Matthew 27

When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:
Kaj kiam venis la mateno, ĉiuj ĉefpastroj kaj pliaĝuloj de la popolo konsiliĝis kontraŭ Jesuo, por mortigi lin;
And when they had bound him, they led him away, and delivered him to Pontius Pilate the governor.
kaj ili ligis lin, kaj forkondukis lin kaj transdonis lin al Pilato, la provincestro.
Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,
Tiam Judas, lia perfidinto, vidinte, ke li estas kondamnita, pentis, kaj reportis la tridek arĝentajn monerojn al la ĉefpastroj kaj la pliaĝuloj,
Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? see thou to that.
dirante: Mi pekis, perfidante senkulpan sangon. Sed ili diris: Kiel tio koncernas nin? vi zorgu pri tio.
And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself.
Kaj li ĵetis la arĝentajn monerojn en la sanktejon, kaj eliris; kaj foririnte, pendigis sin.
And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood.
Kaj la ĉefpastroj prenis la arĝentajn monerojn, kaj diris: Ne konvenas meti ilin en la trezorejon, ĉar tio estas prezo de sango.
And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in.
Kaj ili konsiliĝis, kaj aĉetis per ili la kampon de la potisto, por enterigi fremdulojn.
Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day.
Tial tiu kampo estas nomata Kampo de Sango, ankoraŭ ĝis hodiaŭ.
Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value;
Tiam plenumiĝis tio, kio estis dirita per la profeto Jeremia, nome: Kaj ili prenis la tridek arĝentajn monerojn, taksoprezon de tiu, kiu estis taksita, kiujn iuj el la filoj de Izrael taksis;
And gave them for the potter's field, as the Lord appointed me.
kaj donis ilin por la kampo de la potisto, kiel la Eternulo difinis al mi.
And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.
Kaj Jesuo staris antaŭ la provincestro; kaj la estro demandis lin, dirante: Ĉu vi estas la Reĝo de la Judoj? Kaj Jesuo diris al li: Vi diras.
And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing.
Kaj kiam la ĉefpastroj kaj pliaĝuloj akuzis lin, li respondis nenion.
Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?
Tiam Pilato diris al li: Ĉu vi ne aŭdas, kiom da aferoj oni atestas kontraŭ vi?
And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly.
Kaj li ne respondis al li eĉ unu vorton, tiel ke la provincestro tre forte miris.
Now at that feast the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would.
Sed ĉe tiu festo la provincestro kutimis liberigi al la homamaso unu malliberulon, kiun ili deziris.
And they had then a notable prisoner, called Barabbas.
Kaj oni havis tiam faman malliberulon, nomatan Barabas.
Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ?
Kiam do ili kolektiĝis, Pilato diris al ili: Kiun vi deziras, ke mi liberigu al vi? ĉu Barabason, aŭ Jesuon, nomatan Kristo?
For he knew that for envy they had delivered him.
Ĉar li sciis, ke pro envio ili transdonis lin.
When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man: for I have suffered many things this day in a dream because of him.
Kaj dum li sidis sur la tribunala seĝo, lia edzino sendis al li, por diri: Nenion havu kun tiu justulo, ĉar mi suferis multe hodiaŭ en sonĝo kaŭze de li.
But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus.
Kaj la ĉefpastroj kaj pliaĝuloj decidigis la homamason postuli Barabason kaj pereigi Jesuon.
The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas.
Sed la provincestro responde diris al ili: Kiun el la du vi volas, ke mi liberigu al vi? Kaj ili diris: Barabason.
Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified.
Pilato diris al ili: Kion do mi faros al Jesuo, nomata Kristo? Ĉiuj diris: Li estu krucumita.
And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified.
Kaj li diris: Kial? kian malbonon li faris? Sed ili des pli ekkriis, dirante: Li estu krucumita.
When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it.
Tial Pilato, vidante, ke neniel prosperas al li, sed ke kontraŭe tumulto leviĝas, prenis akvon kaj lavis siajn manojn antaŭ la homamaso, dirante: Mi estas senkulpa pri la sango de tiu justulo: vi zorgu pri ĝi.
Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children.
Kaj la tuta popolo responde diris: Lia sango estu sur ni kaj sur niaj infanoj.
Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified.
Tiam li liberigis al ili Barabason; sed skurĝinte Jesuon, li transdonis lin, por esti krucumita.
Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers.
Tiam la soldatoj de la provincestro, kondukinte Jesuon en la palacon, kolektis al li la tutan kohorton.
And they stripped him, and put on him a scarlet robe.
Kaj ili senvestigis lin, kaj surmetis al li skarlatan mantelon.
And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand: and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews!
Kaj ili plektis kronon el dornoj kaj metis ĝin sur lian kapon, kaj metis kanon en lian dekstran manon; kaj ili genuis antaŭ li, kaj mokis lin, dirante: Saluton, Reĝo de la Judoj!
And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head.
Kaj ili kraĉis sur lin, kaj prenis la kanon kaj frapis lian kapon.
And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him.
Kaj mokinte lin, ili demetis de li la mantelon, kaj surmetis al li liajn proprajn vestojn, kaj forkondukis lin, por krucumi lin.
And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross.
Kaj elirinte, ili trovis viron Kirenanon, nomatan Simon; tiun ili devigis, ke li portu lian krucon.
