John 8

Jesus went unto the mount of Olives.
Men Jesus gik til Oliebjerget.
And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.
og årle om Morgenen kom han igen i Helligdommen, og hele Folket kom til ham; og han satte sig og lærte dem.
And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,
Men de skriftkloge og Farisæerne føre en Kvinde til ham, greben i Hor, og stille hende frem i Midten.
They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.
Og de sige til ham: "Mester! denne Kvinde er greben i Hor på fersk Gerning.
Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?
Men Moses bød os i Loven, at sådanne skulle stenes; hvad siger nu du?"
This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.
Men dette sagde de for at friste ham, for at de kunde have noget at anklage ham for. Men Jesus bøjede sig ned og skrev med Fingeren på Jorden.
So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.
Men da de bleve ved at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: "Den iblandt eder, som er uden Synd, kaste først Stenen på hende!"
And again he stooped down, and wrote on the ground.
Og han bøjede sig atter ned og skrev på Jorden.
And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.
Men da de hørte det, gik de bort, den ene efter den anden, fra de ældste til de yngste, og Jesus blev alene tilbage med Kvinden, som stod der i Midten.
When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?
Men da Jesus rettede sig op og ingen så uden Kvinden, sagde han til hende: "Kvinde! hvor ere de henne? Var der ingen, som fordømte dig?,"
She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.
Men hun sagde: "Herre! ingen." Da sagde Jesus: "Heller ikke jeg fordømmer dig; gå bort, og synd ikke mere!"
Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
Jesus talte da atter til dem og sagde: "Jeg er Verdens Lys; den, som følger mig, skal ikke vandre i Mørket, men have Livets Lys."
The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself; thy record is not true.
Da sagde Farisæerne til ham: "Du vidner om dig selv; dit Vidnesbyrd er ikke sandt."
Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true: for I know whence I came, and whither I go; but ye cannot tell whence I come, and whither I go.
Jesus svarede og sagde til dem: "Om jeg end vidner om mig selv. er mit Vidnesbyrd sandt; thi jeg ved, hvorfra jeg kom, og hvor jeg går hen; men I vide ikke, hvorfra jeg kommer, og hvor jeg går hen.
Ye judge after the flesh; I judge no man.
I dømme efter Kødet; jeg dømmer ingen.
And yet if I judge, my judgment is true: for I am not alone, but I and the Father that sent me.
Men om jeg også dømmer, er min Dom sand; thi det er ikke mig alene, men mig og Faderen, han, som sendte mig.
It is also written in your law, that the testimony of two men is true.
Men også i eders Lov er der skrevet, at to Menneskers Vidnesbyrd er sandt.
I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me.
Jeg er den, der vidner om mig selv, og Faderen, som sendte mig, vidner om mig."
Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me, nor my Father: if ye had known me, ye should have known my Father also.
Derfor sagde de til ham: "Hvor er din Fader?" Jesus svarede: "I kende hverken mig eller min Fader; dersom I kendte mig, kendte I også min Fader."
These words spake Jesus in the treasury, as he taught in the temple: and no man laid hands on him; for his hour was not yet come.
Disse Ord talte Jesus ved Tempelblokken, da han lærte i Helligdommen; og ingen greb ham, fordi hans Time endnu ikke var kommen.
Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins: whither I go, ye cannot come.
Da sagde han atter til dem: "Jeg går bort, og I skulle lede efter mig, og I skulle dø i eders Synd; hvor jeg går hen, kunne I ikke komme."
Then said the Jews, Will he kill himself? because he saith, Whither I go, ye cannot come.
Da sagde Jøderne: "Mon han vil slå sig selv ihjel, siden han siger: Hvor jeg går hen, kunne I ikke komme?"
And he said unto them, Ye are from beneath; I am from above: ye are of this world; I am not of this world.
Og han sagde til dem: "I ere nedenfra, jeg er ovenfra; I ere af denne Verden, jeg er ikke af denne Verden.
I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.
Derfor har jeg sagt eder, at I skulle dø i eders Synder; thi dersom I ikke tro, at det er mig, skulle I dø i eders Synder."
Then said they unto him, Who art thou? And Jesus saith unto them, Even the same that I said unto you from the beginning.
De sagde da til ham: "Hvem er du?" Og Jesus sagde til dem: "Just det, som jeg siger eder.
I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true; and I speak to the world those things which I have heard of him.
Jeg har meget at tale og dømme om eder; men den, som sendte mig, er sanddru, og hvad jeg har hørt af ham, det taler jeg til Verden."
They understood not that he spake to them of the Father.
De forstode ikke, at han talte til dem om Faderen.
Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.
Da sagde Jesus til dem: "Når I få ophøjet Menneskesønnen, da skulle I kende, at det er mig, og at jeg gør intet af mig selv; men som min Fader har lært mig, således taler jeg.
And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.
Og han, som sendte mig, er med mig; han har ikke ladet mig alene, fordi jeg; gør altid det, som er ham til Behag."
As he spake these words, many believed on him.
Da han talte dette, troede mange på ham.
Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;
Jesus sagde da til de Jøder, som vare komne til Tro på ham: "Dersom I blive i mit Ord, ere I sandelig mine Disciple,
And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.
og I skulle erkende Sandheden, og Sandheden skal frigøre eder."
They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man: how sayest thou, Ye shall be made free?
De svarede ham: "Vi ere Abrahams Sæd og have aldrig været nogens Trælle; hvorledes siger du da: I skulle vorde frie?"
Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.
Jesus svarede dem: "Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hver den, som gør Synden, er Syndens Træl.
And the servant abideth not in the house for ever: but the Son abideth ever.
Men Trællen bliver ikke i Huset til evig Tid, Sønnen bliver der til evig Tid.
If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.
Dersom da Sønnen får frigjort eder, skulle I være virkelig frie.
I know that ye are Abraham's seed; but ye seek to kill me, because my word hath no place in you.
Jeg ved, at I ere Abrahams Sæd; men I søge at slå mig ihjel, fordi min Tale ikke finder Rum hos eder.
I speak that which I have seen with my Father: and ye do that which ye have seen with your father.
Jeg taler det, som jeg har set hos min Fader; så gøre også I det, som I have hørt af eders Fader."
They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham.
De svarede og sagde til ham: "Vor Fader er Abraham." Jesus sagde til dem: "Dersom I vare Abrahams Børn, gjorde I Abrahams Gerninger.
But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham.
Men nu søge I at slå mig ihjel, et Menneske, der har sagt eder Sandheden, som jeg har hørt af Gud; dette gjorde Abraham ikke.
Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication; we have one Father, even God.
I gøre eders Faders Gerninger." De sagde til ham: "Vi ere ikke avlede i Hor; vi have een Fader, Gud."
Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me.
Jesus sagde til dem: "Dersom Gud var eders Fader, da elskede I mig; thi jeg er udgået og kommen fra Gud; thi jeg er heller ikke kommen af mig selv, men han har udsendt mig.
Why do ye not understand my speech? even because ye cannot hear my word.
Hvorfor forstå I ikke min Tale? fordi I ikke kunne høre mit Ord.
Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.
I ere af den Fader Djævelen, og eders Faders Begæringer ville I gøre. Han var en Manddraber fra Begyndelsen af, og han står ikke i Sandheden; thi Sandhed er ikke i ham. Når han taler Løgn, taler han af sit eget; thi han er en Løgner og Løgnens Fader.
And because I tell you the truth, ye believe me not.
Men mig tro I ikke, fordi jeg siger Sandheden.
Which of you convinceth me of sin? And if I say the truth, why do ye not believe me?
Hvem af eder kan overbevise mig om nogen Synd? Siger jeg Sandhed, hvorfor tro I mig da ikke?
He that is of God heareth God's words: ye therefore hear them not, because ye are not of God.
Den, som er af Gud, hører Guds Ord; derfor høre I ikke, fordi I ere ikke af Gud."
Then answered the Jews, and said unto him, Say we not well that thou art a Samaritan, and hast a devil?
Jøderne svarede og sagde til ham: "Sige vi ikke med Rette, at du er en Samaritan og er besat?"
Jesus answered, I have not a devil; but I honour my Father, and ye do dishonour me.
Jesus svarede: "Jeg er ikke besat, men jeg ærer min Fader, og I vanære mig.
And I seek not mine own glory: there is one that seeketh and judgeth.
Men jeg søger ikke min Ære; der er den, som søger den og dømmer.
Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, dersom nogen holder mit Ord, skal han i al Evighed ikke se Døden."
Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of death.
Jøderne sagde til ham: "Nu vide vi, at du et besat; Abraham døde og Profeterne, og du siger: Dersom nogen holder mit Ord, han skal i al Evighed ikke smage Døden.
Art thou greater than our father Abraham, which is dead? and the prophets are dead: whom makest thou thyself?
Mon du er større end vor Fader Abraham, som jo døde? også Profeterne døde; hvem gør du dig selv til?"
Jesus answered, If I honour myself, my honour is nothing: it is my Father that honoureth me; of whom ye say, that he is your God:
Jesus svarede: "Dersom jeg ærer mig selv, er min Ære intet; det er min Fader, som ærer mig, han, om hvem I sige, at han er eders Gud.
Yet ye have not known him; but I know him: and if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you: but I know him, and keep his saying.
Og I have ikke kendt ham, men jeg kender ham. Og dersom jeg siger: "Jeg kender ham ikke," da bliver jeg en Løgner ligesom I; men jeg kender ham og holder hans Ord.
Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.
Abraham, eders Fader, frydede sig til at se min Dag, og han så den og glædede sig."
Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?
Da sagde Jøderne til ham: "Du er endnu ikke halvtredsindstyve År gammel, og du har set Abraham?"
Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.
Jesus sagde til dem: "Sandelig, sandelig, siger jeg eder, førend Abraham blev til, har jeg været."
Then took they up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by.
Så toge de Sten for at kaste på ham; men Jesus skjulte sig og gik ud af Helligdommen.