Psalms 103

Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i mig er, love hans hellige navn!
Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:
Min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger!
Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;
Han som forlater all din misgjerning, som læger alle dine sykdommer,
Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
han som forløser ditt liv fra graven, som kroner dig med miskunnhet og barmhjertighet,
Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.
han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen.
The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.
Herren gjør rettferd og rett mot alle undertrykte.
He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.
Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn.
The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet.
He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.
Han går ikke alltid i rette og gjemmer ikke på vrede evindelig.
He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.
Han gjør ikke med oss efter våre synder og gjengjelder oss ikke efter våre misgjerninger.
For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.
For så høi som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham.
As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.
Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss.
Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.
Som en far forbarmer sig over sine barn, forbarmer Herren sig over dem som frykter ham.
For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.
For han vet hvorledes vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv.
As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.
Et menneskes dager er som gresset; som blomsten på marken, således blomstrer han.
For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.
Når vinden farer over ham, er han ikke mere, og hans sted kjenner ham ikke mere.
But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;
Men Herrens miskunnhet er fra evighet og inntil evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet mot barnebarn,
To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.
mot dem som holder hans pakt, og dem som kommer hans bud i hu, så de gjør efter dem.
The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.
Herren har reist sin trone i himmelen, og hans rike hersker over alle ting.
Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.
Lov Herren, I hans engler, I veldige i makt, som fullbyrder hans ord, idet I adlyder hans ords røst!
Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.
Lov Herren, alle hans hærskarer, I hans tjenere som gjør hans vilje!
Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.
Lov Herren, alle hans gjerninger, på alle steder hvor han hersker! Min sjel, lov Herren!