John 5

After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.
Potom byl svátek Židovský, i šel Ježíš do Jeruzaléma.
Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.
Byl pak v Jeruzalémě u brány bravné rybník, kterýž slove Židovsky Bethesda, patero přístřeší maje.
In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.
Kdežto leželo množství veliké neduživých, slepých, kulhavých, suchých, očekávajících hnutí vody.
For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.
Nebo anděl Páně jistým časem sstupoval do rybníka, a kormoutil vodu. A kdož tam nejprve sstoupil po tom zkormoucení vody, uzdraven býval, od kterékoli nemoci trápen byl.
And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.
I byl tu člověk jeden, kterýž osm a třidceti let nemocen byl.
When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?
Toho uzřev Ježíš ležícího, a poznav, že jest již dávno nemocen, dí jemu: Chceš-li zdráv býti?
The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.
Odpověděl mu nemocný: Pane, nemám člověka, kterýž by, když se zkormoutí voda, uvrhl mne do rybníka, nebo když já jdu, jiný přede mnou již vstupuje.
Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.
Dí jemu Ježíš: Vstaň, vezmi lože své a choď.
And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.
A hned zdráv jest učiněn člověk ten, a vzav lože své, i chodil. A byla sobota v ten den.
The Jews therefore said unto him that was cured, It is the sabbath day: it is not lawful for thee to carry thy bed.
Tedy řekli Židé tomu uzdravenému: Sobota jest, neslušíť tobě lože nositi.
He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.
Odpověděl jim: Ten, kterýž mne uzdravil, onť mi řekl: Vezmi lože své a choď.
Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk?
I otázali se ho: Kdo jest ten člověk, kterýž tobě řekl: Vezmi lože své a choď?
And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place.
Ten pak uzdravený nevěděl, kdo by byl. Nebo Ježíš byl poodšel od zástupu shromážděného na tom místě.
Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.
Potom pak nalezl jej Ježíš v chrámě, a řekl jemu: Aj, zdráv jsi učiněn; nikoli víc nehřeš, ať by se něco horšího nepřihodilo.
The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.
Odšel ten člověk, a pověděl Židům, že by Ježíš byl ten, kterýž ho zdravého učinil.
And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.
A protož protivili se Židé Ježíšovi, a hledali ho zabíti, že to učinil v sobotu.
But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.
Ježíš pak odpověděl jim: Otec můj až dosavad dělá, i jáť dělám.
Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.
Tedy Židé ještě víc proto hledali ho zamordovati, že by netoliko rušil sobotu, ale že Otce svého pravil býti Boha, rovného se čině Bohu.
Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.
I odpověděl Ježíš a řekl jim: Amen, amen pravím vám: Nemůžeť Syn sám od sebe nic činiti, jediné což vidí, an Otec činí. Nebo cožkoli on činí, toť i Syn též podobně činí.
For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.
Otec zajisté miluje Syna, a ukazuje mu všecko, což sám činí; a větší nad to ukáže jemu skutky tak, abyste vy se divili.
For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them; even so the Son quickeneth whom he will.
Nebo jakož Otec křísí mrtvé a obživuje, tak i Syn, kteréž chce, obživuje.
For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son:
Aniž zajisté Otec soudí koho, ale všecken soud dal Synu,
That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him.
Aby všickni ctili Syna, tak jakž Otce ctí. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, kterýž ho poslal.
Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.
Amen, amen pravím vám: Že kdož slovo mé slyší, a věří tomu, jenž mne poslal, máť život věčný, a na soud nepřijde, ale přešelť jest z smrti do života.
Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.
Amen, amen pravím vám: Že přijde hodina, a nyníť jest, kdyžto mrtví uslyší hlas Syna Božího, a kteříž uslyší, živi budou.
For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;
Nebo jakož Otec má život sám v sobě, tak jest dal i Synu, aby měl život v samém sobě.
And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man.
A dal jemu moc i soud činiti, nebo Syn člověka jest.
Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,
Nedivtež se tomu; neboť přijde hodina, v kteroužto všickni, kteříž v hrobích jsou, uslyší hlas jeho.
And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.
A půjdou ti, kteříž dobré věci činili, na vzkříšení života, ale ti, kteříž zlé věci činili, na vzkříšení soudu.
I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.
Nemohuť já sám od sebe nic činiti. Ale jakžť slyším, takť soudím, a soud můj spravedlivý jest. Nebo nehledám vůle své, ale vůle toho, jenž mne poslal, Otcovy.
If I bear witness of myself, my witness is not true.
Vydám-liť já svědectví sám o sobě, svědectví mé není pravé.
There is another that beareth witness of me; and I know that the witness which he witnesseth of me is true.
Jinýť jest, kterýž svědectví vydává o mně, a vím, že pravé jest svědectví, kteréž vydává o mně.
Ye sent unto John, and he bare witness unto the truth.
Vy jste byli poslali k Janovi, a on svědectví vydal pravdě.
But I receive not testimony from man: but these things I say, that ye might be saved.
Ale jáť nepřijímám svědectví od člověka, než totoť pravím, abyste vy spaseni byli.
He was a burning and a shining light: and ye were willing for a season to rejoice in his light.
Onť jest byl svíce hořící a svítící, vy pak chtěli jste na čas poradovati se v světle jeho.
But I have greater witness than that of John: for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me.
Ale já mám větší svědectví, nežli Janovo. Nebo skutkové, kteréž mi dal Otec, abych je vykonal, tiť skutkové, kteréž já činím, svědčí o mně, že jest mne Otec poslal.
And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape.
A kterýž mne poslal, Otec, onť jest svědectví vydal o mně, jehož jste vy hlasu nikdy neslyšeli, ani tváři jeho viděli.
And ye have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him ye believe not.
A slova jeho nemáte v sobě zůstávajícího. Nebo kteréhož jest on poslal, tomu vy nevěříte.
Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.
Ptejte se na Písma; nebo vy domníváte se v nich věčný život míti, a tať svědectví vydávají o mně.
And ye will not come to me, that ye might have life.
A nechcete přijíti ke mně, abyste život měli.
I receive not honour from men.
Chvály od lidí jáť nepřijímám.
But I know you, that ye have not the love of God in you.
Ale poznal jsem vás, že milování Božího nemáte v sobě.
I am come in my Father's name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive.
Já jsem přišel ve jménu Otce svého, a nepřijímáte mne. Kdyby jiný přišel ve jménu svém, toho přijmete.
How can ye believe, which receive honour one of another, and seek not the honour that cometh from God only?
Kterak vy můžete věřiti, chvály jedni od druhých hledajíce, poněvadž chvály, kteráž jest od samého Boha, nehledáte?
Do not think that I will accuse you to the Father: there is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust.
Nedomnívejte se, bychť já na vás žalovati měl před Otcem. Jestiť, kdo by žaloval na vás, Mojžíš, v němž vy naději máte.
For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me.
Nebo kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně; nebť jest on o mně psal.
But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words?
Ale poněvadž jeho písmům nevěříte, i kterak slovům mým uvěříte?