Mark 1

The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;
Počátek evangelium Ježíše Krista, Syna Božího;
As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
Jakož psáno jest v Prorocích: Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou.
The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.
John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
Křtil Jan na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.
And there went out unto him all the land of Judæa, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
I vycházeli k němu ze vší krajiny Židovské i Jeruzalémští, a křtili se od něho všickni v Jordáně řece, vyznávajíce hříchy své.
And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
Byl pak Jan odín srstmi velbloudovými, a pás kožený na bedrách jeho, a jídal kobylky a med lesní.
And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
A kázal, řka: Za mnou jde silnější mne, kteréhožto nejsem hoden, sehna se, rozvázati řeménka u obuvi jeho.
I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.
Já zajisté křtil jsem vás vodou, ale onť vás křtíti bude Duchem svatým.
And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.
I stalo se v těch dnech, přišel Ježíš z Nazarétu Galilejského, a pokřtěn jest v Jordáně od Jana.
And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:
A hned vystoupě z vody, uzřel nebesa otevřená a Ducha jakožto holubici, sstupujícího na něj.
And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.
A hlas stal se s nebe: Ty jsi ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.
And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.
A ihned ho Duch vypudil na poušť.
And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.
I byl tam na poušti čtyřidceti dnů, a pokoušín byl od satana; a byl s zvěří, a andělé přisluhovali jemu.
Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,
Když pak byl vsazen Jan do žaláře, přišel Ježíš do Galilee, zvěstuje evangelium království Božího,
And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
Pravě: Že se naplnil čas, a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání, a věřte evangelium.
Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.
A chodě podle moře Galilejského, uzřel Šimona a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí síti do moře, nebo rybáři byli.
And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.
I řekl jim Ježíš: Pojďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí.
And straightway they forsook their nets, and followed him.
A oni hned opustivše síti své, šli za ním.
And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.
A pošed odtud maličko, uzřel Jakuba Zebedeova, a Jana bratra jeho, kteříž také byli na lodí tvrdíce síti své;
And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.
A hned povolal jich. A oni opustivše otce svého Zebedea na lodí s pacholky, šli za ním.
And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.
I vešli do Kafarnaum. A hned v sobotu šel Ježíš do školy, a učil.
And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.
I divili se náramně učení jeho; nebo učil je, jako moc maje, a ne jako zákoníci.
And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,
I byl v škole jejich člověk, posedlý duchem nečistým. I zvolal,
Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.
Řka: Ale což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi zatratiti nás; znám tě, kdo jsi, a vím, že jsi ten svatý Boží.
And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
I přimluvil mu Ježíš, řka: Umlkniž a vyjdi z něho.
And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.
I polomcovav jím duch nečistý a křiče hlasem velikým, vyšel z něho.
And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.
I lekli se všickni, takže se tázali mezi sebou, řkouce: I co jest toto? Jakéž jest toto nové učení, že tento mocně duchům nečistým rozkazuje, a poslouchají ho?
And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
I roznesla se pověst o něm hned po vší krajině Galilejské.
And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.
A hned vyšedše ze školy, přišli do domu Šimonova a Ondřejova s Jakubem a s Janem.
But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.
Šimonova pak svegruše ležela, majíc zimnici. A hned jemu pověděli o ní.
And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.
A přistoupiv, pozdvihl jí, ujav ji za ruku její, a hned přestala jí zimnice. I posluhovala jim.
And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.
Večer pak již při západu slunce, nosili k němu všecky nemocné i ďábelníky.
And all the city was gathered together at the door.
A bylo se všecko město sběhlo ke dveřům.
And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.
I uzdravoval mnohé ztrápené rozličnými neduhy, a ďábelství mnohá vymítal, a nedopustil mluviti ďáblům; nebo znali ho.
And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.
A přede dnem velmi ráno vstav Ježíš, vyšel, a šel na pusté místo, a tam se modlil.
And Simon and they that were with him followed after him.
I šel za ním Šimon i ti, kteříž s ním byli.
And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.
A když jej nalezli, řekli jemu: Všickni tě hledají.
And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.
I dí jim: Pojďmež do okolních městeček, abych i tam kázal. Nebo na to jsem přišel.
And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
I kázal v školách jejich ve vší Galileji, a ďábelství vymítal.
And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.
Tedy přišel k němu malomocný, prose ho, a klekna před ním, řekl jemu: Pane, chceš-li, můžeš mne očistiti.
And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.
Ježíš pak slitovav se, vztáhl ruku, dotekl se ho a řekl jemu: Chci, buď čist.
And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.
A když to řekl, hned odstoupilo od něho malomocenství, a očištěn jest.
And he straitly charged him, and forthwith sent him away;
I pohroziv mu, hned ho odbyl,
And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.
A řekl mu: Viziž, abys nižádnému nic nepravil. Ale jdi, ukaž se knězi, a obětuj za očištění své to, což přikázal Mojžíš, na svědectví jim.
But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.
On pak vyšed, počal vypravovati mnoho a ohlašovati tu věc, takže již nemohl Ježíš do města zjevně vjíti, ale vně na místech pustých byl. I scházeli se k němu odevšad.