Proverbs 11

诡诈的天平为耶和华所憎恶;公平的法码为他所喜悦。
Een bedriegelijke weegschaal is den HEERE een gruwel; maar een volkomen weegsteen is Zijn welgevallen.
骄傲来,羞耻也来;谦逊人却有智慧。
Als de hovaardigheid komt, zal de schande ook komen; maar met de ootmoedigen is wijsheid.
正直人的纯正必引导自己;奸诈人的乖僻必毁灭自己。
De oprechtheid der oprechten leidt hen; maar de verkeerdheden der trouwelozen verstoort hen.
发怒的日子资财无益;惟有公义能救人脱离死亡。
Goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid; maar de gerechtigheid redt van den dood.
完全人的义必指引他的路;但恶人必因自己的恶跌倒。
De gerechtigheid des oprechten maakt zijn weg recht; maar de goddeloze valt door zijn goddeloosheid.
正直人的义必拯救自己;奸诈人必陷在自己的罪孽中。
De gerechtigheid der vromen zal hen redden; maar de trouwelozen worden gevangen in hun verkeerdheid.
恶人一死,他的指望必灭绝;罪人的盼望也必灭没。
Als de goddeloze mens sterft, vergaat zijn verwachting; zelfs is de allersterkste hoop vergaan.
义人得脱离患难,有恶人来代替他。
De rechtvaardige wordt uit benauwdheid bevrijd; en de goddeloze komt in zijn plaats.
不虔敬的人用口败坏邻舍;义人却因知识得救。
De huichelaar verderft zijn naaste door den mond; maar door wetenschap worden de rechtvaardigen bevrijd.
义人享福,合城喜乐;恶人灭亡,人都欢呼。
Een stad springt op van vreugde over het welvaren der rechtvaardigen; en als de goddelozen vergaan, is er gejuich.
城因正直人祝福便高举,却因邪恶人的口就倾覆。
Door den zegen der oprechten wordt een stad verheven; maar door den mond der goddelozen wordt zij verbroken.
藐视邻舍的,毫无智慧;明哲人却静默不言。
Die verstandeloos is, veracht zijn naaste; maar een man van groot verstand zwijgt stil.
往来传舌的,洩漏密事;心中诚实的,遮隐事情。
Die als een achterklapper wandelt, openbaart het heimelijke; maar die getrouw is van geest, bedekt de zaak.
无智谋,民就败落;谋士多,人便安居。
Als er geen wijze raadslagen zijn, vervalt het volk; maar de behoudenis is in de veelheid der raadslieden.
为外人作保的,必受亏损;恨恶击掌的,却得安稳。
Als iemand voor een vreemde borg geworden is, hij zal zekerlijk verbroken worden; maar wie degenen haat, die in de hand klappen, is zeker.
恩德的妇女得尊荣;强暴的男子得资财。
Een aangename huisvrouw houdt de eer vast, gelijk de geweldigen den rijkdom vasthouden.
仁慈的人善待自己;残忍的人扰害己身。
Een goedertieren mens doet zijn ziel wel; maar die wreed is, beroert zijn vlees.
恶人经营,得虚浮的工价;撒义种的,得实在的果效。
De goddeloze doet een vals werk; maar voor dengene, die gerechtigheid zaait, is trouwe loon.
恒心为义的,必得生命;追求邪恶的,必致死亡。
Alzo is de gerechtigheid ten leven, gelijk die het kwade najaagt, naar zijn dood jaagt.
心中乖僻的,为耶和华所憎恶;行事完全的,为他所喜悦。
De verkeerden van hart zijn den HEERE een gruwel; maar de oprechten van weg zijn Zijn welgevallen.
恶人虽然连手,必不免受罚;义人的后裔必得拯救。
Hand aan hand zal de boze niet onschuldig zijn; maar het zaad der rechtvaardigen zal ontkomen.
妇女美貌而无见识,如同金环带在猪鼻上。
Een schone vrouw, die van rede afwijkt, is een gouden bagge in een varkenssnuit.
义人的心愿尽得好处;恶人的指望致干忿怒。
De begeerte der rechtvaardigen is alleenlijk het goede; maar de verwachting der goddelozen is verbolgenheid.
有施散的,却更增添;有吝惜过度的,反致穷乏。
Er is een, die uitstrooit, denwelken nog meer toegedaan wordt; en een, die meer inhoudt dan recht is, maar het is tot gebrek.
好施舍的,必得丰裕;滋润人的,必得滋润。
De zegenende ziel zal vet gemaakt worden; en die bevochtigt, zal ook zelf een vroege regen worden.
屯粮不卖的,民必咒诅他;情愿出卖的,人必为他祝福。
Wie koren inhoudt, dien vloekt het volk; maar zegening zal zijn over het hoofd des verkopers.
恳切求善的,就求得恩惠;惟独求恶的,恶必临到他身。
Wie het goede vroeg nazoekt, zoekt welgevalligheid; maar wie het kwade natracht, dien zal het overkomen.
倚仗自己财物的,必跌倒;义人必发旺,如青叶。
Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen; maar de rechtvaardigen zullen groenen als loof.
扰害己家的,必承受清风;愚昧人必作慧心人的仆人。
Wie zijn huis beroert, zal wind erven; en de dwaas zal een knecht zijn desgenen, die wijs van hart is.
义人所结的果子就是生命树;有智慧的,必能得人。
De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen vangt, is wijs.
看哪,义人在世尚且受报,何况恶人和罪人呢?
Ziet, den rechtvaardige wordt vergolden op de aarde, hoeveel te meer den goddeloze en zondaar!