Job 20

Then answered Zophar the Naamathite, and said,
Ekparolis Cofar, la Naamano, kaj diris:
Therefore do my thoughts cause me to answer, and for this I make haste.
Pro tio miaj pensoj devigas min respondi, Pro tio, kion mi sentas.
I have heard the check of my reproach, and the spirit of my understanding causeth me to answer.
Hontindan riproĉon mi aŭdis, Kaj la spirito de mia prudento respondos por mi.
Knowest thou not this of old, since man was placed upon earth,
Ĉu vi scias, ke tiel estis de eterne, De post la apero de homo sur la tero,
That the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment?
Ke la triumfado de malvirtuloj estas mallongatempa, Kaj la ĝojo de hipokritulo estas nur momenta?
Though his excellency mount up to the heavens, and his head reach unto the clouds;
Se lia grandeco eĉ atingus ĝis la ĉielo, Kaj lia kapo tuŝus la nubon,
Yet he shall perish for ever like his own dung: they which have seen him shall say, Where is he?
Li tamen pereos por ĉiam, kiel lia sterko; Tiuj, kiuj lin vidis, diros: Kie li estas?
He shall fly away as a dream, and shall not be found: yea, he shall be chased away as a vision of the night.
Kiel sonĝo li forflugos, kaj oni lin ne trovos; Li malaperos, kiel nokta vizio.
The eye also which saw him shall see him no more; neither shall his place any more behold him.
Okulo, kiu rigardis lin, ne plu vidos lin; Lia loko lin ne plu vidos.
His children shall seek to please the poor, and his hands shall restore their goods.
Liaj filoj kurados almozpetante, Kaj liaj manoj redonos lian havaĵon.
His bones are full of the sin of his youth, which shall lie down with him in the dust.
Liaj ostoj estos punitaj pro la pekoj de lia juneco, Kaj tio kuŝiĝos kune kun li en la polvo.
Though wickedness be sweet in his mouth, though he hide it under his tongue;
Se la malbono estas dolĉa en lia buŝo, Li kaŝas ĝin sub sia lango,
Though he spare it, and forsake it not; but keep it still within his mouth:
Li flegas ĝin kaj ne forlasas ĝin, Kaj retenas ĝin sur sia palato:
Yet his meat in his bowels is turned, it is the gall of asps within him.
Tiam lia manĝaĵo renversiĝos en liaj internaĵoj, Fariĝos galo de aspidoj interne de li.
He hath swallowed down riches, and he shall vomit them up again: God shall cast them out of his belly.
Li englutis havaĵon, sed li ĝin elvomos; El lia ventro Dio ĝin elpelos.
He shall suck the poison of asps: the viper's tongue shall slay him.
Venenon de aspidoj li suĉos; Lango de vipuro lin mortigos.
He shall not see the rivers, the floods, the brooks of honey and butter.
Li ne vidos fluojn nek riverojn, Torentojn de mielo kaj de butero.
That which he laboured for shall he restore, and shall not swallow it down: according to his substance shall the restitution be, and he shall not rejoice therein.
Li redonos tion, kion li pene akiris, kaj li tion ne englutos; Kiel ajn granda estas lia havaĵo, li ĝin fordonos kaj ne ĝuos ĝin.
Because he hath oppressed and hath forsaken the poor; because he hath violently taken away an house which he builded not;
Ĉar li premis kaj forlasis la senhavulojn, Li rabis al si domon, kiun li ne konstruis.
Surely he shall not feel quietness in his belly, he shall not save of that which he desired.
Ĉar lia interno ne estis trankvila, Tial li ne savos tion, kio estis por li kara.
There shall none of his meat be left; therefore shall no man look for his goods.
Nenion restigis lia manĝemeco; Tial lia bonstato ne estos longedaŭra.
In the fulness of his sufficiency he shall be in straits: every hand of the wicked shall come upon him.
Malgraŭ lia abundeco, li estos premata; Ĉiaspecaj suferoj trafos lin.
When he is about to fill his belly, God shall cast the fury of his wrath upon him, and shall rain it upon him while he is eating.
Por plenigi lian ventron, Li sendos sur lin la flamon de Sia kolero, Kaj pluvigos sur lin Sian furiozon.
He shall flee from the iron weapon, and the bow of steel shall strike him through.
Se li forkuros de batalilo fera, Trafos lin pafarko kupra.
It is drawn, and cometh out of the body; yea, the glittering sword cometh out of his gall: terrors are upon him.
Nudigita glavo trairos lian korpon, Kaj la fulmo de lia turmentilo venos sur lin kun teruro.
All darkness shall be hid in his secret places: a fire not blown shall consume him; it shall go ill with him that is left in his tabernacle.
Nenia mallumo povos kaŝi liajn trezorojn; Lin konsumos fajro ne disblovata; Malbone estos al tiu, kiu restos en lia tendo.
The heaven shall reveal his iniquity; and the earth shall rise up against him.
La ĉielo malkovros liajn malbonagojn, Kaj la tero leviĝos kontraŭ lin.
The increase of his house shall depart, and his goods shall flow away in the day of his wrath.
Malaperos la greno el lia domo, Disŝutita ĝi estos en la tago de Lia kolero.
This is the portion of a wicked man from God, and the heritage appointed unto him by God.
Tia estas de Dio la sorto de homo malpia, Kaj la heredaĵo destinita por li de Dio.