John 12

Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead.
Cu şase zile înainte de Paşte, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese mort, şi pe care îl înviase din morţi.
There they made him a supper; and Martha served: but Lazarus was one of them that sat at the table with him.
Acolo I-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din ceice şedeau la masă cu El.
Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odour of the ointment.
Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus, şi I -a şters picioarele cu părul ei; şi s'a umplut casa de mirosul mirului.
Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him,
Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să -L vîndă, a zis:
Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?
,,De ce nu s'a vîndut acest mir cu trei sute de lei, şi să se fi dat săracilor?``
This he said, not that he cared for the poor; but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein.
Zicea lucrul acesta nu pentrucă purta grijă de săraci, ci pentrucă era un hoţ, şi, ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea.
Then said Jesus, Let her alone: against the day of my burying hath she kept this.
Dar Isus a zis: ,,Lasă -o în pace; căci ea l -a păstrat pentru ziua îngropării Mele.
For the poor always ye have with you; but me ye have not always.
Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.``
Much people of the Jews therefore knew that he was there: and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.
O mare mulţime de Iudei au aflat că Isus era în Betania; şi au venit acolo, nu numai pentru Isus, ci ca să vadă şi pe Lazăr, pe care -l înviase din morţi.
But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death;
Preoţii cei mai de seamă au hotărît să omoare şi pe Lazăr,
Because that by reason of him many of the Jews went away, and believed on Jesus.
căci din pricina lui mulţi Iudei plecau dela ei şi credeau în Isus.
On the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,
A doua zi, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim,
Took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried, Hosanna: Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord.
a luat ramuri de finic, şi I -a ieşit în întîmpinare, strigînd: ,,Osana! Binecuvîntat este Celce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!``
And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon; as it is written,
Isus a găsit un măgăruş, şi a încălecat pe el, dupăcum este scris:
Fear not, daughter of Sion: behold, thy King cometh, sitting on an ass's colt.
,,Nu te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mînzul unei măgăriţe.``
These things understood not his disciples at the first: but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him.
Ucenicii Lui n'au înţeles aceste lucruri dela început; dar, dupăce a fost proslăvit Isus, şi-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El, şi că ei le împliniseră cu privire la El.
The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave, and raised him from the dead, bare record.
Toţi ceice fuseseră împreună cu Isus, cînd chemase pe Lazăr din mormînt şi -l înviase din morţi, mărturiseau despre El.
For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle.
Şi norodul I -a ieşit în întîmpinare, pentrucă aflase că făcuse semnul acesta.
The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing? behold, the world is gone after him.
Fariseii au zis deci între ei: ,,Vedeţi că nu cîştigaţi nimic: iată că lumea se duce după El!``
And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast:
Nişte Greci dintre ceice se suiseră să se închine la praznic,
The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus.
s'au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat, şi au zis: ,,Domnule, am vrea să vedem pe Isus.``
Philip cometh and telleth Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus.
Filip s'a dus şi a spus lui Andrei; apoi Andrei şi Filip au spus lui Isus.
And Jesus answered them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified.
Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului.
Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit.
Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă grăuntele de grîu, care a căzut pe pămînt, nu moare, rămîne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă.
He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.
Cine îşi iubeşte viaţa, o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa vecinică.
If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.
Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sînt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.
Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this hour.
Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice?... Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta?... Dar tocmai pentru aceasta am venit pînă la ceasul acesta!
Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again.
Tată, proslăveşte Numele Tău!`` Şi din cer, s'a auzit un glas, care zicea: ,,L-am proslăvit, şi -L voi mai proslăvi!``
The people therefore, that stood by, and heard it, said that it thundered: others said, An angel spake to him.
Norodul, care stătea acolo, şi care auzise glasul, a zis că a fost un tunet. Alţii ziceau: ,,Un înger a vorbit cu El!``
Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes.
Isus a răspuns: ,,Nu pentru Mine s'a auzit glasul acesta, ci pentru voi.
Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.
Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpînitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.
And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me.
Şi după ce voi fi înălţat de pe pămînt, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.`` -
This he said, signifying what death he should die.
Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. -
The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?
Norodul I -a răspuns: ,,Noi am auzit din Lege că Hristosul rămîne în veac; cum dar zici Tu că Fiul omului trebuie să fie înălţat? Cine este acest Fiu al omului?``
Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.
Isus le -a zis: ,,Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii cari aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunerecul: cine umblă în întunerec, nu ştie unde merge.
While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spake Jesus, and departed, and did hide himself from them.
Cîtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.`` Isus le -a spus aceste lucruri: apoi a plecat şi S'a ascuns de ei.
But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:
Măcar că făsese atîtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El,
That the saying of Esaias the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord been revealed?
ca să se împlinească vorba, pe care o spusese proorocul Isaia: ,,Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Şi cui a fost descoperită puterea braţului Domnului?``
Therefore they could not believe, because that Esaias said again,
De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis:
He hath blinded their eyes, and hardened their heart; that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them.
,,Le -a orbit ochii, şi le -a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, şi să -i vindec.``
These things said Esaias, when he saw his glory, and spake of him.
Isaia a spus aceste lucruri cînd a văzut slava Lui, şi a vorbit despre El.
Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue:
Totuş, chiar dintre fruntaşi, mulţi au crezut în El; dar de frica Fariseilor nu -L mărturiseau pe faţă, ca să nu fie daţi afară din sinagogă.
For they loved the praise of men more than the praise of God.
Căci au iubit mai mult slava oamenilor decît slava lui Dumnezeu.
Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.
Iar Isus a strigat: ,,Cine crede în Mine, nu crede în Mine, ci în Cel ce M'a trimes pe Mine.
And he that seeth me seeth him that sent me.
Şi cine Mă vede pe Mine, vede pe Cel ce M'a trimes pe Mine.
I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.
Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine, să nu rămînă în întunerec.
And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.
Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec; căci Eu n'am venit să judec lumea, ci să mîntuiesc lumea.
He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.
Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine -l osîndi: Cuvîntul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osîndi în ziua de apoi.
For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.
Căci Eu n'am vorbit dela Mine însumi, ci Tatăl, care M'a trimes, El însuş Mi -a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc.
And I know that his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak.
Şi ştiu că porunca Lui este viaţa vecinică. De aceea lucrurile, pe cari le spun, le spun aşa cum Mi le -a spus Tatăl.``