Proverbs 12

Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.
Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal.
A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn.
Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha.
A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.
Ang tao ay hindi matatag sa pamamagitan ng kasamaan: nguni't ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos.
A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.
Ang mabait na babae ay putong sa kaniyang asawa: nguni't siyang nakahihiya ay parang kabulukan sa kaniyang mga buto.
The thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit.
Ang mga pagiisip ng matuwid ay ganap: nguni't ang mga payo ng masama ay magdaraya.
The words of the wicked are to lie in wait for blood: but the mouth of the upright shall deliver them.
Ang mga salita ng masama ay mga bakay sa dugo: nguni't ililigtas sila ng bibig ng matuwid.
The wicked are overthrown, and are not: but the house of the righteous shall stand.
Ang masama ay inilulugmok at nawawala: nguni't ang sangbahayan ng matuwid ay tatayo.
A man shall be commended according to his wisdom: but he that is of a perverse heart shall be despised.
Pupurihin ang tao ayon sa kaniyang karunungan: nguni't ang masama sa puso ay hahamakin.
He that is despised, and hath a servant, is better than he that honoureth himself, and lacketh bread.
Maigi siyang pinahahalagahan ng kaunti, at may alipin, kay sa nagmamapuri, at kinukulang ng tinapay.
A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.
Ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kaniyang hayop: nguni't ang mga kaawaan ng masama ay mabagsik.
He that tilleth his land shall be satisfied with bread: but he that followeth vain persons is void of understanding.
Siyang bumubukid ng kaniyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay: nguni't siyang sumusunod sa taong walang kabuluhan ay walang unawa.
The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit.
Ninanasa ng masama ang lambat ng mga masamang tao: nguni't ang ugat ng matuwid ay nagbubunga.
The wicked is snared by the transgression of his lips: but the just shall come out of trouble.
Nasa pagsalangsang ng mga labi ang silo sa mga masamang tao: nguni't ang matuwid ay lalabas sa kabagabagan.
A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth: and the recompence of a man's hands shall be rendered unto him.
Ang tao ay masisiyahan ng buti sa pamamagitan ng bunga ng kaniyang bibig; at ang mga gawain ng mga kamay ng tao ay babayaran sa kaniya.
The way of a fool is right in his own eyes: but he that hearkeneth unto counsel is wise.
Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kaniyang sariling mga mata: nguni't siyang pantas ay nakikinig sa payo.
A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
Ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala: nguni't ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan.
He that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit.
Ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katuwiran, nguni't ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya.
There is that speaketh like the piercings of a sword: but the tongue of the wise is health.
May nagsasalitang madalas na parang saliwan ng tabak: nguni't ang dila ng pantas ay kagalingan.
The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.
Ang labi ng katotohanan ay matatatag kailan man. Nguni't ang sinungaling na dila ay sa sangdali lamang.
Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.
Pagdaraya ay nasa puso ng mga kumakatha ng kasamaan: nguni't sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan.
There shall no evil happen to the just: but the wicked shall be filled with mischief.
Walang mangyayaring kapahamakan sa matuwid: nguni't ang masama ay mapupuno ng kasamaan.
Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight.
Mga sinungaling na labi ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang nagsisigawang may katotohanan ay kaniyang kaluguran.
A prudent man concealeth knowledge: but the heart of fools proclaimeth foolishness.
Ang taong mabait ay nagkukubli ng kaalaman: nguni't ang puso ng mga mangmang ay nagtatanyag ng kamangmangan.
The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute.
Ang kamay ng masipag ay magpupuno: nguni't ang tamad ay malalagay sa pagatag.
Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.
Ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot; nguni't ang mabuting salita ay nagpapasaya.
The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them.
Ang matuwid ay patnubay sa kaniyang kapuwa: nguni't ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw.
The slothful man roasteth not that which he took in hunting: but the substance of a diligent man is precious.
Ang tamad ay hindi nagiihaw ng kahit kaniyang napapangasuhan; nguni't ang mahalagang pag-aari ng tao ay sa mga masisipag.
In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.
Nasa daan ng katuwiran ang buhay; at sa kaniyang landas ay walang kamatayan.