Psalms 103

Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
(По слав. 102) Псалм на Давид. Благославяй ГОСПОДА, душо моя, и всичко в мен да благославя святото Му Име.
Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:
Благославяй ГОСПОДА, душо моя, и не забравяй всичките Му благодеяния.
Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;
Той е, който прощава всичките ти беззакония, който изцелява всичките ти болести,
Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
който изкупва от рова живота ти, който те увенчава с милост и милосърдие,
Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.
който насища с блага живота ти, младостта ти се подновява като на орел.
The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.
ГОСПОД извършва правда и правосъдие за всички угнетявани.
He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.
Показа на Мойсей пътищата Си и на израилевите синове — делата Си.
The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
Състрадателен и милостив е ГОСПОД, дълготърпелив и многомилостив.
He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.
Няма да действа вечно за лошо, нито ще се гневи до века.
He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.
Не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е отплатил според беззаконията ни,
For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.
защото, колкото са високо небесата над земята, толкова е голяма милостта Му към онези, които Му се боят;
As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.
колкото е далеч изтокът от запада, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.
Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.
Както баща жали деца, така жали ГОСПОД онези, които Му се боят,
For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.
защото Той познава нашия строеж, помни, че ние сме пръст.
As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.
Дните на човека са като трева, като полско цвете — така цъфти.
For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.
Защото вятърът преминава над него, и го няма, и мястото му не го познава вече.
But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;
Но милостта на ГОСПОДА е от века до века върху онези, които Му се боят, и правдата Му — върху синовете на синовете,
To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.
върху онези, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.
The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.
ГОСПОД е поставил престола Си в небесата и царството Му владее над всичко.
Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.
Благославяйте ГОСПОДА, вие, Негови ангели, мощни по сила, които изпълнявате словото Му, като слушате гласа на словото Му!
Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.
Благославяйте ГОСПОДА, всички вие, Негови войнства, Негови служители, които изпълнявате волята Му!
Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.
Благославяйте ГОСПОДА, всички вие, Негови дела на всички места на Неговото господство! Благославяй ГОСПОДА, душо моя!