Matthew 5

And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:
Kaj vidinte la homamasojn, li supreniris sur la monton, kaj kiam li sidiĝis, liaj disĉiploj venis al li;
And he opened his mouth, and taught them, saying,
kaj malferminte la buŝon, li instruis ilin, dirante:
Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
Feliĉaj estas la malriĉaj en spirito, ĉar ilia estas la regno de la ĉielo.
Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.
Feliĉaj estas la plorantaj, ĉar ili konsoliĝos.
Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
Feliĉaj estas la humilaj, ĉar ili heredos la teron.
Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
Feliĉaj estas tiuj, kiuj malsatas kaj soifas justecon, ĉar ili satiĝos.
Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
Feliĉaj estas la kompatemaj, ĉar ili ricevos kompaton.
Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
Feliĉaj estas la kore puraj, ĉar ili vidos Dion.
Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
Feliĉaj estas la pacigantoj, ĉar filoj de Dio ili estos nomataj.
Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.
Feliĉaj estas tiuj, kiuj estas persekutitaj pro justeco, ĉar ilia estas la regno de la ĉielo.
Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
Feliĉaj estas vi, kiam oni vin riproĉos kaj persekutos kaj false vin kalumnios pro mi.
Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.
Ĝoju kaj raviĝu, ĉar via rekompenco estos granda en la ĉielo; ĉar tiel oni persekutis la profetojn, kiuj estis antaŭ vi.
Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.
Vi estas la salo de la tero; sed se la salo sengustiĝis, per kio ĝi estos salita? ĝi jam taŭgas por nenio, krom por esti elĵetita kaj piedpremita de homoj.
Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.
Vi estas la lumo de la mondo. Urbo starigita sur monto ne povas esti kaŝita.
Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.
Kiam oni bruligas lampon, oni metas ĝin ne sub grenmezurilon, sed sur la lampingon; kaj ĝi lumas sur ĉiujn, kiuj estas en la domo.
Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
Tiel same via lumo lumu antaŭ homoj, por ke ili vidu viajn bonajn farojn, kaj gloru vian Patron, kiu estas en la ĉielo.
Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.
Ne pensu, ke mi venis, por detrui la leĝon aŭ la profetojn; mi venis, ne por detrui, sed por plenumi.
For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.
Vere mi diras al vi: Ĝis la ĉielo kaj la tero forpasos, nek unu joto nek unu streketo forpasos de la leĝo, ĝis ĉio plenumiĝos.
Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.
Tial, kiu malobservos unu el ĉi tiuj plej malgrandaj ordonoj kaj tiel instruos homojn, tiu estos nomata la plej malgranda en la regno de la ĉielo; sed kiu faros ilin kaj instruos, tiu estos nomata granda en la regno de la ĉielo.
For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.
Ĉar mi diras al vi, ke se via justeco ne superos la justecon de la skribistoj kaj la Fariseoj, vi tute ne eniros en la regnon de la ĉielo.
Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
Vi aŭdis, ke estas dirite al la antikvuloj: Ne mortigu, kaj kiu mortigos, tiu estos en danĝero de juĝado;
But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.
sed mi diras al vi, ke kiu koleras kontraŭ sia frato, tiu estos en danĝero de juĝado; kaj kiu diros al sia frato: Raka, tiu estos en danĝero de la sinedrio; kaj kiu diros: Malsaĝulo, tiu estos en danĝero de Gehena de fajro.
Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;
Tial, se vi prezentas vian oferon ĉe la altaro, kaj tie memoras, ke via frato havas ion kontraŭ vi,
Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.
lasu tie vian oferon antaŭ la altaro, kaj foriru, unue paciĝu kun via frato, kaj poste venu kaj prezentu vian oferon.
Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.
Konsentu rapide kun via kontraŭulo, dum vi estas kun li sur la vojo, por ke la kontraŭulo ne transdonu vin al la juĝisto, kaj la juĝisto al la subulo, kaj por ke vi ne estu ĵetita en malliberejon.
Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.
Vere mi diras al vi, ke vi neniel eliros el tie, ĝis vi pagos la lastan kodranton.
Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:
Vi aŭdis, ke estas dirite: Ne adultu;
But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.
sed mi diras al vi, ke ĉiu, kiu rigardas virinon, por deziri ŝin, jam adultis je ŝi en sia koro.
And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
Kaj se via dekstra okulo faligas vin, elŝiru kaj forĵetu ĝin; ĉar estus pli bone por vi, se unu el viaj membroj pereus, ol se via tuta korpo estus ĵetita en Gehenan.
And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
Kaj se via dekstra mano faligas vin, detranĉu kaj forĵetu ĝin; ĉar estus pli bone por vi, se unu el viaj membroj pereus, ol se via tuta korpo irus en Gehenan.
It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:
Estas ankaŭ dirite: Kiu forsendos sian edzinon, tiu donu al ŝi eksedzigan leteron;
But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.
sed mi diras al vi, ke ĉiu, kiu forsendas sian edzinon, krom pro malĉasteco, igas ŝin adulti; kaj kiu edziĝos kun forsenditino, tiu adultas.
Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:
Plue, vi aŭdis, ke estas dirite al la antikvuloj: Ne rompu ĵurojn, sed plenumu viajn ĵurojn antaŭ la Eternulo;
But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne:
sed mi diras al vi: Tute ne ĵuru; nek per la ĉielo, ĉar ĝi estas la trono de Dio;
Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.
nek per la tero, ĉar ĝi estas la benketo de Liaj piedoj; nek per Jerusalem, ĉar ĝi estas urbo de la granda Reĝo.
Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.
Nek ĵuru per via kapo, ĉar vi ne povas fari eĉ unu haron blanka aŭ nigra.
But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.
Sed via parolo estu: Jes, jes, ne, ne; ĉio ekster tio estas el malbono.
Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
Vi aŭdis, ke estas dirite: Okulon pro okulo, kaj denton pro dento;
But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.
sed mi diras al vi: Ne rezistu al malbono; sed al tiu, kiu frapas vian dekstran vangon, turnu ankaŭ la alian.
And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also.
Kaj se iu deziras procesi kontraŭ vi, por forpreni vian tunikon, lasu lin preni ankaŭ vian mantelon.
And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.
Kaj se iu devigas vin iri unu mejlon, iru kun li du.
Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.
Donu al tiu, kiu petas de vi; kaj ne deturnu vin de tiu, kiu deziras prunti de vi.
Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.
Vi aŭdis, ke estas dirite: Amu vian proksimulon, kaj malamu vian malamikon;
But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;
sed mi diras al vi: Amu viajn malamikojn, kaj preĝu por viaj persekutantoj;
That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.
por ke vi estu filoj de via Patro, kiu estas en la ĉielo; ĉar Li levas Sian sunon sur la malbonulojn kaj bonulojn, kaj sendas pluvon sur la justulojn kaj la maljustulojn.
For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?
Ĉar se vi amas tiujn, kiuj amas vin, kian rekompencon vi havas? ĉu ne tion saman faras eĉ la impostistoj?
And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?
Kaj se vi salutas nur sole viajn fratojn, kion ekstran vi faras? ĉu ne tion saman faras eĉ la nacianoj?
Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.
Estu do perfektaj, kiel ankaŭ via ĉiela Patro estas perfekta.