Proverbs 30

The words of Agur the son of Jakeh, even the prophecy: the man spake unto Ithiel, even unto Ithiel and Ucal,
Думите на Агур, сина на Якей, неговата мъдрост. Този човек заяви на Итиил, на Итиил и Укал:
Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man.
Аз съм по-глупав от всеки човек и нямам човешки разум.
I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy.
И не научих мъдрост, да разбирам знанието на Пресветия.
Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell?
Кой се е изкачил на небето и е слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дреха? Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е Името Му и как е Името на Сина Му — ако Го знаеш?
Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
Всяко Божие слово е изпитано. Той е щит на тези, които прибягват при Него.
Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar.
Не добавяй към Неговите думи, за да не те изобличи и да се намериш лъжец.
Two things have I required of thee; deny me them not before I die:
Две неща моля от Теб, не ми ги отказвай, преди да умра:
Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me:
Отдалечи от мен суета и лъжливи думи, не ми давай нито бедност, нито богатство, храни ме с насъщния хляб,
Lest I be full, and deny thee, and say, Who is the LORD? or lest I be poor, and steal, and take the name of my God in vain.
за да не се преситя и да се отрека от Теб, и да кажа: Кой е ГОСПОД? — нито да обеднея и да открадна, и да оскверня Името на своя Бог.
Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty.
Не клевети слуга пред господаря му, да не би да те прокълне и да се намериш виновен.
There is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother.
Има поколение, което кълне баща си и не благославя майка си.
There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness.
Има поколение, което е чисто в очите си, но пак не е измито от нечистотата си.
There is a generation, O how lofty are their eyes! and their eyelids are lifted up.
Има поколение — колко високомерни са очите му и клепачите му са надигнати!
There is a generation, whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men.
Има поколение, чиито зъби са като мечове и челюстните му зъби — като ножове, за да пояжда сиромасите от земята и немотните отсред хората.
The horseleach hath two daughters, crying, Give, give. There are three things that are never satisfied, yea, four things say not, It is enough:
Ненаситността има две дъщери — Дай! Дай! Три са, които не се насищат, четири, които не казват: Стига! —
The grave; and the barren womb; the earth that is not filled with water; and the fire that saith not, It is enough.
Шеол и безплодната утроба, земята, която не се насища с вода, и огънят, който не казва: Стига!
The eye that mocketh at his father, and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it.
Око, което се присмива на баща си и презира покорството към майка си, гарваните на потока ще го изкълват и малките орлета ще го изядат.
There be three things which are too wonderful for me, yea, four which I know not:
Три са, които са твърде чудни за мен, четири, които не разбирам —
The way of an eagle in the air; the way of a serpent upon a rock; the way of a ship in the midst of the sea; and the way of a man with a maid.
пътя на орел във въздуха, пътя на змия върху скала, пътя на кораб сред морето и пътя на мъж при девица.
Such is the way of an adulterous woman; she eateth, and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness.
Това е пътят на жена прелюбодейка: яде и бърше устата си, и казва: Не съм извършила нищо лошо.
For three things the earth is disquieted, and for four which it cannot bear:
Под три неща земята се тресе и под четири не може да издържа —
For a servant when he reigneth; and a fool when he is filled with meat;
под слуга, когато стане цар, и под безумния, когато се насити с хляб,
For an odious woman when she is married; and an handmaid that is heir to her mistress.
под омразна жена, когато се омъжи, и под слугиня, която измести господарката си.
There be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise:
Три са, които са малки на земята, но са извънредно мъдри —
The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer;
мравките, които не са силен народ, но пак приготвят храната си през лятото;
The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks;
скокливите мишки, които не са як народ, но пак правят жилищата си на канара;
The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands;
скакалците, които нямат цар, но пак излизат всички в подреден строй;
The spider taketh hold with her hands, and is in kings' palaces.
и гущерът, когото можеш да хванеш с ръка, но пак е в царски дворци.
There be three things which go well, yea, four are comely in going:
Три са, които имат величава стъпка и четири, които вървят величаво —
A lion which is strongest among beasts, and turneth not away for any;
лъвът, който е могъщ сред животните и не се обръща назад пред никого;
A greyhound; an he goat also; and a king, against whom there is no rising up.
петелът, който ходи гордо, и козелът, и цар, чиято армия е с него.
If thou hast done foolishly in lifting up thyself, or if thou hast thought evil, lay thine hand upon thy mouth.
Ако си постъпил безумно, като си възвисил себе си, или ако си замислил зло, сложи ръка на устата си,
Surely the churning of milk bringeth forth butter, and the wringing of the nose bringeth forth blood: so the forcing of wrath bringeth forth strife.
защото както от биенето на мляко излиза масло и както от удрянето на нос излиза кръв, така и от предизвикването на гняв излиза разпра.