Psalms 103

Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
Purihin mo ang Panginoon, Oh kaluluwa ko: at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kaniyang banal na pangalan.
Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:
Purihin mo ang Panginoon, Oh kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa.
Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;
Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat na mga kasamaan; na siyang nagpapagaling ng iyong lahat na mga sakit;
Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
Na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak: na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang-loob at malumanay na mga kaawaan:
Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.
Na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay; Na anopa't ang iyong kabataan ay nababagong parang agila.
The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.
Ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa, at ng mga kahatulan na ukol sa lahat na naaapi.
He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.
Kaniyang ipinabatid ang kaniyang mga daan kay Moises, ang kaniyang mga gawa sa mga anak ni Israel.
The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang-loob.
He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.
Hindi siya makikipagkaalit na palagi; ni kaniya mang tataglayin ang kaniyang galit magpakailan man.
He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.
Siya'y hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumanti man sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan.
For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.
Sapagka't kung paanong ang mga langit ay mataas kay sa lupa, gayon kalaki ang kaniyang kagandahang-loob sa kanila na nangatatakot sa kaniya.
As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.
Kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin.
Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.
Kung paanong ang ama ay naaawa sa kaniyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa kaniya.
For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.
Sapagka't nalalaman niya ang ating anyo; kaniyang inaalaala na tayo'y alabok.
As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.
Tungkol sa tao, ang kaniyang mga kaarawan ay parang damo: kung paanong namumukadkad ang bulaklak sa parang ay gayon siya.
For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.
Sapagka't dinadaanan ng hangin, at napaparam; at ang dako niyaon ay hindi na malalaman.
But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;
Nguni't ang kagandahang-loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatatakot sa kaniya, at ang kaniyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak;
To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.
Sa gayong nagiingat ng kaniyang tipan, at sa nagsisialaala ng kaniyang mga utos upang gawin,
The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.
Itinatag ng Panginoon ang kaniyang luklukan sa mga langit; at ang kaniyang kaharian ay nagpupuno sa lahat.
Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.
Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya: ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kaniyang salita, na nakikinig sa tinig ng kaniyang salita.
Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.
Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na hukbo niya; ninyong mga ministro niya, na nagsisigawa ng kaniyang kasayahan.
Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.
Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na mga gawa niya, sa lahat na dako na kaniyang sakop; purihin mo ang Panginoon, Oh kaluluwa ko.