Psalms 103

Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
(Af David.) Min Sjæl, lov Herren, og alt i mig love hans hellige navn!
Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:
Min Sjæl, lov HERREN, og glem ikke alle hans Velgerninger!
Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;
Han, som tilgiver alle dine Misgerninger og læger alle dine Sygdomme,
Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
han, som udløser dit Liv fra Graven og kroner dig med Miskundhed og Barmhjertighed,
Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.
han, som mætter din Sjæl med godt, så du bliver ung igen som Ørnen!
The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.
HERREN øver Retfærdighed og Ret mod alle fortrykte.
He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.
Han lod Moses se sine Veje, Israels Børn sine Gerninger;
The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
barmhjertig og nådig er HERREN, langmodig og rig på Miskundhed;
He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.
han går ikke bestandig i Rette, gemmer ej evigt på Vrede;
He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.
han handled ej med os efter vore Synder, gengældte os ikke efter vor Brøde.
For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.
Men så højt som Himlen er over Jorden, er hans Miskundhed stor over dem, der frygter ham.
As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.
Så langt som Østen er fra Vesten, har han fjernet vore Synder fra os.
Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.
Som en Fader forbarmer sig over sine Børn, forbarmer HERREN sig over dem, der frygter ham.
For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.
Thi han kender vor Skabning, han kommer i Hu, vi er Støv;
As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.
som Græs er Menneskets dage, han blomstrer som Markens Blomster;
For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.
når et Vejr farer over ham, er han ej mere, hans Sted får ham aldrig at se igen.
But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;
Men HERRENs Miskundhed varer fra Evighed og til Evighed over dem, der frygter ham, og hans Retfærd til Børnenes Børn
To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.
for dem, der holder hans Pagt og kommer hans Bud i Hu, så de gør derefter.
The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.
HERREN har rejst sin Trone i Himlen, alt er hans Kongedømme underlagt.
Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.
Lov HERREN, I hans Engle, I vældige i Kraft, som gør, hvad han byder, så snart I hører hans Røst.
Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.
Lov HERREN, alle hans Hærskarer, hans Tjenere, som fuldbyrder hans Vilje.
Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.
Lov HERREN, alt, hvad han skabte, på hvert eneste Sted i hans Rige! Min Sjæl, lov HERREN!