Proverbs 30

The words of Agur the son of Jakeh, even the prophecy: the man spake unto Ithiel, even unto Ithiel and Ucal,
Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înţelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel şi pentru Ucal.
Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man.
Negreşit, sînt mai prost decît oricine, şi n'am pricepere de om.
I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy.
N'am învăţat înţelepciunea, şi nu cunosc ştiinţa sfinţilor.
Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell?
Cine s'a suit la ceruri, şi cine s'a pogorît din ele? Cine a adunat vîntul în pumnii lui? Cine a strîns apele în haina lui? Cine a hotărît toate marginile pămîntului? Cum se numeşte el, şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta? -
Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
Orice cuvînt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru ceice se încred în El.
Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar.
N'adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească, şi să fii găsit mincinos. -
Two things have I required of thee; deny me them not before I die:
Două lucruri Îţi cer; nu mi le opri, înainte de moarte!
Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me:
Depărtează dela mine neadevărul şi cuvîntul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pînea care-mi trebuie.
Lest I be full, and deny thee, and say, Who is the LORD? or lest I be poor, and steal, and take the name of my God in vain.
Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine, şi să zic: ,,Cine este Domnul?`` Sau ca nu cumva în sărăcie, să fur, şi să iau în deşert Numele Dumnezeului Meu. -
Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty.
Nu cleveti pe un slujitor la stăpînul lui, ca să nu te blesteme şi să te faci vinovat. -
There is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother.
Este un neam de oameni care blastămă pe tatăl său, şi nu binecuvintează pe mamă-sa.
There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness.
Este un neam de oameni care se crede curat, şi totuş, nu este spălat de întinăciunea lui.
There is a generation, O how lofty are their eyes! and their eyelids are lifted up.
Este un neam de oameni ai căror ochi sînt trufaşi, şi cari îşi ţin pleoapele sus.
There is a generation, whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men.
Este un neam de oameni, ai căror dinţi sînt nişte săbii, şi ale căror măsele sînt nişte cuţite, ca să mănînce pe cel nenorocit de pe pămînt, şi pe cei lipsiţi dintre oameni. -
The horseleach hath two daughters, crying, Give, give. There are three things that are never satisfied, yea, four things say not, It is enough:
Lipitoarea are două fete: ,,Dă! dă!`` Trei lucruri sînt nesăţioase, patru lucruri nu zic niciodată: ,,Destul!``,
The grave; and the barren womb; the earth that is not filled with water; and the fire that saith not, It is enough.
şi anume: Locuinţa morţilor, femeia stearpă, pămîntul, care nu este sătul de apă, şi focul, care nu zice niciodată: ,,Destul!`` -
The eye that mocketh at his father, and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it.
Pe ochiul care îşi bate joc de tatăl său, şi nesocoteşte ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii dela pîrîu, şi îl vor mînca puii de vultur. -
There be three things which are too wonderful for me, yea, four which I know not:
Trei lucruri sînt mai pesus de puterile mele, şi chiar patru pe cari nu le pot pricepe:
The way of an eagle in the air; the way of a serpent upon a rock; the way of a ship in the midst of the sea; and the way of a man with a maid.
urma vulturului pe cer, urma şarpelui pe stîncă, urma corăbiei în mijlocul mării, şi urma omului la o fată.
Such is the way of an adulterous woman; she eateth, and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness.
Tot aşa este şi calea femeii preacurve: ea mănîncă, şi se şterge la gură, şi apoi zice: ,,N'am făcut nimic rău.`` -
For three things the earth is disquieted, and for four which it cannot bear:
Trei lucruri fac să se răscoale o ţară, şi patru lucruri nu le poate suferi:
For a servant when he reigneth; and a fool when he is filled with meat;
un rob, care a început să împărăţească, un nebun, care are pîne din belşug,
For an odious woman when she is married; and an handmaid that is heir to her mistress.
o femeie dispreţuită care se mărită, şi o roabă care moşteneşte pe stăpînă-sa. -
There be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise:
Patru vietăţi sînt mai mici pe pămînt, şi totuş din cele mai înţelepte:
The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer;
furnicile, cari nu sînt un popor tare, dar îşi pregătesc hrana vara,
The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks;
şoarecii de munte, cari nu sînt un popor puternic, dar îşi aşează locuinţa în stînci;
The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands;
lăcustele n'au împărat, şi totuş pornesc toate în cete;
The spider taketh hold with her hands, and is in kings' palaces.
păianjenul îl poţi prinde cu mînile, şi se găseşte totuş în casele împăraţilor.
There be three things which go well, yea, four are comely in going:
Trei fiinţe au o ţinută frumoasă, şi patru au mers măreţ:
A lion which is strongest among beasts, and turneth not away for any;
leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui,
A greyhound; an he goat also; and a king, against whom there is no rising up.
calul închingat gata, şi ţapul; şi împăratul, căruia nimeni nu -i poate sta împotrivă. -
If thou hast done foolishly in lifting up thyself, or if thou hast thought evil, lay thine hand upon thy mouth.
Dacă mîndria te împinge la fapte de nebunie, şi dacă ai gînduri rele, pune mîna la gură:
Surely the churning of milk bringeth forth butter, and the wringing of the nose bringeth forth blood: so the forcing of wrath bringeth forth strife.
căci baterea laptelui dă smîntînă, scărpinarea nasului dă sînge, şi stoarcerea mîniei dă certuri.