Proverbs 7

Anaka, tandremo ny teniko, Ary raketo ao aminao ny didiko.
Min Søn, vogt dig mine Ord,mine bud må du gemme hos dig;
Tandremo ny didiko, dia ho velona ianao; Ary tandremo toy ny anakandriamasonao ny lalàko.
vogt mine bud, så skal du leve, som din Øjesten vogte du, hvad jeg har lært dig;
Afehezo eo amin'ny rantsan-tananao izy, Soraty ao amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka izy.
bind dem om dine Fingre, skriv dem på dit Hjertes Tavle,
Ny fahendrena dia ilazao hoe: Anabaviko ianao; Ary ny fahafantarana dia antsoy hoe: Sakaiza mahazatra ianao;
sig til Visdommen: "Du er min Søster!" og kald Forstanden Veninde,
Mba hiarovana anao amin'ny vehivavy jejo, Dia amin'ny vahiny janga izay manao teny mandrobo.
at den må vogte dig for Andenmands Hustru, en fremmed Kvinde med sleske Ord.
Fa teo amin'ny varavarankelin'ny tranoko, Dia teo amin'ny makarakara, no nitsirihako,
Thi fra mit Vindue skued jeg ud, jeg kigged igennem mit Gitter;
Ka nahita anankiray tamin'ny kely saina aho, Eny, nandinika ny tovolahy aho ka nahita zazalahy anankiray tsy ampy saina,
og blandt de tankeløse så jeg en Yngling, en uden Vid blev jeg var blandt de unge;
Izay nandeha tamin'ny lalana akaikin'ny zoron-tranon'ny vehivavy janga Sy nizotra nankany an-tranony,
han gik på Gaden tæt ved et Hjørne, skred frem på Vej til hendes Hus
Nony takariva ilay somambisamby iny Sy tamin'ny alina efa maizina dia maizina.
i Skumringen henimod Aften, da Nat og Mørke brød frem.
Dia, indro, nisy vehivavy nitsena azy Sady manao fitafin'ny janga no mifetsy am-po,
Og se, da møder Kvinden ham i Skøgedragt, underfundig i Hjertet;
Sady vavàna no maditra, Tsy mahajanona ao an-tranony ny tongony;
løssluppen, ustyrlig er hun, hjemme fandt hendes Fødder ej Ro;
Fa vetivety mby eny an-dalam-be izy, ary vetivety mby eny an-tsena, Ary mamitsaka eny an-joron-trano rehetra eny izy.
snart på Gader, snart på Torve, ved hvert et Hjørne lurer hun; -
Ka dia nisavika ilay tovolahy izy ka nanoroka azy Sady nisolantsolana taminy ka nilaza hoe:
hun griber i ham og kysser ham og siger med frække Miner;
Efa nivoady hanatitra fanati-pihavanana aho; Ary androany no nanefako ny voadiko.
"Jeg er et Takoffer skyldig og indfrier mit Løfte i Dag,
Koa dia nivoaka hitsena anao aho, Mba hitady fatratra ny tarehinao, ka dia nahita anao tokoa.
gik derfor ud for at møde dig, søge dig, og nu har jeg fundet dig!
Ny fandriako efa nasiako firakotra tsara, Dia lambam-pandriana misoratsoratra voafoly hatrany Egypta.
Jeg har redt mit Leje med Tæpper, med broget ægyptisk Lærred
Efa norarahako zava-manitra ny fandriako, Dia miora sy hazomanitra ary havozo manitra.
jeg har stænket min Seng med Myrra, med Aloe og med Kanelbark;
Andeha, aoka isika hivoky fitia ambara-pahamarain'ny andro, Aoka ho feno fahafinaretana amin'ny fitiavana isika.
kom, lad os svælge til Daggry i Vellyst, beruse os i Elskovs Lyst!
Fa tsy ao an-trano ny lehilahy, Fa lasa nivahiny lavitra izy;
Thi Manden er ikke hjemme, - på Langfærd er han draget;
Ny kitampom-bola dia nentiny any an-tànany, Ka tsy mbola hody izy mandra-pahafenon'ny volana.
Pengepungen tog han med, ved Fuldmåne kommer han hjem!"
Tamin'ny teny maro no nampanekeny azy, Tamin'ny fandroboan'ny molony no nitaomany azy,
Hun lokked ham med mange fagre Ord, forførte ham med sleske Læber;
Ka dia nandeha nanaraka azy niaraka tamin'izay ilay zatovo, Tahaka ny omby entina hovonoina, Ary tahaka ny adala hogadrana,
tankeløst følger han hende som en Tyr, der føres til Slagtning, som en Hjort, der løber i Nettet,
Ambara-piboroaky ny lefom-pohy amin'ny atiny, Ary tahaka ny vorona mipaoka ny fandrika, Fa tsy fantany hahafaty ny ainy izany.
til en Pil gennemborer dens Lever, som en Fugl, der falder i Snaren, uden at vide, det gælder dens Liv.
Koa mihainoa ahy ianareo, anaka, Ary tandremo ny teny aloaky ny vavako.
Hør mig da nu, min Søn, og lyt til min Munds Ord!
Aoka tsy hivily ho any amin'ny lalany ny fonareo, Ary aza mania ho amin'ny alehany.
Ej bøje du Hjertet til hendes Veje, far ikke vild på hendes Stier;
Fa betsaka no naripany ka maty; Ary maro be no efa matiny.
thi mange ligger slagne, hvem hun har fældet, og stor er Hoben, som hun slog ihjel.
Ny tranony dia lalana mankany amin'ny fiainan-tsi-hita, Eny, midina ho any amin'ny efi-tranon'ny fahafatesana.
Hendes Hus er Dødsrigets Veje, som fører til Dødens Kamre.