his children: he rewardeth him, and he shall know it.
Dio konservas lian malfeliĉon por liaj infanoj; Li repagu al li mem, ke li sciu;
His eyes shall see his destruction, and he shall drink of the wrath of the Almighty.
Liaj propraj okuloj vidu lian malfeliĉon, Kaj el la kolero de la Plejpotenculo li trinku.
For what pleasure hath he in his house after him, when the number of his months is cut off in the midst?
Ĉar kiom interesas lin lia domo post li, Kiam la nombro de liaj monatoj finiĝis?
Shall any teach God knowledge? seeing he judgeth those that are high.
Ĉu oni povas instrui scion al Dio, Kiu juĝas ja plej altajn?
One dieth in his full strength, being wholly at ease and quiet.
Unu mortas meze de sia abundeco, Tute trankvila kaj kontenta;
His breasts are full of milk, and his bones are moistened with marrow.
Lia brusto estas plena de lakto, Kaj liaj ostoj estas saturitaj de medolo.
And another dieth in the bitterness of his soul, and never eateth with pleasure.
Alia mortas kun animo suferanta, Kaj li ne ĝuis bonon.
They shall lie down alike in the dust, and the worms shall cover them.
Sed ambaŭ kune ili kuŝas en la tero, Kaj vermoj ilin kovras.
Behold, I know your thoughts, and the devices which ye wrongfully imagine against me.
Vidu, mi scias viajn pensojn, Kaj la argumentojn, kiujn vi malice kolektas kontraŭ mi;
For ye say, Where is the house of the prince? and where are the dwelling places of the wicked?
Vi diros: Kie estas la domo de la nobelo? Kaj kie estas la tendo, en kiu loĝis la malpiuloj?
Have ye not asked them that go by the way? and do ye not know their tokens,
Sed demandu la vojaĝantojn, Kaj ne malatentu iliajn atestojn:
That the wicked is reserved to the day of destruction? they shall be brought forth to the day of wrath.
En tago de malfeliĉo la malpiulo estas ŝirmata, En tago de kolero li estas metata flanken.
Who shall declare his way to his face? and who shall repay him what he hath done?
Kiu montros antaŭ lia vizaĝo lian konduton? Kiu repagos al li, se li ion faris?
Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the tomb.
Kaj li estas akompanata al la tomboj, Kaj sur la tomba altaĵeto estas starigataj gardistoj.
The clods of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him.
Dolĉaj estas por li la terbuloj de la valo, Kaj post li treniĝas ĉiuj homoj, Kaj sennombraj estas tiuj, kiuj iris antaŭ li.
How then comfort ye me in vain, seeing in your answers there remaineth falsehood?
Kiel do vi volas konsoli min per vantaĵo, Kaj viaj respondoj enhavas nur malĝustaĵojn?