Job 22

Dia namaly Elifaza Temanita ka nanao hoe:
respondens autem Eliphaz Themanites dixit
Mahasoa an'Andriamanitra va ny olona? Tsia, fa mahasoa ny tenany ihany ny olon-kendry.
numquid Deo conparari potest homo etiam cum perfectae fuerit scientiae
Mampaninona ny Tsitoha moa, raha marina ianao, sa misy tombony ho Azy, raha ataonao tsy misy diso ny alehanao?
quid prodest Deo si iustus fueris aut quid ei confers si inmaculata fuerit via tua
Moa ny fahatahoranao Azy va no ananarany anao, sy ifanatrehany aminao amin'ny fitsarana?
numquid timens arguet te et veniet tecum in iudicium
Tsy be va ny faharatsianao, sady tsy hita isa ny helokao?
et non propter malitiam tuam plurimam et infinitas iniquitates tuas
Fa efa naka tsatòka tsy ahoan-tsy ahoana tamin'ny rahalahinao ianao ka nanendaka ny akanjon'ny mahantra.
abstulisti enim pignus fratrum tuorum sine causa et nudos spoliasti vestibus
Tsy nanome rano hosotroin'ny mangetaheta ianao sady tsy nahafoy hanina ho an'ny noana.
aquam lasso non dedisti et esurienti subtraxisti panem
Fa ny olona sandriana ihany no nanana ny tany; Ary ny manan-kaja ihany no nitoetra teo.
in fortitudine brachii tui possidebas terram et potentissimus obtinebas eam
Efa nampialainao maina ny mpitondratena. Ary tapahina ny sandrin'ny kamboty.
viduas dimisisti vacuas et lacertos pupillorum comminuisti
Koa noho izany dia misy fandrika manodidina anao, ary ny fahatahorana dia mampihorohoro anao tampoka;
propterea circumdatus es laqueis et conturbat te formido subita
Moa tsy ianao va ny maizina Sy ny rano mandriaka mandifotra anao?
et putabas te tenebras non visurum et impetu aquarum inundantium non oppressurum
Tsy avo tahaka ny lanitra va Andriamanitra? Jereo ny hahavon'ny kintana, endrey ny hahavony!
an cogitas quod Deus excelsior caelo et super stellarum vertices sublimetur
Nefa hoy ianao: Ataon'Andriamanitra ahoana no fahafantatra? Mahay mitsara ary ankoatry ny rahona maizina va Izy?
et dicis quid enim novit Deus et quasi per caliginem iudicat
Ny rahona matevina manakona Azy, ka tsy mahita Izy; Ary mandehandeha eny amin'ny lanitra Izy.
nubes latibulum eius nec nostra considerat et circa cardines caeli perambulat
Moa hizotra amin'ny lalana izay nalehan'ny olona fahagola va ianao? Dia ilay nalehan'ny olona ratsy fanahy.
numquid semitam saeculorum custodire cupis quam calcaverunt viri iniqui
Izay nesorina alohan'ny androny, ka nindaosin'ny riaka ny fanorenany,
qui sublati sunt ante tempus suum et fluvius subvertit fundamentum eorum
Dia ireo izay manao tamin'Andriamanitra hoe: Mialà aminay! Ary inona no azon'ny Tsitoha atao ho anay?
qui dicebant Deo recede a nobis et quasi nihil possit facere Omnipotens aestimabant eum
Kanefa Izy no efa nameno zava-tsoa ny tranony ho lavitra ahy anie ny fisainan'ny ratsy fanahy!
cum ille implesset domos eorum bonis quorum sententia procul sit a me
Ny marina mahita ka mifaly, Ary ny tsy manan-tsiny mihomehy ireny hoe:
videbunt iusti et laetabuntur et innocens subsannabit eos
Marina tokoa fa efa rava ny fahavalontsika, ary ny hareny betsaka efa levon'ny afo.
nonne succisa est erectio eorum et reliquias eorum devoravit ignis
Mifankazara amin'ny Tsitoha ianao, dia hiadana; Izany no hahatongavan'ny soa aminao.
adquiesce igitur ei et habeto pacem et per haec habebis fructus optimos
Masìna ianao, mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany, ary alatsaho ao am-ponao ny teniny.
suscipe ex ore illius legem et pone sermones eius in corde tuo
Raha miverina aminy ianao, dia haorina tsara, eny, raha ampanalavirinao ny lainao ny heloka.
si reversus fueris ad Omnipotentem aedificaberis et longe facies iniquitatem a tabernaculo tuo
Ario eny amin'ny vovoka ny akoram-bolamena sy ny akoram-bolafotsy, eny, ario eny amin'ny vato eny an-dohasahan-driaka ny volamena avy any Ofira;
dabit pro terra silicem et pro silice torrentes aureos
Fa ny Tsitoha no ho akoram-bolamenanao sy akoram-bolafotsinao, Ary ho volafotsy mamirapiratra ho anao.
eritque Omnipotens contra hostes tuos et argentum coacervabitur tibi
Fa amin'izany dia hiravoravo amin'ny Tsitoha ianao ka hanandratra ny tavanao amin'Andriamanitra.
tunc super Omnipotentem deliciis afflues et elevabis ad Deum faciem tuam
Raha mifona aminy ianao, dia hihaino anao Izy; Ary ny voadinao dia hefainao.
rogabis eum et exaudiet te et vota tua reddes
Ary raha misy kasainao hatao, dia hotanterahina aminao, ary hamirapiratra amin'ny lalanao ny mazava.
decernes rem et veniet tibi et in viis tuis splendebit lumen
Raha misy mietry, dia hataonao hoe: Misandrata; fa ny manetry tena hovonjeny.
qui enim humiliatus fuerit erit in gloria et qui inclinaverit oculos suos ipse salvabitur
Hanafaka ny olona meloka Izy, eny, ny fahadiovan'ny tananao no hamonjena azy.
salvabitur innocens salvabitur autem munditia manuum suarum