John 11

Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.
Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. -
(It was that Mary which anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.)
Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir, şi I -a şters picioarele cu părul ei, şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. -
Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick.
Surorile au trimes la Isus să -i spună: ,,Doamne, iată că acela pe care -l iubeşti, este bolnav.``
When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.
Dar Isus, cînd a auzit vestea aceasta, a zis: ,,Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.``
Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.
Şi Isus iubea pe Marta, şi pe sora ei, şi pe Lazăr.
When he had heard therefore that he was sick, he abode two days still in the same place where he was.
Deci, cînd a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era;
Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judæa again.
şi în urmă a zis ucenicilor: ,,Haidem să ne întoarcem în Iudea.``
His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee; and goest thou thither again?
,,Învăţătorule``, I-au zis ucenicii, ,,acum de curînd căutau Iudeii să Te ucidă cu pietre, şi Te întorci în Iudea?``
Jesus answered, Are there not twelve hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world.
Isus a răspuns: ,,Nu sînt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua nu se poticneşte, pentrucă vede lumina lumii acesteia;
But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him.
dar dacă umblă noaptea, se poticneşte, pentrucă n'are lumina în el.``
These things said he: and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep.
După aceste vorbe, le -a zis: ,,Lazăr, prietenul nostru, doarme: dar Mă duc să -l trezesc din somn.``
Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well.
Ucenicii I-au zis: ,,Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.``
Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep.
Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn.
Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead.
Atunci Isus le -a spus pe faţă: ,,Lazăr a murit.``
And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.
,,Şi mă bucur că n'am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum, haidem să mergem la el.``
Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellowdisciples, Let us also go, that we may die with him.
Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalţi ucenici: ,,Haidem să mergem şi noi să murim cu El!``
Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave four days already.
Cînd a venit Isus, a aflat că Lazăr era de patru zile în mormînt.
Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about fifteen furlongs off:
Şi, fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii,
And many of the Jews came to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.
Mulţi din Iudei veniseră la Marta şi Maria, ca să le mîngîie pentru moartea fratelui lor.
Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him: but Mary sat still in the house.
Cînd a auzit Marta că vine Isus, I -a ieşit înainte; iar Maria şedea în casă.
Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
Marta a zis lui Isus: ,,Doamne, dacă ai fi fost aici, n'ar fi murit fratele meu!
But I know, that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.
Dar şi acum, ştiu că orice vei cere dela Dumnezeu, Îţi va da Dumnezeu.``
Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again.
Isus i -a zis: ,,Fratele tău va învia.``
Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.
,,Ştiu``, I -a răspuns Marta, ,,că va învia la înviere, în ziua de apoi.``
Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:
Isus i -a zis: ,,Eu sînt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?``
She saith unto him, Yea, Lord: I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world.
,,Da, Doamne,`` I -a zis ea, ,,cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.``
And when she had so said, she went her way, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is come, and calleth for thee.
Dupăce a spus aceste vorbe, s'a dus şi a chemat în taină pe soru-sa Maria, şi i -a zis: ,,A venit Învăţătorul şi te cheamă.``
As soon as she heard that, she arose quickly, and came unto him.
Maria, cum a auzit, s'a sculat iute, şi s'a dus la El.
Now Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him.
Căci Isus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde Îl întîmpinase Marta.
The Jews then which were with her in the house, and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out, followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there.
Iudeii, cari erau cu Maria în casă şi o mîngîiau, cînd au văzut -o sculîndu-se iute şi ieşind afară, au mers după ea, căci ziceau: ,,Se duce la mormînt, ca să plîngă acolo.``
Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
Maria, cînd a ajuns unde era Isus, şi L -a văzut, s'a aruncat la picioarele Lui, şi I -a zis: ,,Doamne, dacă ai fi fost aici, n'ar fi murit fratele meu.``
When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled,
Isus, cînd a văzut -o plîngînd, pe ea şi pe Iudeii cari veniseră cu ea, S'a înfiorat în duhul Lui, şi S'a tulburat.
And said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see.
Şi a zis: ,,Unde l-aţi pus?`` ,,Doamne,`` I-au răspuns ei, ,,vino şi vezi.``
Jesus wept.
Isus plîngea.
Then said the Jews, Behold how he loved him!
Atunci Iudeii au zis: ,,Iată cît îl iubea de mult!``
And some of them said, Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died?
Şi unii din ei au zis: ,,El, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?``
Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.
Isus S'a înfiorat din nou în Sine, şi S'a dus la mormînt. Mormîntul era o peşteră, la intrarea căreia era aşezată o piatră.
Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days.
,,Daţi piatra la o parte,`` a zis Isus. Marta, sora mortului, I -a zis: ,,Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.``
Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?
Isus i -a zis: ,,Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?``
Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me.
Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus a ridicat ochii în sus, şi a zis: ,,Tată, Îţi mulţămesc că M'ai ascultat.
And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.
Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M'ai trimes.``
And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.
Dupăce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: ,,Lazăre, vino afară!``
And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.
Şi mortul a ieşit cu mînile şi picioarele legate cu făşii de pînză, şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le -a zis: ,,Deslegaţi -l, şi lăsaţi -l să meargă.``
Then many of the Jews which came to Mary, and had seen the things which Jesus did, believed on him.
Mulţi din Iudeii, cari veniseră la Maria, cînd au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El.
But some of them went their ways to the Pharisees, and told them what things Jesus had done.
Dar unii din ei s'au dus la Farisei, şi le-au spus ce făcuse Isus.
Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and said, What do we? for this man doeth many miracles.
Atunci preoţii cei mai de seamă şi Fariseii au adunat Soborul, şi au zis: ,,Ce vom face? Omul acesta face multe minuni.
If we let him thus alone, all men will believe on him: and the Romans shall come and take away both our place and nation.
Dacă -L lăsăm aşa, toţi vor crede în El, şi vor veni Romanii şi ne vor nimici şi locul nostru şi neamul.``
And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all,
Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le -a zis: ,,Voi nu ştiţi nimic;
Nor consider that it is expedient for us, that one man should die for the people, and that the whole nation perish not.
oare nu vă gîndiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod, şi să nu piară tot neamul?``
And this spake he not of himself: but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation;
Dar lucrul acesta nu l -a spus de la el; ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a proorocit că Isus avea să moară pentru neam.
And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad.
Şi nu numai pentru neamul acela, ci şi ca să adune într'un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi.
Then from that day forth they took counsel together for to put him to death.
Din ziua aceea, au hotărît să -L omoare.
Jesus therefore walked no more openly among the Jews; but went thence unto a country near to the wilderness, into a city called Ephraim, and there continued with his disciples.
De aceea Isus nu mai umbla pe faţă printre Iudei; ci a plecat de acolo în ţinutul de lîngă pustie, într'o cetate numită Efraim; şi a rămas acolo împreună cu ucenicii Săi.
And the Jews' passover was nigh at hand: and many went out of the country up to Jerusalem before the passover, to purify themselves.
Paştele Iudeilor erau aproape. Şi mulţi oameni din ţinutul acela s'au suit la Ierusalim, înainte de Paşte, ca să se curăţească.
Then sought they for Jesus, and spake among themselves, as they stood in the temple, What think ye, that he will not come to the feast?
Ei căutau pe Isus, şi vorbeau unii cu alţii în Templu: ,,Ce credeţi? N'are să vină la praznic?``
Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment, that, if any man knew where he were, he should shew it, that they might take him.
Iar preoţii cei mai de seamă şi Fariseii porunciseră că, dacă va şti cineva unde este, să le dea de ştire ca să -L prindă. Maria Îi toarnă mir pe picioare.