Job 34

Furthermore Elihu answered and said,
Verder antwoordde Elihu, en zeide:
Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.
Hoort, gij wijzen, mijn woorden, en gij verstandigen, neigt de oren naar mij.
For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.
Want het oor proeft de woorden, gelijk het gehemelte de spijze smaakt.
Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.
Laat ons kiezen voor ons, wat recht is; laat ons kennen onder ons wat goed is.
For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.
Want Job heeft gezegd: Ik ben rechtvaardig, en God heeft mijn recht weggenomen.
Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.
Ik moet liegen in mijn recht; mijn pijl is smartelijk zonder overtreding.
What man is like Job, who drinketh up scorning like water?
Wat man is er, gelijk Job? Hij drinkt de bespotting in als water;
Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.
En gaat over weg in gezelschap met de werkers der ongerechtigheid, en wandelt met goddeloze lieden.
For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.
Want hij heeft gezegd: Het baat een man niet, als hij welbehagen heeft aan God.
Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.
Daarom, gij, lieden van verstand, hoort naar mij: Verre zij God van goddeloosheid, en de Almachtige van onrecht!
For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.
Want naar het werk des mensen vergeldt Hij hem, en naar eens ieders weg doet Hij het hem vinden.
Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.
Ook waarlijk, God handelt niet goddelooslijk, en de Almachtige verkeert het recht niet.
Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?
Wie heeft Hem gesteld over de aarde, en wie heeft de ganse wereld geschikt?
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;
Indien Hij Zijn hart tegen hem zette, Zijn geest en Zijn adem zou Hij tot Zich vergaderen;
All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
Alle vlees zou tegelijk den geest geven, en de mens zou tot stof wederkeren.
If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.
Zo er dan verstand bij u is, hoor dit; neig de oren tot de stem mijner woorden.
Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?
Zou Hij ook, Die het recht haat, den gewonde verbinden, en zoudt gij den zeer Rechtvaardige verdoemen?
Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?
Zou men tot een koning zeggen: Gij Belial; tot de prinsen: Gij goddelozen!
How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.
Hoe dan tot Dien, Die het aangezicht der vorsten niet aanneemt, en den rijke voor den arme niet kent? Want zij zijn allen Zijner handen werk.
In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.
In een ogenblik sterven zij; zelfs ter middernacht wordt een volk geschud, dat het doorga; en de machtige wordt weggenomen zonder hand.
For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.
Want Zijn ogen zijn op ieders wegen, en Hij ziet al zijn treden.
There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.
Er is geen duisternis, en er is geen schaduw des doods, dat aldaar de werkers der ongerechtigheid zich verbergen mochten.
For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.
Gewisselijk, Hij legt den mens niet te veel op, dat hij tegen God in het gericht zou mogen treden.
He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.
Hij vermorzelt de geweldigen, dat men het niet doorzoeken kan, en stelt anderen in hun plaats.
Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.
Daarom dat Hij hun werken kent, zo keert Hij hen des nachts om, en zij worden verbrijzeld.
He striketh them as wicked men in the open sight of others;
Hij klopt hen samen als goddelozen, in een plaats, waar aanschouwers zijn;
Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:
Daarom dat zij van achter Hem afgeweken zijn, en geen Zijner wegen verstaan hebben;
So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.
Opdat Hij op hem het geroep des armen brenge, en het geroep der ellendigen verhore.
When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:
Als Hij stilt, wie zal dan beroeren? Als Hij het aangezicht verbergt, wie zal Hem dan aanschouwen, zowel voor een volk, als voor een mens alleen?
That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.
Opdat de huichelachtige mens niet meer regere, en geen strikken des volks zijn.
Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:
Zekerlijk heeft hij tot God gezegd: Ik heb Uw straf verdragen, ik zal het niet verderven.
That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.
Behalve wat ik zie, leer Gij mij; heb ik onrecht gewrocht, ik zal het niet meer doen.
Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.
Zal het van u zijn, hoe Hij iets vergelden zal, dewijl gij Hem versmaadt? Zoudt gij dan verkiezen, en niet ik? Wat weet gij dan? Spreek.
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.
De lieden van verstand zullen met mij zeggen, en een wijs man zal naar mij horen:
Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.
Dat Job niet met wetenschap gesproken heeft, en zijn woorden niet met kloek verstand geweest zijn.
My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.
Mijn Vader, laat Job beproefd worden tot het einde toe, om zijner antwoorden wil onder de ongerechtige lieden.
For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.
Want tot zijn zonde zou hij nog overtreding bijvoegen; hij zou onder ons in de handen klappen, en hij zou zijn redenen vermenigvuldigen tegen God.