Job 13

Indro, izany rehetra izany efa hitan'ny masoko, ary efa ren'ny sofiko ka fantany.
ecce omnia et vidit oculus meus et audivit auris mea et intellexi singula
Izay fantatrareo dia mba fantatro koa; Tsy latsaka noho ianareo aho tsy akory.
secundum scientiam vestram et ego novi nec inferior vestri sum
Kanefa raha izaho, dia ny Tsitoha no tiako hitenenana, ary Andriamanitra no iriko handaharan-teny.
sed tamen ad Omnipotentem loquar et disputare cum Deo cupio
Fa ianareo kosa dia mpamoron-dainga; Dokotera tsy mahomby ianareo rehetra,
prius vos ostendens fabricatores mendacii et cultores perversorum dogmatum
Enga anie ka hangina mihitsy ianareo, dia ho fahendrenareo izany!
atque utinam taceretis ut putaremini esse sapientes
Masìna ianareo, henoy ny anatro, ary tandremo izay alahatry ny molotro.
audite ergo correptiones meas et iudicium labiorum meorum adtendite
Hanao teny tsy marina ho enti-manamarina an'Andriamanitra va ianareo? Hiteny fitaka ho Azy va ianareo?
numquid Deus indiget vestro mendacio ut pro illo loquamini dolos
Hiangatra ho Azy va ianareo? Handaha-teny ho an'Andriamanitra va ianareo
numquid faciem eius accipitis et pro Deo iudicare nitimini
Ho tsara aminareo va, raha mandinika anareo Izy? Na ho azonareo fitahina hoatra ny famitaka zanak'olombelona va Izy?
aut placebit ei quem celare nihil potest aut decipietur ut homo vestris fraudulentiis
Hanameloka anareo mihitsy Izy, Raha miangatra mangingina ianareo.
ipse vos arguet quoniam in abscondito faciem eius accipitis
Tsy hampahatahotra anareo va ny fahalehibiazany? Ary tsy hitsatoka aminareo va ny fahatahorana avy aminy?
statim ut se commoverit turbabit vos et terror eius inruet super vos
Ireo teny tononinareo ireo dia ohabolana lavenona foana, ary manda fotaka ihany ny mandanareo.
memoria vestra conparabitur cineri et redigentur in lutum cervices vestrae
Mangina, ka mialà amiko ianareo, mba hitenenako; Fa aoka hanjo ahy ihany izay hanjo ahy.
tacete paulisper ut loquar quodcumque mihi mens suggesserit
Nahoana no hitondra ny nofoko amin'ny nifiko aho? Tsia, fa manao ny aiko tsy ho zavatra aho.
quare lacero carnes meas dentibus meis et animam meam porto in manibus meis
Na dia hamono ahy aza Izy, mbola hanantena Azy ihany aho; Kanefa hanamarina ny lalako eo anatrehany aho.
etiam si occiderit me in ipso sperabo verumtamen vias meas in conspectu eius arguam
Ary izao no ho famonjena ahy: Ny mpihatsaravelatsihy tsy sahy mankeo anatrehany.
et ipse erit salvator meus non enim veniet in conspectu eius omnis hypocrita
Mihainoa dia mihainoa ny teniko, ary aoka ho ren'ny sofinareo ny filazàko.
audite sermonem meum et enigmata percipite auribus vestris
Indro, fa efa voatoriko ny adiko; Fantatro fa hanan-drariny aho.
si fuero iudicatus scio quod iustus inveniar
Iza no hahazo hifandahatra amiko? Fa raha izany, dia hangina aho ka hiala aina.
quis est qui iudicetur mecum veniat quare tacens consumor
Izao zavatra roa loha izao ihany no aza mba atao amiko, dia tsy hiery Anao aho;
duo tantum ne facias mihi et tunc a facie tua non abscondar
Esory hanalavitra ahy ny tananao, ary aoka tsy hampahatsiravina ahy fampitahoranao.
manum tuam longe fac a me et formido tua non me terreat
Dia miantsoa, fa izaho hamaly; Na aoka hiteny aho, ka valio aho.
et voca me et respondebo tibi aut certe loquar et tu responde mihi
Firy ary ny heloko sy ny fahotako? Mba ampahalalao izay fiodinako sy fahotako aho.
quantas habeo iniquitates et peccata scelera mea et delicta ostende mihi
Nahoana no manafina ny tavanao Hianao, ka manao ahy ho fahavalonao?
cur faciem tuam abscondis et arbitraris me inimicum tuum
Moa izay ravin-kazo indaosin'ny rivotra avy va no ampitahorinao? Ary izay vodivary maina avy va no enjehinao?
contra folium quod vento rapitur ostendis potentiam tuam et stipulam siccam persequeris
Fa zava-mangidy no tendrenao hamely ahy, ka ampanodiavinao ahy, ny heloky ny fahatanorako;
scribis enim contra me amaritudines et consumere me vis peccatis adulescentiae meae
Dia mampiditra ny tongotro eo amin'ny boloky hazo Hianao ary mitsikilo ny diako rehetra; Ny hodiavin'ny tongotro dia feranao.
posuisti in nervo pedem meum et observasti omnes semitas meas et vestigia pedum meorum considerasti
Dia izaho ity izay mihalevona tahaka ny zavatra hanin'ny fositra, eny, tahaka ny fitafiana lanin'ny kalalao.
qui quasi putredo consumendus sum et quasi vestimentum quod comeditur a tinea