And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull,
Kaj veninte al loko nomata Golgota, tio estas, Loko de Kranio,
They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink.
ili donis al li trinki vinon kun galo enmiksita; kaj li gustumis ĝin, kaj ne volis trinki.
And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots.
Kaj krucuminte lin, ili dividis inter si liajn vestojn, ĵetante lotojn;
And sitting down they watched him there;
kaj ili sidiĝis, kaj gardis lin tie.
And set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.
Kaj ili metis super lia kapo lian akuzon, skribitan: ĈI TIU ESTAS JESUO, LA REĜO DE LA JUDOJ.
Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand, and another on the left.
Tiam kun li estis krucumitaj du rabistoj, unu dekstre kaj unu maldekstre.
And they that passed by reviled him, wagging their heads,
Kaj la preterpasantoj insultis lin, balancante la kapon,
And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross.
kaj dirante: Vi, kiu detruas la sanktejon kaj rekonstruas ĝin en la daŭro de tri tagoj, savu vin. Se vi estas la Filo de Dio, deiru de la kruco.
Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said,
Tiel same ankaŭ la ĉefpastroj, mokante kun la skribistoj kaj la pliaĝuloj, diris:
He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him.
Aliajn li savis; sin mem li ne povas savi. Li ja estas Reĝo de Izrael, li nun deiru de la kruco, kaj ni kredos al li.
He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God.
Li apogis sin al Dio; Tiu savu lin, se Li amas lin; ĉar li diris: Mi estas la Filo de Dio.
The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth.
Kaj ankaŭ la rabistoj, kiuj estis krucumitaj kun li, tiel same insultis lin.
Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.
Kaj de post la sesa horo fariĝis mallumo sur la tuta lando ĝis la naŭa horo.
And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?
Kaj ĉirkaŭ la naŭa horo Jesuo ekkriis per laŭta voĉo, dirante: Eli, Eli, lama sabaĥtani? tio estas: Mia Dio, mia Dio, kial Vi forlasis min?
Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias.
Kaj iuj el la apudstarantoj, aŭdinte tion, diris: Ĉi tiu vokas Elijan.
And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.
Kaj tuj unu el ili kuris kaj prenis spongon kaj plenigis ĝin per vinagro, kaj metinte ĝin sur kanon, donis al li trinki.
The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him.
Kaj la aliaj diris: Lasu; ni vidu, ĉu venos Elija, por savi lin.
Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost.
Kaj Jesuo, denove kriinte per laŭta voĉo, ellasis for la spiriton.
And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent;
Kaj jen la kurteno de la sanktejo disŝiriĝis en du pecojn de supre ĝis malsupre; kaj la tero tremis; kaj la rokoj diskrevis;
And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose,
kaj la tomboj malfermiĝis, kaj multaj korpoj de dormantaj sanktuloj leviĝis,
And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many.
kaj elirinte el la tomboj post lia releviĝo, ili eniris en la sanktan urbon kaj aperis al multaj.
Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God.
Kaj la centestro, kaj tiuj, kiuj estis kun li gardantaj Jesuon, kiam ili vidis la tertremon kaj la okazantaĵojn, tre timis, dirante: Vere ĉi tiu estis Filo de Dio.
And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him:
Kaj tie estis multaj virinoj, rigardantaj de malproksime, kiuj sekvis Jesuon el Galileo, servante al li;
Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedee's children.
inter kiuj estis Maria Magdalena, kaj Maria, la patrino de Jakobo kaj de Joses, kaj la patrino de la filoj de Zebedeo.
When the even was come, there came a rich man of Arimathæa, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple:
Kaj kiam vesperiĝis, venis riĉulo, nomata Jozef, el Arimateo, kiu mem estis disĉiplo de Jesuo:
He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered.
tiu, irinte al Pilato, petis la korpon de Jesuo. Tiam Pilato ordonis doni ĝin.
And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth,
Kaj Jozef prenis la korpon, kaj envolvis ĝin en pura tolaĵo,
And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed.
kaj metis ĝin en sian novan tombon, kiun li jam elhakis en la roko; kaj li alrulis grandan ŝtonon al la enirejo de la tombo, kaj foriris.
And there was Mary Magdalene, and the other Mary, sitting over against the sepulchre.
Kaj Maria Magdalena estis tie, kaj la alia Maria, sidantaj apud la tombo.
Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate,
La sekvantan tagon, kiu estas la tago post la Preparado, la ĉefpastroj kaj la Fariseoj kolektiĝis al Pilato,
Saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again.
dirante: Sinjoro, ni ekrememoras, ke tiu trompanto diris, dum li ankoraŭ vivis: Post tri tagoj mi releviĝos.
Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first.
Ordonu do, ke oni gardu la tombon ĝis la tria tago, por ke liaj disĉiploj ne venu kaj ne forŝtelu lin kaj ne diru al la popolo: Li releviĝis el la mortintoj; kaj la lasta trompo estus pli malbona, ol la unua.
Pilate said unto them, Ye have a watch: go your way, make it as sure as ye can.
Pilato diris al ili: Vi havas gardistaron; iru, kaj gardu ĝin laŭ via eblo.
So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.
Tial ili foriris kaj gardis la tombon, sigelinte la ŝtonon, kune kun gardistaro.